Borsa İstanbul için yeni yönetmelik

Borsa İstanbul'un Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi. İlgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Borsa İstanbul için yeni yönetmelik
Editör: Hakan A.
03 Nisan 2019 - 06:50 - Güncelleme: 03 Nisan 2019 - 06:51

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği kapsamında bazı değişiklikler yapılarak bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 3 Nisan 2019 - İstanbul


Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(6) Giriş aidatı ve faaliyet aidatları iade edilmez. Yıllık üyelik aidatlarının kıstelyevm usulü ile iade edilip edilmeyeceğine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Genel Müdür tarafından karar verilir.”

“(8) Beşinci fıkradaki yükümlülüklerin tamamını belirtilen sürede yerine getirmeyenlerin başvuruları işlemden kaldırılır. Genel Müdür bir ayı aşmamak şartıyla ek süre verebilir. Başvuru sürecinin yeniden başlamasına Genel Müdür karar verir.”

“(10) Herhangi bir piyasa, pazar, platform veya sistemde işlem yapma yetkisi verilmiş olanlar, sonradan diğer piyasa, pazar, platform veya sistemde faaliyette bulunacakları veya işlem yapma yetkileri geçici olarak durdurulanlar yeniden faaliyete geçecekleri zaman Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartların yerine getirildiğini gösteren belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile Borsaya başvurur. Bu başvurular için de Genel Müdür, ilgili nezdinde inceleme yaptırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İşlem yapma yetkisi verilenler, şekli ve şartları Borsa tarafından belirlenen temsil belgelerini düzenleyerek kendilerini temsil edecek temsilcileri Borsaya bildirirler. Temsilcilerde aranacak şartlar ve nitelikler ile bunların durumlarında meydana gelen değişikliklerin bildirilme esasları Genel Müdür tarafından belirlenir.

(2) Genel Müdür tarafından, birinci fıkradaki hususlara ilişkin olarak her bir piyasa, pazar, platform ve sistem için ayrı usul ve esaslar belirlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşlem yapma yetkisinden feragat etmek isteyenler durumu yazılı olarak Borsaya bildirirler. İşlem yapma yetkisinden feragat amacıyla yapılan başvurular Genel Müdür tarafından karara bağlanır. Feragat talebinin kabulüne ilişkin kararlar Kurula bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdür, bir yatırım aracına ilişkin Borsa işlemlerini en fazla bir ay için durdurabilir. Bir ayı aşan süreler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.”

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Genel Müdür gerekli göreceği ilave bilgileri ve belgeleri talep etmeye yetkilidir. Genel Müdür tarafından istenecek ilave bilgileri ve belgeleri altmış gün içinde tamamlamayanların işlem yapma başvuruları düşer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Borsa Yönetmeliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Genel Müdür tarafından KMKTP’de işlem yapma yetkisi verilenlerin yetkisi tedbiren ya da geçici olarak kaldırılabilir veya Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir.”

“(4) İşlem yapma yetkisi verilenlerin yazılı talebi üzerine Genel Müdür kararı ile bu yetkileri geçici olarak kaldırılabilir. Konuya ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa Yönetim Kurulu yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum