Marmaris'te tekne imal alanı tahsisi yapılacak

Tekne üretimi ve imalatı için alan tahsisi yapacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Muğla iline bağlı Marmaris'te yapılacak alan tahsisine ilişkin ayrıntılarını Resmi Gazete'de ilan etti.

Marmaris'te tekne imal alanı tahsisi yapılacak
Editör: Hakan A.
09 Aralık 2018 - 09:50

Muğla iline bağlı Marmaris'te Bakanlık tarafından tekne imal yeri tahsisi gerçekleştirilecek. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 9 Aralık 2018 - İstanbul


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden:

TEKNE İMAL YERİ TAHSİS DUYURUSU

9 Aralık Resmi Gazete'de yer alan haberin ayrıntılar için tıklayın.

AÇIKLAMA: Avan proje: Tesis yatırımına ilişkin ekonomik, teknik, mali ve hukuki hususları içeren ayrıntılı fizibilite raporunu,

İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Katılım payı: Hazine taşınmazları üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yatırımı yapılması amacıyla yapılacak arttırma ihalesi sonucunda oluşacak ve yatırımcılardan bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil edilecek bedeli,

Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan veya kullanma izni verilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen izni, Sözleşme: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırımcı arasında düzenlenen/düzenlenecek irtifak hakkı ve/veya kullanma izni ile ön izin sözleşmesini, Termin planı: Yatırımcı tarafından sunulan ve yapılacak yatırımların tamamlanma sürelerini gösteren planını,

Tesis: Tekne imal yerini

Yatırımcı: Tekne imal yeri yapmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel kişi yada kişileri, Yönetmelik: 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine
Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine ilişkin Yönetmeliği,
ifade eder.

Muğla ili, Marmaris ilçesi, Bozburun mahallesi, Nergiz mevkiinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 324 ada, 8 parsel numaralı 35.852,57 m2 yüzölçümlü Ekli krokide yer alan taşınmazın, tekne imal yeri amacıyla kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere bu duyuru ve Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:

1 - Muğla ili, Marmaris ilçesi, Bozburun mahallesi, Nergiz mevkiinde bulunan mülkiyeti
Hazineye ait 324 ada, 8 parsel numaralı 35.852,57 m2 yüzölçümlü ekli krokide yer alan taşınmaz
tekne imal yeri amacıyla kullanılmak üzere tahsis edilecektir.

2 - Yatırımcı, tahsis edilen alan üzerinde yalnız duyuruda belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilecektir.

3 - İdare; avan projeleri, gerektiğinde üzerinde değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.


4 - Ekli krokide gösterilen alanla ilgili, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu
ve ilgili meri mevzuat gereği yerine getirilmesi gerekli onay ve izinler Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca verilecek ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından gerçekleştirilecektir.

09/11/2018 / / NAMIK
 / 10689 /
CD-TABLOLAR RESİM

2

5 - Katılım payı bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 11’inci maddesi
kapsamında belirlenecektir.

6 - Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle sözleşmeleri gereğince Hazineye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak arttırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli muhdesat bedeli de eklenmek suretiyle peşin olarak tahsil edilecektir.

7 - Kendisine Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, yerin tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacak, bir yıldan sonra ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde uygun görülmüş olan avan projede belirtilen yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir.

8 - Avan projede, tahsis amacına uygun olarak, sonradan yapılacak değişiklikler konusunda İdarenin uygun görüşünün alınması zorunlu olacaktır.

9 - Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla otuz yıla kadar irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecektir.

10 - Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyecek, talep olunan bilgi
ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. 

Tahsis işlemi gerçekleşse dahi, yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi İdare ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilecektir.

11 - Yapılacak tesisin özelliğine göre avan projede aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alacak,
bu bilgi ve belgeler İdarece yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik
verilecektir.

I- Yatırım ve Yatırımcıya ait bilgiler

a) Adı, soyadı veya unvanı ve faaliyet konusu,

b) Varsa tekne imal yatırımlarına ilişkin deneyimi,

c) Varsa, son yıla ait onaylı bilanço ve kar zarar cetveli,

d) Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin
aslı veya noter tasdikli örneği,

e) Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,


f) Yatırımcının imza beyanı, yatırımcı tüzel kişi ise imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,

g) Yapılacak yatırımın maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,

h) Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,

i) İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,

j) Varsa kızakların türleri ve ebatları,

k) Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,

l) Yıllık yapacağı tekne adeti ve üretilecek en büyük tekne boyu (metre olarak) 09/11/2018 / / NAMIK
 / 10689 /

CD-TABLOLAR RESİM

3

m) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı taslağı,

n) Termin planı,

o) Tesiste kullanılacak ana ekipmanlar, kreynlerin türleri ve kaldırma kapasiteleri,

p) Atıkların nasıl bertaraf edileceği,

13 - İş bu duyurunun yayımından önce, duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.

14 - Tekne imal yerine yönelik yatırım yapmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, iş bu duyuruda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyalarını, iş bu duyurunun Resmi Gazete’deki son ilan tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, kapalı zarf usulü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi No: 5, C Blok Kat: 6 06338, Emek/ANKARA adresine son gün mesai saati bitimine kadar teslim edeceklerdir. Kapalı zarf usulüne göre müracaat etmeyenlerin müracaatları ile posta ile yapılan müracaatlar ayrıca müracaat süresi bitiminden sonra yapılacak müracaatlar ve istenilen bilgi ve belgeleri eksik olan yatırımcıların müracaatları dikkate alınmayacaktır.

Başvurular, müracaat süresi bitiminden sonra İdarece bu konuda oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecektir.

EK: Tahsisi yapılacak Tekne İmal Yerine ait krokiyi görmek için tıklayın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum