Değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belli oldu!

Değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belli oldu!

Türkiye genelinde Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri ne kadar olacak belli oldu. İşte listelenmiş haliyle Değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri!

Editor: Hakan A.
31 Aralık 2019 - 20:04

2020 yılında Muhasebat Geel Müdürlüğü tarafından Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri açıklandı. İlgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edildi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2019 - İstanbul


Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 64)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri            

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 - Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı 16,50
b) Beyanname 16,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 33,00
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 - Pasaportlar 160,00
4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 110,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)  
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen  
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti  
kimlik kartı            25,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı   50,00
7 - Aile cüzdanları  140,00
8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri  200,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200,00
11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)  
12 - Motorlu araç tescil belgesi 180,00
13 - İş makinesi tescil belgesi 150,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 14,00
16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00
17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 110,00

 
(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2019 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:60) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Muhasebecileri yakından ilgilendiren 2020 Serbest Muhasebe, SMMM ve YMM asgari ücret tarifeleri de açıklandı. Resmi Gazete ilanı ile 2020 Serbest Muhasebe, SMMM ve YMM asgari ücret tarifelerini görmek için tıklayın.

Sosyal medya hesaplarımızı takip edin!

EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.