İzmir’de 10 yıl süreyle Tıbbi Atıkların...

İzmir'de 10 yıl süreyle Tıbbi Atıkların Yönetimi ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tıbbi Atıkların Yönetimine ilişkin 10 yıl süreyle işletme işi ihale edilecek.

İzmir'de 10 yıl süreyle Tıbbi Atıkların Yönetimi ihalesi
Editor: Hakan A.
10 Ağustos 2018 - 06:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşini ihale edecek. İlgili Kararlar bu sabah Resmi Gazete'de ilan edildi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 10 Ağustos 2018 - İstanbul

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: İZMİR İLİ TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE STERİLİZASYON TESİSİNİN KURULARAK 10 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niteliği  :  İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi; İzmir İli sınırları içinde yer alan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, muayenehaneler, revirler ile talepte bulunan evlerden (diyaliz hastaları) kaynaklanan tıbbi atıkların ve İdarece veya Bakanlıkça yönlendirilen yakın bölgedeki diğer il ya da ilçe belediyelerden kaynaklanan tıbbi atıkların yönetimi için, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bir toplama, taşıma sistemi oluşturulması (ayrıca tıbbi atık tanımına giren fakat bertaraf yöntemi yakma prosesi olan patolojik tıbbi atıkların da sağlık kuruluşlarından Yönetmeliğe uygun olarak tıbbi atık araçlarıyla toplanması ve yakma yöntemiyle bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesi), sterilizasyon tesisinin inşaa edilmesi, makine ve teçhizatların kurulması, tıbbi atıkların sterilize edilmesi, sterilize edilmiş atıkların İdarenin göstereceği nihai bertaraf alanına taşınması ve Tesis ile birlikte tüm bu süreçlerin, ilgili yönetmelikler kapsamında gereken izin ve lisans belgeleri alınarak işletilmesi işlerini kapsamaktadır.

 İzmir İli Tıbbi Atıkların Yönetimi Ve Sterilizasyon Tesisinin Kurularak 10 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Menemen İlçesi, Ahıhıdır Mahallesi, K18-D4 Pafta, 576 Ada 3 Parselde, 6.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın kiralanması, "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", "Atık Yönetimi Yönetmeliği", "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği", "Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği", 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin projelendirilmesi ve inşaatı, en az 18 ton/gün kapasite için gerekli ünitelerin kurulumu, tıbbi atıkların (patolojik tıbbi atıklar da dahil) toplanması ve taşınması, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin 10 yıl süre ile işletilmesi, sterilize edilmiş atıkların nihai bertaraf tesisine taşınması ve işletme sürecinde kira bedeli ile tıbbi atık bertarafından elde edilen hasılat üzerinden pay ödenmesi işidir.

İhale Yöntemi  :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi :  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile birlikte Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin işletmeye alındığı tarihten  itibaren 10 yıldır.

Tesisin Yeri ve Miktarı        : 

Asgari Şartlar   :  - Söz konusu işin kira bedeli, tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak, 3 (üç) ayda bir İdare’ye ödenecektir. Gayri safi hasılat üzerinden  ödenecek İdare payı ise tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren her üç (3) ayda bir, üç (3) aylık hesap dönemini takip eden ayın ilk beş (5) iş günü içinde ödenecektir.

                                                - Menemen İlçesi, Ahıhıdır Mahallesi, K18-D4 Pafta, 576 Ada 3 Parselde, 6.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın yıllık kira bedeli 108.006,00 TL'dir.  (YüzsekizbinaltıTürkLirası'dır.)

                                                - Yüklenici, K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %10 (on) + K.D.V.’den az olmamak üzere, ihalede İstekli tarafından verilecek artırım oranında payı, tesisin işletmeye alındığı tarihten itibaren, sözleşme boyunca 3 (üç) ayda bir Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylı dayanak belgeler eşliğinde, İdare’ye ödeyecektir. Yüklenici K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden (%10 + …..) + K.D.V. oranında payı, her 3 (üç) ayda bir ödeyecektir. Yüklenici, Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış ödeme dönemine ilişkin gayrı safi hasılatı (ciroyu) gösteren belgeleri İdare’ye sunmak zorundadır.

                                                - Yer teslim tarihinden başlayarak, Yüklenici yükümlülüğünde bulunan işlerin ihale dokümanı ve ekleri doğrultusunda (hafriyat, kazı, dolgu, nakliye, inşaat yapımı, tesisin işletilmesi vb.) yapılmasında, inşaat ve işletme aşamasında alanın ve tesisin her türlü güvenliği ve bunun getirdiği her türlü hukuki, mali sorumluluk ve masraflar Yüklenici’ye aittir.

                                                - Yüklenici, yer teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde tesisi tamamlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Geçici Faaliyet Belgesini  (GFB) almakla ve tıbbi atık toplama araçlarının lisanslandırma işlemlerini tamamlayarak tesisi çalışır hale getirmekle yükümlüdür.

Tahmin Edilen Bedel :  13.234.560,00 TL  (OnüçmilyonikiyüzotuzdörtbinbeşyüzaltmışTürkLirası)

Geçici Teminat Miktarı  :  397.036,80 TL'dir. (Üçyüzdoksanyedibinotuzaltıtürklirasıseksenkuruştur)

İhale Dosyası Satış Bedeli   :  İhale dokümanı satış bedeli 2.000- (İkiBin) TL.

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Adres/Yer :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1  Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin Edileceği Saat  :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09:30 - 11:30/13:30 - 16:00

İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati :  Tarih: 06.09.2018

                                                Saat  : 12.00

İhale için Evrak Teslim Adresi :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1

                                                Hisarönü Konak/İZMİR

İhale Tarihi ve saati (Dış Zarfların açılması)        :  Tarih: 06.09.2018

                                                Saat  : 14.00

İhale Salonu Adresi (Dış zarfların açılacağı yer)  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma Tarih ve Saati :  Tarih: 13.09.2018

Saat  : 14.00

İhale Komisyonu

Toplantı Yeri :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartname'de belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İhale evrak teslim adresi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Planlama ve Denetimi Şube Müdürlüğü 900 Sokak No: 17 Kat: 1 Hisarönü Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek ve tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler (iş ortaklığı) teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamayacaktır.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi,

1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odası belgesi yada ilgili Meslek Odası Belgesi

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Teklifin tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

1.6. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

1.7. Vergi Dairesi'ne borcu olmadığına dair belge (Belge ihale ilan tarihinden sonra alınmış olmalıdır),

1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.9. İsteklinin ortak girişim (iş ortalığı) olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.11. İdari Şartname'nin Yasak Fiil ve Davranışlar ile ilgili 18. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,

1.12. İsteklilerin Ortak Girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7.,1.8 maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge/belgeler,

1.13. Yer Görme Belgesi,

1.14. Geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.15. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler

İsteklinin muhammen bedelin %25'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

1.16. Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

1.16.1. İstekli,

Minimum 250 ton/ay tıbbi atığın, toplama ve taşıma işi ile birlikte, sterilizasyon işlemine tabii tutulduğu tek bir sterilizasyon tesisini kurmuş ve işletmiş veya kurmuş ve işletiyor olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerin tamamını İdare’ye sunacaktır.

a) Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

b) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya ilgili Belediyesinden onaylı tesisin işletim sürecinde beyan edilen son 6 aylık sterilize edilmiş tıbbi atık miktar beyanları,

c) Sterilizasyon tesisini kurmuş ve toplama, taşıma işi ile birlikte en az 2 yıldır işletmiş ve/veya işletiyor olduğuna dair ilgili Belediyesinden alınan yazı, (yalnız toplama ve taşıma veya yalnız sterilizasyon tesisi işletme işinin yapılmış veya yapılıyor olduğunu gösteren belgeler kabul edilmez.)

1.16.2. İsteklilerin tüzel kişi olması halinde; bu belgelerin kendisine veya yarıdan fazla hisseye sahip şirket ortağına ait olması gerekmektedir.

1.16.3. Ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde; bu ortaklıkları oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 1.16.1 Maddesinde belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname'de belirtilen şartlara uygun Teklif Mektubu konulacaktır.

2.2. Yüklenici, K.D.V. hariç gayri safi hasılatın (cironun) toplamı üzerinden %10 + K.D.V.’den az olmamak üzere, ihalede İstekli tarafından verilecek artırım oranında payı İdare'ye sözleşme boyunca her üç ayda bir ay ödeyecektir.

İhale teklif dosyası İdare'ye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alınması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.