Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi 27 ATM yerini 10 yıl kiraya verecek

Eskişehir ilinde Odunpazarı belediyesi tarafından çok sayıda ATM yeri için 10 yıl boyunca, 10 Milyon 550 Bin TL muhammen bedelle ihale yöntemiyle kiraya verecek.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi 27 ATM yerini 10 yıl kiraya verecek
Editör: Hakan A.
06 Kasım 2020 - 08:00
Eskişehir ilinde Odunpazarı ilçesi sınırları içinde çok sayıda ATM cihazı kabin yerleri kiraya verilecek. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 6 Kasım 2020 - İstanbul


Eskişehir İli Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafındna çok sayıda ATM cihazlarının kabin yerleri kiraya verilmesine dair ihale açıldı.

İhalenin Konusu ve Şekli İle İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı: İşin Adı: 130 adet ATM cihazına ait kabinin 27 adet lokasyonda müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi.

Odunpazarı Belediyesi Meclisinin 06 Temmuz 2020 tarih ve 8/138 sayılı karar ile 130 adet ATM cihazının 27 adet lokasyonda müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için; kiralamaya esas 10 yıllık 10.550.000,00 ¨ (on milyon beş yüz elli bin Türk Lirası) muhammen bedelden 4.000.000,00 ¨ peşin yatırılması kaydı ile (teklif edilen ciro oranı ile bulunacak bedel 2020 yılı için 40.000,00 ¨ - 2021 yılı için 555.000,00 ¨ - 2022 yılı için 745.000,00 ¨ - 2023 yılı için 920.000,00 ¨ - 2024 yılı için 1.030.000,00 ¨ - 2025 yılı için 1.150.000,00 ¨ - 2026 yılı için 1.290.000,00 ¨ - 2027 yılı için 1.430.000,00 ¨ - 2028 yılı için 1.600.000,00 ¨ - 2029 yılı için 1.790.000,00 ¨’nin altında kalamaz) yıllık toplam cironun %35’i üzerinden artırma yapılmak koşulu ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmesi işi ihaleye çıkartılmıştır.


1.3 Kabinlerin tüm giderleri (cihaz kabinlerinin temini bakımı, tadilatı, kurulumu, nakliyesi ve alt yapısı v.s her türlü masraflar) yükleniciye aittir.

Kabinlerin kaplama malzemesi alüminyum kompozit panel olup; detayları teknik şartnamede yer almaktadır. Belirlenen kabinlerde reklam alanları yükleniciye ait olup; ilan reklam vergileri ilgili belediyesine yatırılması zorunludur. Reklam gelirleri ciroya dahildir. Elde edilecek her türlü gelir ciro kapsamında değerlendirilecektir. Peşin yatırılan 4.000.000,00 ¨ bedelden her yılsonu toplam cironun ihale sonucu belirlenen % değer üzerinden hesap edilen bedel mahsup edilecektir. İhale sonucu belirlenen Ciro oranı üzerinden kira bedeli belirlenmesi esastır.

İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL. (Beş yüz Türk Lirası) dır.

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren Dosya Satış Tutanağı ile birlikte verilir. İstekli ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve dosyaların tamam olup olmadığını kontrol ederek teslim alır.


İstekli ihale dokümanın satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan kural ve koşulları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

Kira bedeli Cironun %35 (Yüzde otuz beş) oranından artırma yapılarak belirlenecektir.

10 Yıllık Muhammen Bedel 10.550.000,00 ¨ (on milyon beş yüz elli bin Türk Lirası)

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içerisinde 4.000.000,00 ¨ (Dört milyon Türk Lirası) bedelin peşinen yatırılması ve peşinattan kira bedellerinin mahsup edilmesini kapsar.

İhalenin Nerede, Hangi Tarihte Ve Saatte Yapılacağı:

İhale Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda 17.11.2020 tarihinde, saat 10:10’da Odunpazarı Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

İstekliler İhale dokümanını İhale günü olan 17.11.2020 tarihi 09:30’a kadar satın alabilir.

İstekliler ihale dosyalarını 17.11.2020 tarihi Saat 10:10’a kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Memurluğuna kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtil

ATM cihaz kabin lokasyonları ve sayıları:

eskişehir odunpazarı atm yeri ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum