Hacılar Belediyesi gayrimenkul satacak

Hacılar Belediyesi gayrimenkul satacak

Kayseri iline bağlı Hacılar Belediyesince mülkiyetinde bulunan iki adet gayrimenkul için 26 Ekim'de satış ihalesi yapılacak.

Hacılar Belediyesi gayrimenkul satacak
Editor: Hakan A.
14 Eylül 2018 - 07:42

Kayseri iline bağlı Hacılar ilçe Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki adet gayrimenkul için 26 Ekim tarihinde satış ihalesi düzenlenecek. İhaleyle ilgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 14 Eylül 2018 - İstanbul

Hacılar Belediye Başkanlığından: Kayseri Hacılar'da 2 adet gayrimenkul satışı için ihale...

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin

a) Adı:  Hacılar Belediye Başkanlığı

b) Adresi:  Yeni Mh. Sanayi Cd. No: 1 Hacılar/KAYSERİ - 38210

c) Telefon numarası:  0352 442 12 25

ç) Faks numarası:  0352 442 10 04

d) Elektronik posta adresi:  [email protected]

 www.hacilar.bel.tr

kayseri hacılar belediyesi gayrimenkul ihalesi

2 - İHALENİN KONUSU: Gayrimenkul satış ihalesi

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4. fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.

3 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi Yeni Mah. Sanayi Cd. No: 1 Meclis Toplantı Salonu Hacılar/KAYSERİ adresinde, 26.10.2018 Cuma günü Akaryakıt ve servis İstasyonu alanı satışı saat 14:00’de; Ticaret arsanın satışı saat:14:30’da. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar aynı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

4.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Yeni Mah. Sanayi Cd. No: 1 Yazı İşleri Müdürlüğü Hacılar/KAYSERİ

b) Şartname satış bedeli: 100,00 TL

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

İsteklilerin, ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri ihale günü saat 12:00 ye kadar kapalı zarf içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

e- Şartname bedeli 100,00 TL. olup bu bedelin belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz.

f- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.

7 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum