Basın İlân Kurumu Yönetmeliği ile Resmi...

Basın İlân Kurumu Yönetmeliği ile Resmi İlân ve Reklâmlara ilişkin yeni düzenleme

Başta Basın İlân Kurumu yönetmeliği olmak üzere, İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlara ilişkin iki önemli düzenleme ile yönetmelik değişiklikleri bu sabah yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlân Kurumu Yönetmeliği ile Resmi İlân ve Reklâmlara ilişkin yeni düzenleme
Editor: Hakan A.
08 Aralık 2018 - 08:42 - Güncelleme: 08 Aralık 2018 - 08:43

Basın İlan Kurumu tarafından yönetmelik değişikliğine gidildi. Yeni yönetmelik ile Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar kapsamında yapılan tüm değişiklikler haberimizde. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 8 Aralık 2018 - İstanbul


Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

8 Aralık tarihli Resmi Gazete kararına ilişkin ayrıntıların tamamını okumak için tıklayın.

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir ya da birden fazla şubenin faaliyetleri, Kurumun bir başka şubesi tarafından yürütülebilir. Görevlerini bu usulde ifa edecek şubeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8 Aralık tarihli Resmi Gazete kararına ilişkin ayrıntıların tamamını okumak için tıklayın.

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “aylık beyannamelerin” ibaresi “elektronik ortamda tutulacak defterlerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve her sayının kaç nüsha basıldığını gösteren baskı fişi veya karşılığı olabilecek belgelerin” ibaresi “her sayısına ilişkin toplam temiz ve bozuk baskı adetlerini gösteren baskı fişi veya karşılığı olabilecek belgeler ile baskı yeri, saati ve tekniğinin” olarak, (c) bendinde yer alan “olunduğunun” ibaresi “edildiği ve varsa faturası düzenlenmiş abone adedinin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik ortamda kadro bildirim zorunluluğu

MADDE 54 - (1) Gazeteler, kadrolarındaki fikir işçilerine ait işe giriş, çıkış, unvan değişikliği, vergi ve sigorta tahakkuklarına dair bilgi ve belgeleri ilgili valiliklerin de kullanımına sunulan Kurumun elektronik sistemi üzerinden bu işlemlerin yapılmasını müteakip en geç üç iş günü içerisinde, görev alanlarına göre Kuruma veya ilgili valiliklere ulaştırmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışında gönderilmesi gereken diğer bilgi ve belgelerin neler olacağının tespitine, görev alanlarına göre Kurum veya valilikler yetkilidir.

(3) Elektronik ortamdaki kadro durumuna ilişkin bilgi ve belgeler, beyan edildikleri konularda kazanılmış hak sağlamaz ve içerdiği bilgilere ilişkin doğruluk veya gerçeklik karinesi teşkil etmez.

(4) Elektronik ortamdaki kadro durumuna ilişkin bilgi ve belgeler hakkında doğru olmayan, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunulamaz. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan tespiti halinde, bunlar yayınlama hakkının durmasını gerektirmese dahi, ilgili gazeteler hakkında, 25 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları uygulanmak suretiyle 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurum hizmetlerine yönelik faaliyetleri Kurumun diğer bir şubesi tarafından yürütülen şubelerin il mülki sınırları içerisinde yayınlanan gazeteler ile 109 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gazeteler, basılı nüshalarını en geç yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Kurum şubelerine ulaştırır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmî ilânların Kurumun resmî ilân portalında (www.ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık dokuz binin, bölgesel ve yerel gazetelerde ise dört bin beş yüzün üzerinde farklı sayfa gösterimi ile bu gösterim sayısının en az onda biri kadar kullanıcı sağlayan gazetelere 1/6 oranında,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on sekiz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,12” ibaresi “0,90” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/4/2019 tarihinde,

b) 5 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum