Milli Emlak Çankaya ve Gölbaşı'nda iki arsa satışı için ihale duyurusu yayımladı

Milli Emlak, Başkent Ankara'da iki ilçede satacağı arsaların ihale ilanını Resmi Gazete'de ilan etti.

Milli Emlak Çankaya ve Gölbaşı'nda iki arsa satışı için ihale duyurusu yayımladı
Editör: Hakan A.
12 Mart 2021 - 08:18
Başkent Ankara'nın iki önemli ilçesinde Milli Emlak tarafından arsalar satışa çıkarıldı. İhale yöntemiyle satılacak iki arsa için tarih ve muhammen satış bedelleri açıklandı. İhale bilgileri ise bu sabah Resmi Gazete ile ilan edildi.

Emlak Pencerem - Emlak Haberleri Merkezi - 12 Mart 2021 - İstanbul


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde hazineye ait 2 adet arsa satışı için ihale açtığını duyurdu. Milli Emlak Ankara'da satılacak arsalara dair bilgileri yayımladı. Yatırımcı için kaçırılmayacak konut ve ticaret alanı imarlı iki arsa için bilgiler emlakpencerem.com  sitemizden öğrenebileceksiniz.

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasınıgösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekâletname aslını vermeleri,

Satın almak istedikleri taşınmazlara ait Geçici Teminat Bedelinin Muhasebe Müdürlüklerine veya Malmüdürlüklerine yatırıldığına dair makbuzun, Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ile 1. sıradaki ihale için tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun olarak hazırlanarak, ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir. Kiralama işlemine ait şartnamede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. 

 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin geri kalan kısın üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden Kat'i Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: İzmir-1 Cad. No: 35 Kızılay/ ANKARA Tel: 0 (312) 417 71 71 

milli emlak ankara arsa satış ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum