Milli Emlak ve Yerel Yönetimler Çevre ve...

Milli Emlak ve Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı

Bakanlık teşkilat yapısında yapılan son düzenleme ile birlikte Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

Milli Emlak ve Yerel Yönetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı
Editor: Hakan A.
10 Temmuz 2018 - 15:30

Yeni Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk gün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnamelerde önemli değişiklikler yayımlandı. Bu çerçevede Milli Emlak ve Yerel Yönetimler yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile alakalı önemli düzenlemeler de yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak yer alıyor.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapacak, takip edip, sonuçlandırıp, geliştirecek.

Ayrıca, mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasının gözetlenmesi, mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapılması, istatistiki bilgileri toplanması, değerlendirmesi ve yayımlanması ile mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlanması ve uygulanmasının takibi, mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarının tespit edilmesi, mahalli idare kontrolörlerinin çalışma programlarını düzenlenmesi ve uygulanmasının sağlanması da genel müdürlüğün görevleri arasında bulunuyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile iş birliği yaparak yürütecek.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapacak.

Genel müdürlük, devlete ait konutları yönetecek ve kamu idarelerine ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak. Her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit edecek.

Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutacak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlayacak.

Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yaparak, tasfiyelerini sonuçlandıracak.

Bunların yanı sıra genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapabilecek.

Kamu idarelerine ait taşınmazların yönetim esaslarını belirleyerek, kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları mevzuat taslakları hakkında görüş bildirebilecek.

Genel Müdürlük, kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapacak. Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütecek.

Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek, tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri alacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum