Özelleştirme İdaresi 4 ilde gayrimenkul...

Özelleştirme İdaresi 4 ilde gayrimenkul satışı için ihale açtı

Özelleştirme İdaresi Bodrum, Manavgat, Nilüfer ve Gölbaşı'nda çeşitli gayrimenkuller için ihale düzenliyor. İhaleye son teklifler 26 Eylül'de verilebilecek.

Özelleştirme İdaresi 4 ilde gayrimenkul satışı için ihale açtı
Editor: Hakan A.
14 Eylül 2018 - 07:35

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla Bodrum İlçesi, Antalya Manavgat İlçesi, Bursa Nilüfer İlçesi ve Ankara Gölbaşı İlçesinde Bulunan Taşınmazların Özelleştirme İhalesi için son teklif tarihi 26 Eylül olarak açıklanırken satış ihalesi düzenlenecek. İhaleyle ilgili karar Özelleştirme İdaresi resmi internet sitesinde yayımlandı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 14 Eylül 2018 - İstanbul

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN YATIRIMCILARA DUYURU

İdaremizce 08/08/2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi, 533 ada, 10 parselde kayıtlı 4.762 m2, Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 parselde kayıtlı 64.134,59 m², Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 parsel kayıtlı 8.185,34 m²

yüzölçümlü taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 05/09/2018 Çarşamba günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 26/09/2018Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 26/09/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZ

BİLGİ NOTU

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

1

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Türkbükü Mahallesi, 254 ada, 63 no.lu parselde kayıtlı 8.185,34 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

150.000

250

26/09/2018

2

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yahşi Mahallesi, 219 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı 64.134,59 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000.000

1.000

26/09/2018

3

Antalya ili, Manavgat ilçesi, Side (Kemer) Mahallesi 533 ada, 10 parselde kayıtlı 4.762 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

100.000

250

26/09/2018

4

Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 6491 ada, 1 parselde kayıtlı 18.990,94 (Hisse 17.490,94) m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

2.000.000

1.500

26/09/2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 125274 ada, 1 parselde kayıtlı 16.000 m² yüzölçümlü taşınmaz

İndirmek için Tıklayınız

250.000

250

26/09/2018

1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebileceklerdir. Verilen teklifler birbiriyle ilişkilendirilmeyecektir.

3) İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), yatırım fonları ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ve/veya ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

4) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının elden alınması esastır. Ancak teklif sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, İhale Şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair banka dekontunun bir nüshasının İdare`ye ulaştırılması kaydıyla İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı teklif sahibine posta ile de gönderilebilecektir. Teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) İhalelere konu taşınmazlara ilişkin İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

-  T.Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-  T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir.) ile hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

İhale Şartnamesi için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7) İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8) İhale konusu taşınmazların; yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9) İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10) Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 10 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr 

YORUMLAR

  • 0 Yorum