Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı

TCMB, döviz pozisyonu izlenmesi kapsamında yeni bir yönetmelik yayımlayarak önemli kararlar aldı.

Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı
Editör: Hakan A.
24 Şubat 2021 - 08:28 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 - 11:09
Ekonomi çevrelerince yakından takip edilen döviz pozisyonları ile alakalı TCMB radikal bir karar alarak bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 24 Şubat 2021 - İstanbul


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz pozisyonu ile alakalı yeni bir değişiklikle kritik bir yönetmelik yayımladı.

Diğer taraftan Merkez Bankası bu sabah itibariyle zorunlu karşılıklar hamlesi yaptı. 

Merkez Bankası zorunlu karşılıklar oranlarını arttırdı


DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde, (f) bendi aşağıdaki şekilde, (j) bendinde yer alan “yetkilisi, denetçiyi” ibaresi “yetkilisini” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Finansal raporlama çerçevesi: Bankaca bildirimler için belirlenecek olan; Vergi Usul Kanununu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini, KGK düzenlemelerine göre uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ilgili” ibaresinden sonra gelmek üzere “aylık” ibaresi eklenmiş ve aynı cümlede yer alan “hesap döneminden” ibaresi “aydan” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Veri formu, belirlenen finansal raporlama çerçevesine uygun olarak aylık hesap dönemleri için hazırlanır. Bildirimler en geç müteakip ayın son gününe kadar tamamlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çapraz” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Sistemin kullanıcıları Banka ve firmalardır.”

“(5) Firmalar, veri formunun Sisteme girişini Banka tarafından talimatla aksi belirtilmediği sürece Sistemin genel ağ adresi olan www.tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştirir.”

“(7) Banka, Sisteme ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirmeye ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar, acz halindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etmeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sistemde yapılacak değişiklikler, duyurular ve bildirimlere ilişkin talimatlar, Banka tarafından Sistemin genel ağ adresi üzerinden duyurulur. Banka, gerek gördüğü hallerde bunlara ilişkin olarak e posta ile de bildirim yapabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya olumsuz görüş verilen durumların düzeltilmemesi” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum