Sakarya Erenler'de Belediyeden arsa satışı

Sakarya ilinde Erenler ilçesinde büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan yaklaşık 30 bin metrekarelik arsa 48 milyon 880 bin Türk Lirası muhammen bedelle 17 Kasım'da ihalede satılacak.

Sakarya Erenler'de Belediyeden arsa satışı
Editör: Hakan A.
01 Kasım 2020 - 09:01 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 - 07:42
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 29843 metrekare büyüklüğünde gayrimenkul için 17 Kasım tarihinde ihale yöntemiyle satış yapılacak. İhaleye ilişkin ayrınıtlar ise bugünkü Resmi Gazete'de duyuruldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 1 Kasım 2020 - İstanbul


 İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 26.M.2 Pafta 10363 Parsel numaralı 29843.88 m2’lik hal tesisleri niteliğindeki taşınmazın satışı.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhale Şartname ve ekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 3.500,00 TL karşılığı temin edilebilir.

Not: İhaleyle ilgili vergi ve tapu devri ile ilgili giderler istekliye aittir.

İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır. 

İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ

sakarya erenler satılık arsa ihalesi 17 kasım 2020


 İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler
 • İrtibat için telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi
 • Kanuni ikametgâh adresini gösterir belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
 • Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge
 • İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, yanında vekâletname
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları belgelemek suretiyle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 • İstekli vekaleten katılıyor ise, noterce tasdikli vekaletname
 • Belediyede borcu olmadığına dair yazı

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ

Teklif zarfları 17.11.2020 Salı günü saat 12:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir, posta ile müracaat edilmesi halinde ihale saatinden sonra idareye ulaşacak teklifler, idare tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

YORUMLAR

 • 0 Yorum