Havza Yönetim Planları kapsamında yeni yönetmelik değişikliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin genelinde bulunan Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yeni bir yönetmelikle değişiklikler yaptı.

Havza Yönetim Planları kapsamında yeni yönetmelik değişikliği
Editor: Gökay Demirezen
11 Ocak 2019 - 06:53

Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği kapsamında önemli düzenlemeleri içeren değişiklikler bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri  Merkezi - 11 Ocak 2019 - İstanbul


Tarım ve Orman Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ayrıntılarını okumak için tıklayın

MADDE 1 – 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 421 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g) ve (ı) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (p), (r) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“p) Havza Yönetim Heyeti: Havza ölçekli yönetim planlarının uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek amacıyla her bir havza için ayrı ayrı oluşturulan kurulu,

r) Havza Yönetimi Merkez Kurulu: Havza Yönetim Heyetleri tarafından iletilen hususları görüşmek ve sonuca bağlamak, sonuca bağlanmayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna iletmek, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak üzere oluşturulan kurulu,”

“u) İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: Havza ölçekli yönetim planları uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesiyle alakalı çalışmaları il ölçeğinde yürütmek maksadıyla her bir il için ayrı ayrı oluşturulan kurulu, ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut on ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması maksadıyla; Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları teşkil edilir.”

“(11) Drenaj sularının kontrolü, izlenmesi, yeniden kullanılması ve drenaj sularının kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili tedbirler Bakanlıkça belirlenir.

(12) Su kirliliği açısından hassas alanlar ve nitrata duyarlı hassas alanlar Bakanlık tarafından tespit edilir ve izlenir. ”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yılda üç defa” ibaresi “altı ayda bir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.