2021 Oda ve Borsalar için kritik düzenlemeler yapıldı

Türkiye'de faaliyet gösteren Oda ve Borsalara dair pek çok yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021 Oda ve Borsalar için kritik düzenlemeler yapıldı
Editör: Hakan A.
20 Ocak 2021 - 07:59
Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Oda ve Borsalara ilişkin önemli bir takım düzenlemelerle yeni yönetmelikler yayınlandı. 

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 20 Ocak 2021 - İstanbul


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde, “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde ve “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “meclis” ibareleri “yönetim kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde, “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ticari faaliyeti devam etmekle birlikte, borsa üyesi olma niteliğini kaybedenlerin kaydı da, bu durumun öğrenilmesi üzerine yapılacak inceleme sonucu düzenlenecek tespit raporuna istinaden yönetim kurulu kararıyla silinir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin üyelere gönderilmesinde bu Yönetmeliğin 79 uncu maddesindeki bildirim hükümleri uygulanabileceği gibi bu davetiyeler ile gündemler üyelerce önceden yazılı olarak beyan edilen iletişim kanallarına faks, kısa mesaj, e-posta gibi ispatı mümkün elektronik iletiler gönderilmek suretiyle de ulaştırılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az dörtte birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yönetim kurulunun” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Mevzuat uyarınca organ toplantılarına katılımı gerekli olan kişiler dışındakilerin bu toplantılara iştiraki, ilgili organın kararıyla mümkündür.”

“Organ üyelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanması şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Birlikçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde organ toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Oyların eşitliği durumunda, yeniden oylama yapılır. Bu oylamada eşitlik bozulmazsa konu müteakip toplantı gündemine alınır. Müteakip toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olması halinde konu reddedilmiş sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özet olarak veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sesli ya da görüntülü şekilde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “varsa ret oyu veren üyelerin” ibaresi “ret oyu veren üyelerin varsa” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “banda” ibaresi “elektronik cihazlarla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube yönetim kurulu üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “organ kararı aranmaksızın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu çerçevedeki belge onayları, yalnızca ilgilinin borsa üyesi olduğu hususundan ibaret olup, bu işlem söz konusu ibareler kullanılmak suretiyle yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu ücretlerin tavanı; maktu olanlarda aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçmemek, nispi olanlarda bu tutarı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla her yıl için Birlikçe belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “45 inci” ibaresi “44 üncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “46 ncı” ibaresi “45 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “39 uncu” ibaresi “38 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “72 nci” ibaresi “71 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kendi” ibaresi “yönetim kurulu üyesi olmayan” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sayman üye, oy kullanmamak koşuluyla hesapları inceleme komisyonu toplantılarına katılabilir.”

“Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri, komisyon üyeleri ile sayman üyenin komisyon toplantılarına çağrılmasında da kıyasen uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer alan “76 ncı” ibareleri “75 inci” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığı “İnternet sitesi ve ilanlar” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “web” ibaresi “internet” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ortak veri tabanında güncel olarak tutulan kayıtlardan oluşturulan meslek gruplarına göre üye listeleri, internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet standartları

Ek Madde 1 – Borsaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, borsa bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilmez.

29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan borsa hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel olarak tutulur. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini karşılama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu bir biçimde elektronik ortamda da gerçekleştirilmesi sağlanır. 

Hizmet standartlarında yer alan görevlerin ifası ve bunların elektronik ortamda sunulması hususunda personele gerekli eğitimler verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesapları inceleme komisyonunda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde meclis tarafından bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi çerçevesinde yeni üyeler seçilir.

Geçici Madde 5 – Borsalar, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen hususlar için gerekli idari ve teknik düzenlemeleri, 31/12/2021 tarihine kadar Birliğin koordinasyonunda yerine getirir.”

ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde, “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “memurluğunca” ibaresi “müdürlüğünce” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde ve “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Ancak, aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliğin askıya alınması işlemi, aynı süre zarfında tahakkuk eden yıllık ve munzam aidat taksitlerinden en az birer tanesini ödemiş olanlar için uygulanmaz. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.

İçinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk günü ve sonrasında odaya kaydolan üyeler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, askıda geçen süre için tahakkuk ettirilecek aidat borçları da dahil olmak üzere aidat borçlarının tamamını ödeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler Türk Ticaret Kanunu ve 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.

Bu maddede düzenlenen askıya alma ve askıdan indirme işlemlerinde, yönetim kurulu yetkisini başkana, yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir. Bu durumda, yetki devredilenler tarafından verilen kararın tarihi, askıya alma veya askıdan indirme tarihidir.

Bu maddenin uygulanmasından ilgili organlar sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurluğundan” ibaresi “müdürlüğünden” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “memurluğuna” ibaresi “müdürlüğüne” şeklinde ve “memurluğu” ibaresi “müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toplantı davetiyeleri ile gündemlerin üyelere gönderilmesinde bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesindeki bildirim hükümleri uygulanabileceği gibi bu davetiyeler ile gündemler üyelerce önceden yazılı olarak beyan edilen iletişim kanallarına faks, kısa mesaj, e-posta gibi ispatı mümkün elektronik iletiler gönderilmek suretiyle de ulaştırılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az dörtte birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yönetim kurulunun” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuat uyarınca organ toplantılarına katılımı gerekli olan kişiler dışındakilerin bu toplantılara iştiraki, ilgili organın kararıyla mümkündür.”

“Organ üyelerinin iradelerinin toplantılara sağlıklı bir şekilde yansıması ve toplantılara ilişkin sistem ve ağ güvenliğinin sağlanması şartıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Birlikçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde organ toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Oyların eşitliği durumunda, yeniden oylama yapılır. Bu oylamada eşitlik bozulmazsa konu müteakip toplantı gündemine alınır. Müteakip toplantıda yapılan oylamada da eşitlik olması halinde konu reddedilmiş sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özet olarak veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “sesli ya da görüntülü şekilde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “varsa ret oyu veren üyelerin” ibaresi “ret oyu veren üyelerin varsa” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “banda” ibaresi “elektronik cihazlarla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “şube yönetim kurulu üyeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “organ kararı aranmaksızın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 42 – Odalar veya bunların şubelerindeki kayıt ve muamelelerle ilgili olmak kaydıyla talep eden üyelere ticari ve sınai mahiyette diğer her türlü hizmet verilebilir, belge düzenlenebilir veya onaylanabilir. Bu çerçevedeki belge onayları, yalnızca ilgilinin oda üyesi olduğu hususundan ibaret olup, bu işlem söz konusu ibareler kullanılmak suretiyle yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispi ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu ücretlerin tavanı; maktu olanlarda aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını geçmemek, nispi olanlarda bu tutarı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla her yıl için Birlikçe belirlenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “memurluklarınca” ibaresi “müdürlüklerince” şeklinde ve “Ticaret Sicili Tüzüğü” ibaresi “Ticaret Sicili Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kendi” ibaresi “yönetim kurulu üyesi olmayan” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sayman üye, oy kullanmamak koşuluyla hesapları inceleme komisyonu toplantılarına katılabilir.”

“Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri, komisyon üyeleri ile sayman üyenin komisyon toplantılarına çağrılmasında da kıyasen uygulanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin başlığı “İnternet sitesi ve ilanlar” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “web” ibaresi “internet” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ortak veri tabanında güncel olarak tutulan kayıtlardan oluşturulan meslek gruplarına göre üye listeleri, internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet standartları

Ek Madde 1 – Odaların görevleri kapsamında yapacakları her türlü işlemde başvuru sahiplerinden talep edilen belgelerden, oda bünyesinde bulunan belgeler ile kurum ve kuruluşların altyapıları kullanılarak elektronik ortamda erişilebilen bilgilere yönelik belgeler talep edilmez.

29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca oluşturulan oda hizmet standartları, mevzuat değişiklikleri doğrultusunda güncel olarak tutulur. Bu standartlara uygun şekilde, ilgililerin başvurusunu alma ve bilgi talebini karşılama, süreçleri takip etme ve sonuçlandırma, yazılı ve sesli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunma işlemlerinin, mevcut veri tabanlarına uyumlu bir biçimde elektronik ortamda da gerçekleştirilmesi sağlanır.

Hizmet standartlarında yer alan görevlerin ifası ve bunların elektronik ortamda sunulması hususunda personele gerekli eğitimler verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici Madde 4 – Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik, 1/1/2021 tarihinden sonra askıya alınan üyeler hakkında uygulanır. Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle bu tarihten önce üyeliği askıya alınanların, askıya alınmadan önceki aidat borçlarının tamamını ödemeleri halinde üyeliği, yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları başlatılır.

Geçici Madde 5 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hesapları inceleme komisyonunda görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde meclis tarafından bu Yönetmeliğin 80 inci maddesi çerçevesinde yeni üyeler seçilir.

Geçici Madde 6 – Odalar, bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında öngörülen hususlar için gerekli idari ve teknik düzenlemeleri, 31/12/2021 tarihine kadar Birliğin koordinasyonunda yerine getirir.”

 ODA VE BORSA ŞUBELERİ İLE ODA TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve Borsa Şubeleri ile Oda Temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “17/7/1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre kurulmuş” ibaresi “7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personel payının hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

“Temsil giderlerinin içeriği, Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla Genel Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cari giderlerde kullanılmamak üzere hizmet binası, tarım ürünlerine yönelik depo, alım satım salonu, laboratuvar yapımında ve bunların tefrişatı ile tadilatında doğrudan veya Bakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla benzeri hususlarda ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Tarihi varlıkların korunması, Avrupa Birliği ve kalkınma ajansı destekli projelerin finansmanı,  kuruluşlarca doğrudan ya da kurdukları vakıflar marifetiyle eğitim tesislerinin yapımı, organize sanayi bölgesi kuruluşu katılım payı ödemesi, kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütleri ve vakfa özgülenecek mal varlığının karşılanması ile yangın, sel, deprem gibi doğal afet ve benzeri olağanüstü durumlarda da Bakanlığın izni ile ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Sermaye taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harcama yapılabilmesi, şirket hisselerinin yüzde yetmiş beşinden fazlasının kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üniversitelere ait olmasına bağlıdır. Laboratuvar veya tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında bu şart aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere ve dördüncü fıkrasının son cümlesinden önce gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Red oyu veren üyelerin gerekçe içeren şerhlerinin bulunması gerekir. Aylık mizanlar ile gelir ve gider gerçekleşmelerinin, hesapları inceleme komisyonunca tetkik edilmiş ve rapora bağlanmış olması kaydıyla, her ay meclis tarafından uygun görülmüş olması durumunda kesin hesap onaylanmış kabul edilir.”

“Red oyu veren üyelerin gerekçe içeren şerhlerinin bulunması gerekir. Aylık mizanlar ile gelir ve gider gerçekleşmelerinin, hesapları inceleme komisyonunca tetkik edilmiş ve rapora bağlanmış olması kaydıyla, her ay şube meclisi tarafından uygun görülmüş olması durumunda kesin hesap onaylanmış kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kullanılan demirbaşların bulunduğu yerin defter kayıtlarında belirtilmesi halinde, bu demirbaşlara ilişkin liste oluşturulması ve ilgili yerlere asılması yükümlülüğü aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kıymetli evrakın muhasebe kayıtlarında ayrı ayrı gösterilmesi ve bu evraka ilişkin detaylı hesap dökümünün anlık olarak alınabilmesi halinde, birinci fıkrada öngörülen defterin tutulması ihtiyaridir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yevmiye defteri kapanış onayına tabidir. Kapanış tasdiki, izleyen yılın Haziran ayının sonuna kadar noterce veya oda ve borsalarda yönetim kurulu, şubelerde şube yönetim kurulu ve Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mali tablo, makbuz, fiş ve belgeler muhasebe birimi tarafından tutulur ve muhafaza olunur. Tahsil, tediye ve mahsup fişleri ile eklerinin muhafazası, her gün için ayrı ayrı düzenlenecek dosyaya konulmak suretiyle yapılır. Alındı makbuzları, veznedara, tahsildara veya tahsilat ile görevlendirileceklere zimmet karşılığında verilir. Yeni makbuzlar verilirken kullanılmış olanlar geri alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda ve borsalar ile bunların şubelerinde, banka kredi kartı kullanılarak aidat borçları ve gecikme zamları meclis kararıyla taksitlendirilebilir. Banka kredi kartı kullanılarak yapılacak taksitlerin sayısı on iki ayı geçemez.

Oda ve borsa üyelerinin borçlarına karşılık rızaen oda veya borsalara yaptıkları ödemelerden sırasıyla;

a) Yapılan ödeme, en eski borç asıllarından başlayarak sırasıyla diğer borç asıllarına,

b) Asıl borçların tamamının ödenmiş olması halinde yapılan ödeme, en eski asıl borcun gecikme zammı borcundan başlayarak sırasıyla diğer gecikme zammı borçlarına,

mahsup edilir.

Oda veya borsaların borçlarına karşılık rızaen Birliğe yaptıkları ödemelerden sırasıyla;

a) Yapılan ödeme, en eski borç asıllarından başlayarak sırasıyla diğer borç asıllarına,

b) Asıl borçların tamamının ödenmiş olması halinde yapılan ödeme, en eski asıl borcun gecikme zammı borcundan başlayarak sırasıyla diğer gecikme zammı borçlarına,

mahsup edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için uygulanan” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “tarafından” ibaresi “kararıyla veya iç yönergeyle/yönergeyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kasa ve/veya mali risk tazminatı alan personelin izinli veya raporlu olduğu durumlarda, bu personelin yerine muhasebe biriminde çalışan personelin görevlendirilmesi esastır. Bu kişilerin yerine kasa ve/veya mali risk tazminatı almayan bir personelin geçici olarak görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele görev müddetine tekabül eden tutarda tazminat birinci fıkra hükmüne göre ödenir. Tek seferde bir haftadan fazla raporlu olan personele, raporlu olduğu bu süre zarfında kasa ve/veya mali risk tazminatı ödenmez.”

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “150000” ibaresi “150001” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “herhangi bir sebeple” ibaresinden sonra gelmek üzere “ertelenmesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on dört” ibareleri “yirmi” olarak değiştirilmiştir.

ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2005 tarihli ve 25743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “aynı fiil ve hallerden dolayı” ibaresinden sonra gelmek üzere “çalışma alanı aynı başka bir oda veya borsa tarafından disiplin soruşturması açılmış bulunması ya da” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yetkili organlarca” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Çalışma alanı aynı olan birden fazla oda ve/veya borsaya üye olanlar hakkında (c) bendindeki fiil ve hallerden dolayı verilecek para cezası ticaret ve sanayi odası tarafından,  ticaret odası ile sanayi odasının ayrı olduğu yerlerde, imalata ilişkin fiil ve haller için sanayi odası, diğer fiil ve haller için ticaret odası tarafından uygulanır. Sanayi odasına üye olmayanların imalata ilişkin fiil ve halleri için para cezası üyesi olduğu ticaret odası tarafından uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “onaltı yaşından büyükler için uygulanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yıllık aidat tahakkuk işlemleri, Şubat ayı sonuna kadar yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi” ibaresi “uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum