Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği kapsamında yapılan son değişiklikle doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Editör: Hakan A.
13 Ekim 2016 - 06:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2016 - 06:59

Doğalgaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esasların yeniden belirlenmesiyle alakalı son düzenleme yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak haberleri merkezi - 13 Ekim 2016 - İstanbul

Doğalgaz yönetmeliği kapsamında yapılan son düzenleme ile tarifelere ilişkin genel ilkeler ile bağlantı, iletim ve sevkiyat kontrol, depolama, toptan satış ve perakende satış tarifelerine ilişkin usul ve esasları sil baştan değişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edilen doğal gaz piyasası faaliyetlerine ilişkin tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş oldu.

Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar

Ulusal ve yerel gazeteler bugün hangi manşetleri attı?  Gazete oku

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini,
c) Dağıtım şebekesi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesislerini ve boru hatlarını,
ç) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi,
d) Depolama şirketi: Doğal gazın depolama faaliyetini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen tüzel kişiyi,


e) Depolama: Günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak ve doğal gaz temininin azalması veya durması ile meydana gelen doğal gaz açığını gidermek amacıyla doğal gazın, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya gaz olarak depolanmasını,
f) İletim hizmet bedeli: İletim şirketinin sunduğu doğal gaz taşıma hizmeti kapsamında, şebekeden çekilen birim Sm3 doğal gaz için belirlenen bedeli,
g) İletim kapasite bedeli: Tedarikçinin talep ettiği günlük azami doğal gaz miktarının iletim şebekesine getirdiği yüke ve tedarikçiye ayrılan azami günlük kapasiteye göre belirlenen bedeli,
ğ) İletim şirketi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
h) İlgili mevzuat: Doğal gaz piyasasına ilişkin Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları,

ı) İthalatçı şirket: Doğal gazın toptan satış şirketlerine, serbest tüketicilere veya ihracatçı şirketlere satışı veya yurt dışına doğrudan satışı amacıyla yurt dışından LNG veya gaz formunda doğal gaz temin edilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi,
i) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’nu,
j) Kesintili doğal gaz satışı: İlgili taraflarca, sözleşme koşulları çerçevesinde, doğal gazın kesilebilmesi esasına dayanan satışını,
k) Kesintili taşıma hizmeti: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketi arasında, sözleşme koşulları çerçevesinde, doğal gaz taşıma hizmetinin kesilebilmesi esasına dayanan hizmeti,
l) Kesintisiz doğal gaz satışı: Doğal gazın kesintisiz olarak sağlanması esasına dayanan satışını,
m) Kesintisiz taşıma hizmeti: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketi arasında doğal gaz taşıma hizmetinin kesintisiz olarak sağlanmasını,
n) KUE: Temel Kullanım Usul ve Esaslarını,
o) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ö) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
p) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,
r) Müşteri: Serbest veya serbest olmayan tüketiciyi,
s) Ödeme bildirimi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile tanımlanan fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile diğer mevzuat uyarınca kabul edilen ödeme belgelerini,
ş) Parametre: Tarife hesaplamalarında, ilgili mevzuat uyarınca uygulanan formüllerde yer alan ve tarife uygulama dönemi süresince geçerli olan değerleri,
t) Piyasa faaliyeti: Doğal gazın iletim, dağıtım, toptan satış, ithalat, ihracat ve LNG tesislerinde sıvı olarak veya yer altı ve yer üstü tesislerinde gaz veya sıkıştırılmış gaz olarak depolanması dahil olmak üzere alımı, satımı veya hizmet ve ticari faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan faaliyeti,
u) Serbest olmayan tüketici (abone): Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Serbest tüketici: Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
v) Sistem kullanım bedeli: Dağıtım şirketinin bir kWh doğal gazın müşteriye sunumu karşılığında elde edeceği; birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörleri içeren, belli bir tüketim aralığındaki müşteriler tarafından ödenen, “birim hizmet ve amortisman bedeli” ya da “taşıma bedeli”ni,
y) Standart metreküp (Sm3): On beş santigrat derece (15oC) sıcaklıkta ve bir virgül sıfır bin üç yüz yirmi beş (1,01325) bar mutlak basınçta 1 m3 (bir metreküp)’lük hacim dolduran, su buharı içermeyen ve üst ısıl değeri 9155 (dokuz bin yüzelli beş) kcal olan doğal gaz miktarını,
z) ŞİD: 26/10/2002 tarihli ve 24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği uyarınca, iletim şirketlerince hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri,
aa) Tarife uygulama dönemi: İlgili tarifenin yürürlükte olacağı, Kurul tarafından onaylanmış süreyi,
bb) Tarife: Doğal gazın iletimi, dağıtımı, LNG veya gaz olarak depolanması ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,
cc) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, CNG dağıtımı, iletimi ve satışı şirketlerine ve dağıtım şirketlerine doğal gaz satan ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ve üretim şirketlerini,
çç) Ters yönde taşıma hizmeti: Ulusal iletim şebekesinde akış yönünün tersine yapılan taşıma hizmetini,
dd) TÜFE: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen Tüketici Fiyat Endeksini,
ee) Ulusal iletim şebekesi: Ulusal iletim sisteminin bir parçası olan yüksek basınçlı boru hatlarını,
ff) Verimlilik hedefi: Dağıtım şirketlerinin verimliliğinin arttırılmasının teşvik edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer uygulamalar göz önüne alınarak yüzde cinsinden tespit edilen parametre kapsamında belirlenen hedefi,
gg) Yi-ÜFE: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum