Atakule mahkeme sürecinde flaş gelişme

Atakule ile alakalı Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya davaya ilişkin gelişmeler KAP üzerinden yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Atakule mahkeme sürecinde flaş gelişme

Atakule ile alakalı Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya davaya ilişkin gelişmeler KAP üzerinden yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Atakule mahkeme sürecinde flaş gelişme
21 Eylül 2017 - 16:50

Atakule ile ilgili olarak Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.09.2014 tarih ve 22975 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 21 Eylül  2017 - İstanbul

Başkent Ankara'nın simge yapılarından biri olan Atakule ile ilgili yeni kararlar alındı. 

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, "Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 2014/1484 Esas sayılı dosyasında verilen ve aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan karar, Danıştay 14. Daire Başkanlığı'nın 2016/8349 E. sayılı dosyasında verilen 08.03.2017 tarih ve 2017/1343 K. sayılı karar ile bozulmuştur. Davacı tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu UYAP sistemi üzerinden öğrenilmiştir. Karar düzeltme dilekçesinin Şirketimize tebliğini müteakiben karar düzeltmeye cevap verilecektir." ifadelerine yer verildi.

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır.

Mülkiyeti Şirketimize ait olan Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütlesinin yıkılarak yerine yeni bir alışveriş merkezi inşa edilmesi hususunda Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18.09.2014 tarih ve 22975 sayılı yıkım izninin iptali talebiyle, Atakule AVM'nin eski proje müellifi Ali Ragıp Buluç tarafından Ankara Valiliği aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesi'nin 2014/1484 E. sayılı dosyasında ikame edilen ve Şirketimizin de davalı yanında müdahil olarak yer aldığı davada, mahkemece verilen 14.04.2016 tarihli ve 2016/910 K. sayılı iptal kararı aleyhine Şirketimiz ve davalı idare tarafından yapılan temyiz başvurularını inceleyen Danıştay 14. Dairesi, 2016/8349 E., 2017/1343 K. sayılı ve 08.03.2017 tarihli kararıyla; "Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, Mimari Estetik komisyonunca eserin bütünlüğününün bozulup bozulmayacağı yönünde bir karar alınmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, yapılarda ve onaylı mimari projelerinde yapılacak değişikliklere esas olmak üzere Mimari Estetik Komisyonu kararı alınmasının öngörüdüğü, dava konusu olayda ise mevcut bir yapıda değişiklik yapılmasının değil, yapının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin söz konusu olduğu dikkate alındığında, Mimari Estetik Komisyonu kararı alınmasına ihtiyaç bulunmamakta olup, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği" gerekçesiyle iptal kararının BOZULMASINA karar vermiştir. Bozma kararı 21.07.2017 tarihinde Şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiştir. Davacı tarafından karar düzeltme yoluna başvurulduğu UYAP sistemi üzerinden öğrenilmiştir. Karar düzeltme dilekçesinin Şirketimize tebliğini müteakiben karar düzeltmeye cevap verilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum