Muğla Bodrum'da Cafe, Bar, Market, Restoran satış ihalesi

Muğla ili Bodrum ilçesinde komutanlığa bağlı cafe, bar, restoran, market ve bazı işletmelerin satışı için ihale ilanı yayımlandı.

Muğla Bodrum'da Cafe, Bar, Market, Restoran satış ihalesi
Editör: Hakan A.
11 Şubat 2021 - 11:31
Muğla ilinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için yeni bir ilan yayımlandı. Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından teklif usulü ihalede satılacak işletmelere ilişkin tüm bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 11 Şubat 2020 - İstanbul


Muğla ili, Bodrum ilçesinde çok sayıda işletme için ihale açıldı. Aralarında bar, cafe ve restoran gibi işletmeler ihale yöntemiyle yeni işleticisine verilecek. İşte ihaleye ilişkin ilk bilgiler.

Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda bulunan ilanda nitelikleri yazılı; Kafe, Bar Restoran, Pastane, Market, Gözlemeci ve Lokma/mısır işletmesi ve Takı İşletmesi niteliğindeki 6 adet taşınmaz  KDV dahil aylık ciro üzerinden yüzde kar payı verecek şekilde kiralama ihalesine  çıkartılacak.


İLAN

BODRUM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞINDAN


1.   Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda  bulunan aşağıda nitelikleri yazılı; 6 adet  taşınmaz  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 50. maddesi gereğince pazarlık usulüne göre, KDV dahil aylık ciro üzerinden yüzde kar payı verecek şekilde kiralama ihalesine  çıkartılacaktır.
2.   İhaleler, Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ihale salonunda icra edilecektir.
3.   İhaleler ile ilgili tüm dökümanlar Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında görülebilir. İhale dökümanı Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığından 100,00.- TL bedel karşılığında satın alınması zorunludur.
4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
c) Vekaleten alıma katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş alıma katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
d) İhaleye katılan isteklilerin vekilleri ve /veya yetkilisinin iletişim bilgilerini dolduracağı bu şartnamenin ekinde yer alan beyanname,
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
Adres: Eskiçeşme Mah. Osman Nuri Bilgin Cad. No:1 Bodrum /MUĞLA

bodrum cafe, bar, restoran satış ilanı

YORUMLAR

  • 0 Yorum