Kilis'te gayrimenkul satışı

Kilis'te Valilik İl Özel İdaresince mülkiyetindeki gayrimenkul için 18 ekim tarihinde ihaleye çıkılacak.

Kilis'te gayrimenkul satışı
Editör: Hakan A.
05 Ekim 2018 - 07:56

Kilis Valiliği mülkiyetinde bulunan gayrimenkul satışı için 18 Ekim'de ihale gerçekleştirilecek. İhale kararı ve ayrınıtları bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem- 5 Ekim 2018 - İstanbul


Kilis Valiliği İl Özel İdaresinden: Gayrimenkul satış ihalesi.

1 - İhalenin KONUSU: Mülkiyeti Kilis İl Özel İdaresi adına kayıtlı; aşağıda tapu kayıtı bulunan (1) Bir adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun (36.maddesi Kapalı Teklif Usulü) göre satılacaktır.2 - İHALENİN NEREDE HANGİ TARİH SAAT VE USULLE YAPILACAĞI

İhalenin Nerede yapılacağı: Kilis İl Özel İdaresi Öncüpınar Mah. Çevre yolu üzeri KİLİS İl Genel Meclis Toplantı Salonu

İhale Tarihi ve Saati: 18/10/2018 Tarihinde Perşembe günü Saat: 11:00

İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun (36. maddesi Kapalı Teklif Usulü) göre satılacaktır.

3 - SATIŞI YAPILAN TAŞINMAZA AİT TAPU BİLGİSİ

İli:  KİLİS

İlçesi:  MERKEZ

Mahalle/Köyü:  Şehitsakıp Mah.

Zemin Tipi:  Ana Taşınmaz

Zemin No:  10907871

Cilt/Sayfa No:  1/80

Ada No/Parsel:  385/1

Yüzölçümü:  465,66 m²

Ana Taşınmaz Niteliği:  Kargir Kaymakamlık Lojmanı

Hisse Payı/Payda:  Tam

Mülkiyet Durumu:  Kilis İl Özel idaresi

Mevcut Durumu:  Eski Mertur Otel olarak kullanılan ve Tadilat halinde Taşınmazın 2 Bodrum, 1 Giriş, 4 Kat, toplamda 7 kattan ibaret olup 3 adet Otel olarak işletilmiş İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınmış, Kilis Belediyesinden 31.05.2017 tarih 2017-38 Yapı Ruhsatı mevcut taşınmaz tadilat durumunda

4 - Taşınmazın Satışına ait Muhammen Bedel ve Gecici Teminat Bilgisi

Muhammen Bedeli:  4.019.612,71 TL KDV Hariç

Geçici Teminat Bedeli:     120.588,38 TL

5 - İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLER gerçek veya tüzel kişi durumlarına göre aşağıda belirtilen belgeleri kapalı bir zarf içerisinde ihale saatinden önce İdareye teslim edeceklerdir;

a) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

c) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

d) Gerçek kişiler için vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

g) Ortak katılım halinde Ortak Girişim Beyannamesi.

h) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle İdare Postadaki gecikmeden mesul olamaz işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6 - Teklifler 18/10/2018 Perşembe günü saat:11:00 kadar Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne) alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.

7 - 120.588,38 TL tutarında Geçici teminat (İdarenin T.Vakıflar Bankası Kilis şubesi nezdindeki 7293619653 nolu geçici teminat hesabına yatırıldığına dair banka dekontu veya belirtilen tutarda alınacak banka teminat mektubu)

8 - İhale Kilis İl Encümenince gerçekleştirilecektir.

9 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve mali yükümlülükler vb. alıcıya ait olup ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde ilgili yere yatırmak zorundadır. İdareden herhangi bir talepte bulunamaz.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

12 - İhale Şartnamesi İdarede görülebilir. Ancak ihaleye gireceklerin 200,00 TL bedel karşılığında dosyayı ihaleden önce İdareden satın almak zorundadırlar. İstekliler dosya Bedelinin İdareye yatırdığına dair makbuzunu ihale dosyasında komisyona ibraz edecektir.

13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihaleyi alan ihale bedelini KİLİS İL ÖZEL İdaresince belirtilen Banka hesabına peşin olarak yatıracaktır. Ödeme yapıldıktan sonra tapu ferağ işlemi yapılacak olup, geçici teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

14.1. İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı üst yönetici tarafından, İhale tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amiri tarafından karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

14.2. Üst yönetici tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde taşınmazı satın alan kişi veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

14.3. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

14.4. İhale yoluyla satışı yapılan taşınmaza ait her türlü vergi, resim, harçları ve mali yükümlülükler vb. taşınmazı alan alıcıya aittir. Bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. İhale kararının tebliğ tarihinden itibaren (15) gün içinde vergi harç ve mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.

15 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

15.1. İhale dokümanının görülebileceği yer: Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

15.2. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://www.kilisozelidare.gov.tr

15.3. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kilis İl Özel İdaresi (İmar ve kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

15.4. İhale dokümanı satış bedeli: 200 TRY (Türk Lirası) (İki Yüz Türk Lirası)

16.1. İhaleye katılan istekli Satışı yapılacak yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Satış yapılan yerin çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

16.2. İhaleye katılan İstekli, satışın yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

16.3. İhaleye katılan İstekli veya temsilcilerinin satışı yapılacak yeri görmek istemesi halinde, binaya girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

16.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin satışı yapılacak taşınmaza ait yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir, ihale şartnamesini kabul etmiş sayılır. Bu konuda itirazda bulunamaz.

17 - 3065 sayılı Katma değer vergisi kanuna göre satış bedeli üzerinden hesap edilen %18 KDV ayrıca alıcı tarafından ödenecektir.(Satış bedeli + %18 KDV)

YORUMLAR

  • 0 Yorum