Emlak Kontu GYO, 2020 genel kurulu toplantısı tarihi belli oldu

2021 yılı yol haritası, kar payı dağıtımı ve diğer ayrıntıların paylaşılacağı Emlak Konut GYO 2020 genel kurul toplantısı için tarih açıklandı.

Emlak Kontu GYO, 2020 genel kurulu toplantısı tarihi belli oldu
Editör: Hakan A.
02 Mart 2021 - 16:36
Emlak Konut GYO, 2021 yılı bağımsız denetim kuruluşunu açıklarken, geri alım programı kararı ve genel kurul toplantı çağrısı yapıldı.

Emlak Pencerem - Emlak Haberleri Merkezi - 2 Mart 2021 - İstanbul


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Bazı önemli kararları duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, Emlak Konut GYO Genel Kurulu ve bazı kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşıldı.


Yönetim Kurulu Geri Alım Programı Kararı

28.03.2018 tarihinde Şirketimiz Genel Kurulunun kararı ile yürürlüğe giren Geri Alım Programı'nın 25.03.2021 tarihinde süresinin sona erecek olması sebebiyle, gerekli görülen durumlarda uygulanmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca, Şirketimiz Geri Alım Programı'nın, yapılacak ilk olağan genel kurulda tekrar ortaklarımızın onayına sunulmak üzere ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile; DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (DELOİTTE) firmasının, Şirketimizin 2021 yılı Bağımsız Denetim firması olarak onaylanması hususunun Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gündem Maddeleri


1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
8 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - 28.03.2018 -25.03.2021 tarihleri arasında geçerli olan pay geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu'nun Ortaklığımızın Pay Geri Alım Programı ve bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesine ilişkin önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebilği"nin 21'inci maddesi çerçevesinde pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım


Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum