Beylikdüzü'nde Belediyeden satılık dükkan ve ofisler

İstanbul'da Beylikdüzü ilçesinde Belediye mülkiyetindeki bazı dükkan ve ofisler 3 ekim'de düzenlenecek ihalede satışa çıkarılacak.

Beylikdüzü'nde Belediyeden satılık dükkan ve ofisler
Editör: Hakan A.
21 Eylül 2018 - 07:20

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesince mülkiyetindeki bazı dükkan ve ofislerden oluşan gayrimenkuller için satış ihalesi düzenlenecek. Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ayrıntıları haberimizde.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 21 Eylül 2018 - İstanbul

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından: Bazı gayrimenkullerin satışı için ihale açıldı. İhalede bazı dükkan ve ofisler satılacak.

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 04/10/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi:  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası:  0 212 866 70 00/0 212 871 15 31

2 - İşin Adı:  “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

İli:  İstanbul

İlçesi :  Beylikdüzü

Mahalle/Köyü/Mevkii:  Yakuplu Mahallesi

Pafta/Ada/Parsel No :  786 Ada 1 Parsel

4 - İhalenin

a) İhalenin Yapılacağı Yer :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi :  04/10/2018

c) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati:  03/10/2018 - 16:00

5 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

6 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum