2021 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi

2021'de uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik asgari ücretlerine ilişkin yeni yıl zamlı tarifesi açıklandı.

2021 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi
Editör: Hakan A.
31 Aralık 2020 - 22:54
2021 yılı boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlikler tarafından uygulanacak olan asgari ücretler belirlendi. İlgili karar bugün Resmi Gazete'nin mükerrer ekinde ilan edilerek 1 Ocak 2021 sabahı geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. İşte yeni yıl 2021'de uygulanacak olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlerin asgari ücret tarifeleri.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2020 - İstanbul


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından her yılın sonunda açıklanan yeni yıl asgari ücret tarifesi kapsamında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlere dair  ücret tarifeleri açıklanıyor. Bu çerçevede 2021'de uygulanacak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesi açıklandı.

2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Konu

MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2021 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri için tıklayınız.

2021 serbest muhasebeci asgari ücret tarifesi

2021 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK asgari ücret tarifesi

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 66)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

muhasebat kağıt ücretleri 2021

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:64) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum