Merzifon'da iş ve yaşam merkezleri satışa sunuldu

Merzifon Belediyesi, mülkiyetindeki çok sayıda iş ve yaşam merkezi olarak kullanılabilen gayrimenkuller satışa çıkarıldı.

Merzifon'da iş ve yaşam merkezleri satışa sunuldu
Editor: Hakan A.
08 Ekim 2018 - 08:16

Merzifon'da Belediye mülkiyetinde bulunan çok sayıda iş ve yaşam merkezi olarak kullanılabilecek gayrimenkuller ihale yöntemiyle satışa sunuldu. İhaleye dair son dakika bilgileri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Gayrimenkul satışına ilişkin ihalenin ayrıntıları.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 8 Ekim 2018 - İstanbul


Merzifon Belediye Başkanlığından: İŞ VE YAŞAM MERKEZlerinden oluşan çok sayıda gayrimenkul satışa çıkarıldı.

1 - İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

A) TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 23.10.2018 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163 Merzifon - AMASYA Tel: 0 358 514 69 91   Fax: 0 358 513 83 29

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

merzifon gayrimenkul satışı

merzifon gayrimenkul