2019 harçları açıklandı

2019 harçları kapsamında güncellenenler arasında, Yargı harçları, Mahkeme harçları, Noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar, konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, pasaport harçları, imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları, trafik harçları yenilendi.

2019 harçları açıklandı
Editor: Hakan A.
31 Aralık 2018 - 22:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2018 - 22:37

Türkiye genelinde 2019 yılında resmi kurum ve uruluşlarda alınacak resmi harçlar açıklandı. Pek çok kurumun harçları 2019'da güncellendi. İşte kurum kurum vergi ve harçlara ilişkin 2019 yılı fiyat listeleri...

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2018 - İstanbul


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 82)

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğin ayrıntılarını görmek için tıklayın.

2019 harçları kapsamında güncellenenler arasında, Yargı harçları, Mahkeme harçları, Noter harçları, vergi yargısı harçları, tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar, konsolosluk harçları, gei ve liman harçları, pasaport harçları, imtiyazname, ruhsat ve diploma harçları, trafik harçları yenilendi. Güncellenen harçlara ilişkin ayrıntılar ekte yer almaktadır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2018 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
 
Eki için tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 83)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 – (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,30 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan harçlara ilişkin tebliğin ayrıntıları için tıklayın.