Milli Emlak, İstanbul Beylikdüzü'nde 2413 metrekare büyüklüğünde arsa satacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Beylikdüzü ilçesinde 2413 metrekare büyüklüğünde arsayı ihale yöntemiyle satışa çıkardı.

Milli Emlak, İstanbul Beylikdüzü'nde 2413 metrekare büyüklüğünde arsa satacak
Editör: Hakan A.
03 Mart 2021 - 09:00
İstanbul'da arsa yatırımı yapmak isteyenler için imarlı arsa satış ihalesi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İstanbul Beylikdüzü ilçesinde Yakuplu mevkiinde önemli bir arsanın satışı için düğmeye bastı. İhale yöntemiyle, kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek arsa satışı için ihale tarihi ve katılım şartları açıklandı.

Emlak Pencerem - Emlak Haberleri Merkezi - 3 Mart 2021 - İstanbul


İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, İstanbul başta olmak üzere 81 il genelinde önemli yatırımlık gayrimenkulleri ihalede satıyor. Bu kapsamda İstanbul Beylikdüzü ilçesinde toplam 2413 metrekare büyüklüğünde yeni bir arsa satışı için ihale açtı. İhale ilanı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ihalenin ayrıntıları belli olmuş oldu.

Hazine adına kayıtlı taşınmaz arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile 18 Mart 2021 gün ve saatte satışa çıkarılmıştır. İhaleye katılmak, teklif vermek isteyenler için ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.


Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),

 Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adres olan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat:1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,(İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.) Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) 

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

milli emlak istanbul beylkikdüzü arsa satış ihalesi ayrıntıları

YORUMLAR

  • 0 Yorum