EPDK'dan Doğal Gaz Piyasasına ilişkin iki önemli yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Doğal Gaz Piyasalarına ilişkin iki farklı yönetmelik yayımladı.

EPDK'dan Doğal Gaz Piyasasına ilişkin iki önemli yönetmelik
Editör: Hakan A.
06 Nisan 2019 - 07:20

EPDK, ülke genelinde Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği kapsamında önemli düzenlemeler yaptı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 6 Nisan 2019 - İstanbul


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki değiştirilmiştir. “Lisansın verilmesini müteakip her bir lisans için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre lisans kayıtları tutulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans başvurusu elektronik ortamda yapılabilir. Hangi lisans türleri için elektronik ortamda başvuru yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenir. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul/Kurum tarafından uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

a) EK-4’te yer alan hükümler doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde, şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapması ve ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil ettirildiğini gösterir belgeleri ibraz etmesi,

b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

c) Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, lisans başvurusuna konu proje veya tesise ait söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararın ibraz edilmesi,

ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma sunulması halinde lisansın verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Kurul/Kurum tarafından, yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye lisans verilir. Lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü Kurum internet sayfasında duyurulur. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve depolama lisansı verilen tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OtoLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG)  faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri ise Kurum tarafından gerçekleştirilir. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile lisans sahibinin cari yıla ait ilgili mevzuatta belirtilen tutarda asgari sermayeye sahip olduğunu gösterir belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilir.”

“Lisansı yenilenen lisans sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile yenilenen lisans türü lisansın yürürlüğe girdiği tarihte Kurum internet sayfasında duyurulur. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve depolama lisansı sahibi tüzel kişinin ticaret unvanı ile yenilenen lisans türü ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisanslar; sürelerinin bitiminde veya lisans sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi halinde kendiliğinden, lisans sahibinin lisanstan vazgeçmek istemesi halinde ise Kurul onayıyla sona erer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalatçı şirketler, ithal yoluyla ve yurt içinden temin ettikleri doğal gazı yurt içinde toptan satış şirketlerine, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, CNG satış şirketlerine, OtoCNG şirketlerine, toptan satış (OtoLNG) şirketlerine ve serbest tüketicilere satış sözleşmesi ile devredebilecekleri gibi ihracat lisansı almak kaydıyla yurt dışına da pazarlayabilir. Ancak, ihracatçı şirketlere yapılan devir, ithalatçı şirketin lisans kapsamındaki taahhütlerini ortadan kaldırmaz.”

“Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (Spot) lisansı almaları şarttır. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalat faaliyetinde bulunacak şirketler yapacakları bu faaliyetlere konu ithalat bağlantıları için tek bir ithalat (Spot) lisansı alırlar. İthalat (Spot) lisansı kapsamında yurt dışından temin edilen CNG diğer lisans sahiplerine ve tüketicilere arz edilebilir. İthalat (Spot) lisansı sahipleri yurt içinde gerçekleştirecekleri CNG faaliyetlerini ilgili CNG lisanslarını alarak veya bu lisanslara sahip tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla yürütebilir.  Spot boru gazı ithalatına ilişkin uygulama yöntemi ile CNG ithalatına ilişkin uygulama yöntemi Kurul tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirlenir. İthalat (Spot) lisansı sahipleri gerçekleştirdikleri ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan şirket/ülke) ve teslimat noktası bilgilerini 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kuruma sunmakla yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı şirketlere, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, OtoCNG şirketlerine, toptan satış (OtoLNG) şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve diğer toptan satış şirketlerine satabilir. Türk karasularında bulunan deniz taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak satışlara ilişkin hususlar, Kurul kararıyla düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhracat nedeniyle ülke ihtiyacının ve sistemin işleyişinin aksatılmaması esastır. Boru hattı vasıtasıyla yapılacak ihracat faaliyeti, iletim şebekesinin teknik kapasitesi dikkate alınarak,  ihracat çıkış noktalarının kullanımına ve diğer hususlara yönelik Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Lisans sahibi, lisansın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, lisansın sona erme tarihinden veya iptal kararının kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde lisansı Kuruma iade eder. Lisansları sona eren veya iptal edilen tüzel kişilerin ticaret unvanları ve lisans türleri Kurumun internet sayfasında duyurulur. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve depolama lisansları sona erdirilen veya iptal edilen tüzel kişilerin ticaret unvanları ve lisans türleri ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibi tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onun üzerinde hisse sahibi olan gerçek kişilerin ölümü nedeniyle mirasçılarının ilgili tüzel kişilerde hissedar olmaları Kurul onayına tabi değildir. Mirasçılara yapılacak devir işleminin tamamlanmasını müteakip lisans sahibi tüzel kişi otuz gün içerisinde Kuruma bildirimde bulunur.”

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Elektronik tebligat adresi

GEÇİCİ MADDE 11 – Lisans sahibi tüzel kişiler, elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri Elektronik Tebligat Adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İthalat (Spot LNG) lisansı tadil işlemleri

GEÇİCİ MADDE 12 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde İthalat (Spot LNG) lisansları resen İthalat (Spot) lisansı olarak tadil edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 5 inci notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5-İthalat (Spot) lisans başvurularında bu Ek’in 10 uncu maddesinin (a) bendinde öngörülen bilgi ve belgeler talep edilmez.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kuruma elektronik ortamda sertifika başvurusu yapılabilir. Hangi sertifika başvurularının elektronik ortamda yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenir. Talep edilen bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifika verilmesini müteakip her bir sertifika için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika kayıtları tutulur. Yapım ve hizmet sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, sertifika aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı veren şirketin onayı ile sona erer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum