EPDK'dan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği değişikliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Petrol Piyasalarına yönelik yeni Lisans Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yaptığını duyurdu. Yeni Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ayrıntıları haberimizde.

EPDK'dan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği değişikliği
Editor: Hakan A.
22 Aralık 2018 - 08:27

EPDK, Türkiye genelinde geçerli olacak Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi. 

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 22 Aralık 2018 - İstanbul


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

22 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları için tıklayın.

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci, onuncu ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Lisans başvuruları, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır. “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.”

“Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadil başvuruları, yazılı veya elektronik olarak Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans tadili başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır. Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.”
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı veya elektronik olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Hangi tür lisans süre uzatımı başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır.”

“Süre uzatımı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatımı başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.

Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, bilgi ve belgelerin sunulmasını izleyen altmış gün içerisinde tamamlanır. Lisans süre uzatımı başvuruları Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,”

“g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde,”

“Hangi tür lisans sona erdirme başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi de dahil olmak üzere lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç iki ay içerisinde, lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır.

Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:

a) Dernek, vakıf ve kooperatifler ile halka açık hisse sahiplerindeki değişiklikler yönünden anonim şirketler hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik olması halinde pay devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği ya da değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin kararın onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

c) Lisans sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni yetkilinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, tatbik imzasının ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.


“s) Bayiler tarafından aksi talep edilmedikçe, mevcut bayilerinin veya bayilik teşkilatına dahil edeceği bayilerin elektronik sistemler üzerinden lisans işlemlerini yapmak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 

Sosyal medya hesalarımızı takip edin!


EmlakPencerem.com sosyal medya hesaplarını takip ederek anında bildirim alabilir, emlak sektörüne ilişkin en son haberleri öğrenebilirsiniz.

Facebook hesabımızı takip etmek için tıklayın.

YouTube kanalımızı takip etmek için tıklayın

Twitter hesabımızı takip etmek için tıklayın.