Nevşehir Göreme'de Belediyeden satılık arsa

Nevşehir ili Göreme ilçesinde otel alanı imarlı arsa için 2.348.460 lira muhammen bedelle gayrimenkul ihalesi düzenlenecek.

Nevşehir Göreme'de Belediyeden satılık arsa
Editör: Hakan A.
10 Eylül 2018 - 06:31

Nevşehir Göreme Belediyesi mülkiyetinde bulunan otel alanı imarı olan toplam 869 metrekare büyüklüğündeki asra için gayrimenkul satış ihalesi düzenleyecek. ihale tarihi ve ilgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Gündem - 10 Eylül 2018 - İstanbul

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Göreme Belediye Başkanlığından: Merkez ilçede bulunan 869 metrekarelik arsanın satışı için 2.348.460 lira muhammen bedelle 25 Eylül tarihinde gayrimenkul satış ihalesi yapılacak.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Nüfus kayıt örneği,

3 - İkametgah belgesi,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 25.09.2018 tarihi saat 14:00’e kadar ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum