Aidatını ödemeyenler evini kaybedebilir

Aidatını ödemeyenler evini kaybedebilir

Konut aidatları kiracının ve mülk sahibinin belini bükerken, ödenmeyen aidat başa iş açabilir. Uzmanlar uyarıyor: "Aidatını ödemeyenler evini kaybedebilir" Nasıl mı? EmlakPencerem.com Genel Yayın Yönetmeni Hatice Kolçak anlattı. İşte ayrıntılar.

Aidatını ödemeyenler evini kaybedebilir
Editor: Hakan A.
15 Kasım 2016 - 09:23

Konut projelerinde, apartmanlarda konut aidatları başınıza büyük işler açabilir ! Hatta sahip olduğunuz evi dahi kaybedebilirsiniz...

Hatice Kolçak - Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 15 Kasım 2016 - İstanbul

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre düzenlenen apartman aidatlarının ödenmesinden kat maliki sorumludur. Konutta kiracı olması durumunda aidat kiracı tarafından ödenir ancak kiracı tahakkuk eden aidatları ödemezse mülk sahibi müteselsilen sorumlu olduğu için gider ve avans giderlerini ödemek zorundadır.

Boş tutulan, kullanılmayan mülk veya ihtiyaç duyulmadığı için kullanılmayan sosyal ve spor alanlarından dolayı kat malikleri kendilerine tahakkuk ettirilen gider ve avansları ödemekten kaçınamazlar. Kanunun düzenlediği şekilde bina aidatlarını ödemeyen kat maliklerinin mülkiyet hakkını diğer mülk sahipleri kendilerine devir edilmesini isteyebilirler.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri kendilerine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmelidirler. Borçları ve yükümlüklükleri yerine getirmeyen kat maliki bu şekilde diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek şekilde ihlal ederse, diğer kat malikleri, borçlu olan kat malikinin mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Davanın nasıl açılacağı işlemin ne şekilde olacağı açık bir şekilde KMK’da tarif edilmiştir.
Buna göre; Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyşe öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi, Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması ile dava açılacaktır.

Dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.


KMK Madde 25 – Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir :

a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

(Değişik dördüncü fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.

YORUMLAR

  • 0 Yorum