Büyükşehir Belediyeleri hakkında önemli düzenleme

İki bakanlık tarafından yapılan çalışma ile, Büyükşehir Belediyeleri ile alakalı Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği hakkında bazı düzenlemeler yaparak Resmi Gazete'de yayınlandı.

Büyükşehir Belediyeleri hakkında önemli düzenleme
Editör: Hakan A.
24 Aralık 2020 - 08:07
İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye'nin tüm büyükşehirleri için geçerli yeni bir düzenleme ile yönetmelik yayınladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği içerisinde fklaş düzenleme yapılarak bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 24 Aralık 2020 - İstanbul 


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; ilçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar.”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı

MADDE 14/A – (1) İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum