Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinleri için yeni kanun

Türkiye genelinde su ve su ürünleri ile alakalı olarak son dakika kanun değişikliği yapıldı. Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinlerine dair kanunda değişikliğe gidildi.

Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinleri için yeni kanun
Editör: Hakan A.
22 Kasım 2019 - 08:02 - Güncelleme: 22 Kasım 2019 - 08:23

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete'nin bu sabah yayımlanan sayısında resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 22 Kasım 2019 - İstanbul


Kanun No. 7191                                                                                                     Kabul Tarihi: 6/11/2019

MADDE 1 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Su ürünleri ruhsat tezkereleri ve izinleri:

MADDE 3 – Ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler ile ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunludur.

Ruhsat tezkerelerinin veya izinlerin verilmesine, yenilenmesine, süresine, iptaline ve ruhsat kod numarasının gemiye yazılışına, türlerin avlanma miktarlarına, bölgesel avcılığa ve av araçlarına göre verilecek izinlere, amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre belirlenen esaslar dahilinde getirilecek sınırlamalar veya ruhsata tabi olacaklar ile yerli ve yabancı uyruklu kişilerce yapılacak amatör avcılığa ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Ruhsat tezkerelerinin veya izinlerin yetkililerce talep edilmesi halinde gösterilmesi zorunludur.

10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.”

MADDE 2 – 1380 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında, ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira yöntem ve teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca kiraya verilebilir. Bu yerlerden Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda avcılık yoluyla istihsal hakkı, başkalarına devredilmemesi şartıyla, öncelikle istihsalin yapılacağı yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünleri istihsali veya pazarlaması ile iştigal eden su ürünleri kooperatiflerine veya birliklerine, bunların kiralamaması halinde ise gerçek veya tüzel kişilere Tarım ve Orman Bakanlığınca kiralanabilir.

Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde; taşınmazın tescilli olması durumunda maliki kuruluş tarafından, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan olması durumunda ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü birimleri marifetiyle yapılır.

Deniz ve içsularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri belirlenirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınır; altmış gün içerisinde cevap verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılır.

İstihsal hakkı kiraya verilen alanlarda yapılacak ticari, amatör, rekreasyonel amaçlı avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri ile istihsal hakkı kiraya verilen türler ile ilgili usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 3 – 1380 sayılı Kanunun 17 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Balıkçı gemilerinin barınma, av araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama gibi avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan kıyılarda Tarım ve Orman Bakanlığının teklifiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca balıkçı barınakları üst yapıları ile birlikte yapılır.”

“Balıkçı barınaklarından yararlanma hakkı öncelikli olarak ticari balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine aittir. Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesislerinden faydalanma hakkı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca süresi on yıldan fazla olmamak üzere su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine ya da üretici birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. İlan edilen otuz günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden ya da üretici birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçek veya tüzel kişilere ihale ile verilir.”

“Balıkçı barınaklarının işletilmesine, denetlenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 4 – 1380 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – 1380 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım Orman ve Köyişleri” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akarsular üzerinde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör gibi su yapılarında su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi yapılması ve işler durumda bulundurulması zorunludur. Ancak yüksekliği yirmi metreden fazla olan su yapılarında, masrafları müteşebbisçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak bilimsel araştırma ve inceleme sonucu balık geçitlerinin işlevsiz olacağının anlaşılması halinde balık geçidi dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma, yapay ortamda üretilip kaynağa bırakma gibi tedbirler alınabilir. Bu madde kapsamındaki balık geçidi, balık asansörü ve diğer yapılara ilişkin projenin onayı, kontrollüğü ve kabulü inşaat tekniği açısından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.”

MADDE 6 – 1380 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “su ürünleri zabıt ve müsadere edilerek haklarında” ibaresi “su ürünlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilerek bunlar hakkında” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması izne tabidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul, esas ve istisnalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 7 – 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – 1380 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren kabahatler ve suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahatin ve suçun işlenmesinde kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak ve bu Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.”

MADDE 9 – 1380 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“El konulan su ürünleri ve istihsal vasıtaları:

MADDE 34 – El konulan su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) El konulan canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, el koyma işlemini gerçekleştiren görevlilerin ihtiyaç duyması halinde en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık artırma suretiyle satılır.

Ancak satışa sunulan su ürünlerinden asgari avlanılabilir ağırlıktan ve boy uzunluğundan küçük olanlar ile av yasağı döneminde avlanmış olanlar perakende satılamaz, yem sanayi hammaddesi olarak satılabilir. Avlanması tamamen yasak olan türler ise kamu kurum ve kuruluşlarına, bilimsel kuruluşlara ya da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanabilir.

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar Hazine veznesine emaneten yatırılır. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşenlerin satış bedeli genel bütçeye gelir kaydedilir.

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kamu kurum kuruluşları veya sosyal yardım kurumlarına bağışlanabilir.

b) El konulan istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen alanlarda yedieminde tutulur.

Sahiplenilmeyen veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen istihsal vasıtaları satılamaz, kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlanabilir.

c) Bağışlanamayan su ürünleri veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşen bağışlanamayan istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır. Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı el konulan su ürünlerinden canlı olanların yaşam alanlarına iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

d) Fiilî imkânsızlıklar nedeniyle el konularak mülkiyeti kamuya geçirilmesi mümkün olmayan istihsal vasıtaları ve ürünlerin kaim değerinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar verilebilir.

Bu Kanuna aykırı fiiller neticesinde, istihsal vasıtaları, su ürünleri ve diğer su vasıtalarına uygulanan el koyma, yediemin, bekletme, muhafaza, imha, sökme, nakliye ve diğer işlemlere ait masraflar aykırılığı işleyenden, gemi sahibi veya donatandan tahsil edilir.

Bu Kanunda düzenlenen mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararları vali tarafından verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 10 – 1380 sayılı Kanunun 35 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mülkiyeti kamuya geçirilen eşya ve su ürünleri:

MADDE 35 – Bu Kanun hükümlerine göre mülkiyeti kamuya geçirilmesine karar verilen muhafazası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları hakkında mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleştikten sonra aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Su ürünleri satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine veznesine yatırılır.

b) İstihsal vasıtaları kamu kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlanabilir, bağışlanamayanlar imha edilir.

Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 11 – 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari yaptırımlar:

MADDE 36 – Bu Kanundaki ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir:

a) 3 üncü maddenin;

Birinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip veya donatanlarına beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

İkinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelikteki amatör avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere iki yüz elli Türk lirasından beş yüz Türk lirasına, amatör avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına beş yüz Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, ticari avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Üçüncü fıkrasına aykırı olarak izin ve ruhsat tezkeresini talep halinde yetkililere göstermeyen ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan kişilere ve gemiler için sahip veya donatanlarına bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

3 üncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresi veya izin almadan elde edilen su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Ayrıca 3 üncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresini almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da dip trolü, algarna gibi dip sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak ticari avcılık yapılması halinde istihsal vasıtalarına, diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması halinde ise ilk tespitte gemi hariç istihsal vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

b) 4 üncü maddeye göre avcılık istihsal hakkını kiralayanlardan yönetmelikle belirlenen kurallara aykırı hareket eden; su ürünleri kooperatiflerinin veya birliklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar, gerçek veya tüzel kişilere iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı kabahatin tekrarında idarî para cezaları iki katı olarak uygulanır ve kira sözleşmeleri iptal edilir.

c) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin içsularda gerçekleşmesi halinde on bin Türk lirası, denizlerde vuku bulması halinde ise yirmi bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelere el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile ilmî ve teknik bakımlardan istihsal yerlerinin eski şekline döndürülmesinin mümkün olduğu durumlarda, masrafları yapanlara ait olmak üzere eski şekline döndürülmesine mülki amir tarafından karar verilir.

d) 9 uncu madde kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tedbirleri almayanlara beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

e) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak kurulduğu Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilen tesis sahiplerine on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi için doksan gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda ilk verilen idarî para cezası iki katı olarak uygulanır. Aykırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için otuz gün daha süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda idarî para cezası ilk verilen cezanın üç katı olarak uygulanır ve tesisin mülki amir tarafından kapatılmasına karar verilir.

13 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

f) 17 nci maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden; kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin veya üretici birliklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar, gerçek veya tüzel kişilere iki bin beş yüz Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı kabahatin tekrarı halinde idarî para cezaları iki katı olarak uygulanır ve kira sözleşmeleri iptal edilir.

g) 19 uncu maddeye aykırı hareket edenlere on bin Türk lirası idarî para cezası verilir. İstihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizata el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

h) 20 nci maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Kabahat; fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlendiği takdirde, beş bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Tespit edilen aykırılığın belirlenen sürede giderilmemesi halinde faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine kontrolü yapan kurum tarafından karar verilir.

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun kalktığının tespit edilmesi durumunda bu tesislerin yeniden faaliyetine kontrolü yapan kurum tarafından izin verilir.

i) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere yirmi bin Türk lirası idarî para cezası verilir ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

j) 22 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere bin yedi yüz Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu gibilerin faaliyetleri kontrol yapan kurumca durdurulur ve masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin kaldırılmasına karar verilir.

22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen balık geçidini yapmayanlara veya istenen tedbirleri almayanlara, kontrolü yapan kurumca, aykırılığın giderilmesi için su yapısının niteliği dikkate alınarak on sekiz ayı geçmemek üzere yeterli süre verilir. Bu süre zarfında aykırılığın giderilmemesi halinde, yüz bin Türk lirasından iki yüz elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Müteakip kontrollerde de aynı yöntem uygulanır ve aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde, bir önce uygulanan idarî para cezası iki katı olarak uygulanır. Balık geçidi veya diğer göç yapıları bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara, taşıma yapmayanlara ve Tarım ve Orman Bakanlığınca öngörülen tedbirleri yerine getirmeyenlere, elli bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

k) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendine göre ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere bin yedi yüz Türk lirası ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına iki bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması halinde, bu gemiler için sahip veya donatanlarına ceza üç katı olarak uygulanır. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar veya istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

İçsular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına elli bin Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal edilen su ürünlerine ve gemi hariç, av gemisine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü su vasıtalarına ve edevatına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendine göre amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak yönetmelikle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere beş yüz Türk lirası, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına yedi yüz elli Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç kullanımı yasak istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Aynı kabahatin tekrarı halinde istihsal olunan su ürünlerine ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

1) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlarda trol ile su ürünleri istihsalinde bulunanlara on bin Türk lirası idarî para cezası, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına yirmi bin Türk lirası idarî para cezası verilir ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde kullanılan gemilerin sahip veya donatanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilir ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak müsaderesine hükmolunur.

24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ve kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına yedi bin Türk lirası idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Kabahatin işlenmesinde kullanılan gemiler ile gerçek veya tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; kabahatin ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir ve gemi hariç istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar veya istihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken asgari vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtalarına da el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları tayin olunan asgarî ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında, bu bendin ikinci ve üçüncü paragraflarındaki cezalar uygulanır.

m) 23 ve 24 üncü maddeler ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen su ürünleri ile 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürünlerini nakledenlere, satanlara beş bin Türk lirası, bunları imalatta kullananlara, işleyenlere, muhafaza edenlere ve ihraç edenlere on bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca kabahat konusu su ürünlerine ve yapılan imalatlara el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

25 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca kabahat konusu su ürünlerine, istihsal ve nakil vasıtalarına el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Fiilin iki yıl içinde tekrarı halinde bu fiili işleyenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilir ve istihsal olunan su ürünlerine, istihsal ve nakil vasıtalarına el konularak müsaderesine hükmolunur.

n) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak vermeyenlere, yedi yüz Türk lirası idarî para cezası verilir.

o) 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenlere, sekiz yüz elli Türk lirası idarî para cezası verilir. Kabahat konusu yasak vasıtalara el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

p) Ek 4 üncü maddede yer alan yükümlülüklere uymayan gemiler için sahip veya donatanlarına bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar, yetiştiricilik tesisleri sahiplerine ise beş bin Türk lirasından yirmi beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

r) Ek 5 inci maddede yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenlere, avladıkları ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltmayan gemiler için sahip veya donatanlarına bin Türk lirasından beş bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

s) Ek 6 ncı maddede yer alan düzenlemelere aykırı hareket eden gerçek kişilere on bin Türk lirası, tüzel kişilere yirmi bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

t) Ek 7 nci maddede yer alan düzenlemelere aykırı olarak ticari su ürünleri avcılığı yapan gemilerden Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olanlar için sahip veya donatanlarına on bin Türk lirasından otuz bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ruhsat tezkeresine sahip olmayan gemiler için ise sahip veya donatanlarına yirmi bin Türk lirasından elli bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Bu maddede yazılı idarî para cezaları, tam boyu oniki metre dahil yirmiiki metreye kadar olan gemiler için iki katı, yirmiiki metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygulanır.

Kabahat konusu fiillerin tekrarı, kabahatin tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu kabahatin tekrar işlenmesini ifade eder.

Bu maddede sayılan kabahat konusu fiillerin tekrarı halinde birinci fıkranın (b), (e) ve (f) bentleri ile (j) bendinin ikinci paragrafı hariç olmak üzere, idarî para cezaları iki katı olarak uygulanır.

Ruhsat tezkerelerine geçici süre ile el konulan balıkçı gemilerinin bu süre içerisinde avcılık yapmaları halinde, bu gemilere avlanma araçları ve donanımlarıyla birlikte el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen balıkçı gemilerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tüm izin ve ruhsat tezkereleri de iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 12 – 1380 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 3 – 36 ncı maddede yer alan idarî para cezaları mahallin en büyük mülki amiri ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen personel tarafından uygulanır. Mülki amirler idarî para cezası verme yetkilerini 33 üncü maddede belirtilen görevlilere devredebilir.

Vali mülkiyetin kamuya geçirilmesi yetkisini ildeki mülki idare amirlerinden birine veya Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürüne devredebilir.

Cezaların verilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

İdarî yaptırımlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir.

Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

MADDE 13 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4 – Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerini elde etmek, faaliyetlerini izlemek ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla her türlü teknik alet ve sistemlerden yararlanabilir, uzaktan algılama sistemleri kurabilir, kurdurabilir ve işletebilir, bu konularda ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik verilerinin elde edilmesi ve izlenmesi amacıyla gemilerde ve yetiştiricilik tesislerinde bulundurulması istenen sistem ve cihazların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen özelliklere uygun ve işler durumda olması zorunludur. Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen sürede bu zorunluluklara uymayanların aykırılık giderilinceye kadar faaliyette bulunmasına izin verilmez. Bulundurulması istenen sistem ve cihazların hangi balıkçı gemileri ve yetiştiricilik tesisi tarafından kullanılacağına ve bu maddenin uygulanmasına ve istisnalara ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 14 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 5 – Balıkçı gemilerinin büyüklük ve yaptıkları faaliyete göre, avladıkları su ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen karaya çıkış noktalarından boşaltması, avcılık veya yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin nakillerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen belgelerin bulunması, bu belgelerin istenildiği şekilde gönderilmesi zorunludur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarla zorunluluktan muaf tutulacaklar ile istisna sağlanacak faaliyet ve durumlara ilişkin hususlar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 15 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6 – Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan deniz ve içsularda balıklandırma yapılması veya bu kaynaklara diğer su ürünlerinin bırakılması yasaktır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 16 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 7 – Başka ülkelerin karasularında, münhasır ekonomik bölgelerinde veya uluslararası sularda ticari su ürünleri avcılığı yapacak gemilerin sahip veya donatanlarının Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen şartlara uyması zorunludur.”

MADDE 17 – 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “il özel idarelerince” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Kanun 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

21/11/2019

Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/56)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Entansif yetiştiricilik: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yetiştiriciliği,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

d) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

e) Kapalı Sistem Üretim: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisinin kullanılarak dışkı ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirilmesi, karbondioksitin uçurulması, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden daha fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbestisi olan ve daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

f) Kilogram Üstü Alabalık: Hasat edildiğinde 1 adedinin ağırlığı 1.25 (bir kilo iki yüz elli gram) kilogram ve üzeri ağırlıkta olan tüm alabalık türlerini,

g) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,

ğ) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının aslı, ikinci sureti veya e-fatura, perakende satış fişi ya da müstahsil makbuzunu,

h) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

ı) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

i) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,

j) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi, 

k) Yavru balık adaptasyon işletmesi: Yavru balıkların, büyütülecekleri iç su ve deniz kaynaklarına adapte olmaları amacıyla kurulan tesisleri,

l) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

n) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıldığı yerleri,

ifade eder.

Su ürünleri desteği

MADDE 5 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara su ürünleri yetiştiriciliği desteği aşağıda belirtilen esaslara göre verilir:

a) Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

b) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve (a) bendinde belirtilen türlerin entansif şekilde yetiştiriciliğini yapan, midye yetiştiriciliği yapan, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiricilik projesine sahip olup projesine uygun olarak (a) bendinde belirtilen türlerin üretimini yapan ve kilogram üstü alabalık yetiştiren üreticilere, Kararda belirlenen destekleme birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

c) Bu fıkranın (b) bendinde belirtilen desteklemelerden yararlanmayan ve elektrik enerjisi ile çıkardığı yer altı suyu ya da enerji kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok iç tüketim amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere yılda en fazla 30.000 kilograma kadar Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

ç) Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında uyulacak esaslar şunlardır:

1) Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve destekleme ödemesi buna göre yapılır.

2) Desteklemede, denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi ile ilgili olarak Kararın yayım tarihinden önceki tesis sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı tarihten sonra bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı dışındadır.

3) Karar gereğince, bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar; birinci fıkranın (c) bendindeki toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği desteğinden yararlanacaklar için yılda 30.000 kilogram, birinci fıkranın (b) bendindeki desteklemeler için ise yılda 350.000 kilogram ile sınırlıdır.

4) İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınır.

5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde istenen satış belgelerindeki kilogram fiyatları Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık tarafından açıklanacak ürünün kilogram/maliyet değerinin %75’inden düşük olan satış belgeleri ile kilogram/maliyet değerinin %50’sinden düşük olan balık yemine ait faturalar destekleme kapsamı dışındadır.

6) Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, bu miktarın hesaplanmasında bu fıkranın (i) bendinde belirtilen canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında yapılan ürün alışverişlerine ait satış belgelerindeki miktarlar hesaplanmaya dahil edilmez.

7) Yetiştirilen türe göre hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura dikkate alınır.

8) Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi dikkate alınır.

9) İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı dikkate alınır.

10) Bu fıkranın (i) bendinde belirtilen şekilde üretim yapan işletmelerden ve yavru balık adaptasyon işletmelerinden yavru alan işletmeler için son satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar dikkate alınır.

11) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmelere yetiştiricilik belgesi düzenlenebilmesi için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin yapılması şartıyla işletmeye geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı olarak esas alınır.

d) Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, bu fıkranın (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüğüne, ürünlerini hasat etmeden önce müracaat ederek yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır. Türlerle ilgili desteklemelerde yetiştiricilik belgesindeki oranlar esas alınır.

e) Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilir.

f) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

g) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan kendisine ait başka bir işletmeden veya kendisine ait başka bir yavru balık adaptasyon işletmesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

ğ) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.

h) Kilogram üstü alabalık üretmek isteyen yetiştiricilerin, il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek proje değişikliğine gerek kalmaksızın kilogram üstü alabalık yetiştiriciliği yapma talebinde bulunması ve mevcut durumlarını Ek-6’da yer alan Kilogram Üstü Alabalık Tespit Tutanağı ile tespit ettirmeleri zorunludur. Kilogram üstü alabalık hasat edecek yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağını düzenlettirmeleri ve bu ürünler için düzenlenecek satış belgelerinde de ürünün kilogram üstü olduğunu belirtmeleri zorunludur.

ı) Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

i) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil de daha büyük ve değişik ağırlıklarda koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların; balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı” ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge, balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bırakılır. Hasat tespit tutanağı üzerine balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır. Yetiştiricilerin balıklarını başkasına ait işletmeden temin etmeleri halinde, satış belgesinde “canlı” ibaresinin de yer alması zorunludur. Bu kapsamda;

1) İç sularda yetiştirilip denizlere taşınarak büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,

2) İç sularda yetiştiriciye ait tesiste yavrudan kilogram üstü ağırlığa kadar getirilen canlı balıklar,

3) İç sularda yetiştiricinin işletmesinde yetiştirilen, ancak teknik ve çevresel zorunluluklar nedeniyle başka bir su kaynağında aynı yetiştiriciye ait işletmede büyütülmesine devam edilen canlı balıklar,

desteklenir.

j) Ürünleri için hasat tespit tutanağı düzenletmesi zorunlu olan yetiştiriciler, il/ilçe müdürlüğüne, ürününü hasat etmeden en az beş gün önce dilekçe ile müracaat etmek zorundadır. Hasat edilen balığın ortalama ağırlığı yazılmak suretiyle düzenlenen hasat tespit tutanağı en az iki görevli tarafından üç suret tanzim edilerek iki sureti ürün sahibine verilir.

k) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 23/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır. Belirtilen son müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmuş yetiştiricilerin, Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en geç 13/1/2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilebilir.

Müracaat

MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden gerekli olanlarla yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.

b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

ç) Ek-7’de yer alan Kilogram Üstü Alabalık Hasat Tespit Tutanağı.

d) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi (Bulunmayan yerlerde bu belge istenmez).

e) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

f) Proje kapasiteleri 10 ton/yıl üzerinde olan üreticilerin kullandıkları yeme ait fatura (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

g) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.

ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge.

h) Üretim yılına ait tesis denetim formu.

ı) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi amacıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek SUBİS’e kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanarak en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtları üzerinden kontrol edilir ve Ek-5’te yer alan Su Ürünleri Destekleri İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş olan ve Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen su ürünleri kooperatif üyelerinden, hizmet bedeli olarak, hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 1 oranında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere; merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2020 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2018/24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/57)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,  23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Biyogüvenlik: Hastalık etkenlerinin yaşam alanlarına girişini ve yayılmasını engellemeye yönelik önlemleri,

ç) Damızlık alabalık: Cinsi olgunluğa ulaşmış, döl veren dişi ve erkek alabalığı,

d) Hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi: Bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından, belirli periyotlarla yapılan muayene ve analiz sonucu negatif olan ve biyogüvenlik önlemlerini almış alabalık kuluçkahanesini,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

f) Karar: 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

g) Kapalı devre sistem: Üretimde kullanılan suyun, mekanik ve biyolojik araçlar serisi kullanılarak, dışkı, yem artıkları ve karbondioksitin uzaklaştırılması, suyun fiziksel ve kimyasal olarak yeniden kullanım için uygunlaştırılması, oksijenlendirilmesi, ozon ve/veya UV ile muamele gibi bazı işlemlere tabi tutulduktan sonra yetiştiricilik sisteminde tekrar kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, birim hacimden yüksek verim, daha iyi büyüme ve yemden faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etki ile ürün alabilmeyi temin eden tam kontrollü su ürünleri yetiştiricilik sistemini,

ğ) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üretim işletmelerini,

h) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın bireysel olarak yaş, ağırlık, döl verimi, hastalık gibi tüm bilgilerinin takip edilmesini sağlayan ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından yapılan etiketleme işlemini,

ı) Nekropsi odası: Balığın ölüm veya hastalık nedenini bulmak için kesim, muayene ve incelemenin yapıldığı bölümü,

i) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı sistemi,

j) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yavru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

k) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,

l) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici merkez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

ifade eder.

Hastalıktan ari damızlık alabalık desteğinden faydalanacak işletmelerde aranan şartlar

MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteği, aşağıdaki şartların tamamını taşıyan, alabalık yumurta/yavrusu üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine yapılır. Bu kapsamda;

a) Müstakil kuluçkahanesi olması şartıyla su ürünleri yetiştiricilik belgesi olan veya su ürünleri kuluçkahane belgesi olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de belirlenen şartları taşıyan,

b) Viral-bakteriyel hastalık etkeni patojenlerin bulaşmasını engelleyecek özellikte (Ozon sistemleri/UV, mekanik filtrasyon) kuluçkahaneye giren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak sistemler kurarak suyun ilk kullanıcısı olan veya kapalı devre sistem ile üretim yapan,

c) Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) virüslerinin tespit edilmediğine dair Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu ve devamında yapılan izleme sonucunda bu hastalıkları taşımadığı tespit edilen,

ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,

kuluçkahanelere destekleme yapılır.

(2) Bir damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan itibaren en fazla üç yıl boyunca desteklemeden faydalandırılır.

(3) Hastalıktan ari kuluçkahanelerde alabalık anaçları  için adet başına  destekleme ödemesi yapılır.  Hastalıktan ari kuluçkahanenin  desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda, Kararda belirtilen 10.000 adet damızlık anaç ile sınırlıdır.

(4) Destekleme, işletmenin su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesindeki proje yavru kapasitesini (adet/yıl) aşmayacak şekilde, mevcut durumdaki üretim kapasitesine göre yapılır.

(5) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler, en geç 23/12/2019 tarihine kadar,  işletmesinin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca başka bir işletmeye satışı yapılamaz.

(7) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl içerisinde ölüm veya hastalık nedeniyle işletmeden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık alabalığa ikame olarak işletmeye giren damızlık alabalık markalanarak destekleme kapsamına alınır. İşletmeye girişi yapılan damızlık alabalık için ikinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

Müracaat için gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticiler aşağıdaki belgeler ile işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-2’de yer alan Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteği Müracaat dilekçesi.

b) Bakanlıkça verilen geçerli su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belge fotokopisi.

c) Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik belgesi. (Üretici birliği veya kooperatif bulunmayan yerlerde bu belge istenmez.)

ç) İşletmeye temin edilen damızlık balıkların menşei belgesi, dezenfeksiyon belgesi ve bu balıkların klinik olarak sağlıklı olduğuna dair il müdürlüğünden alınan veteriner sağlık raporu.

d) Ek-1’de yer alan  Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemlerinde belirlenen şartların yerine getirildiğine dair işletmenin teknik sorumlu müdürü tarafından onaylı belge.

e) Üreticinin Ek-1 ile belirlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından izlemeye alınarak en az 3 yıl boyunca hastalıktan ari alabalık kuluçkahanesi olarak üretimine devam edeceğine dair Ek-6’da yer alan noter onaylı taahhütname.

İl müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler

MADDE 7 – (1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede istenen belgeler kontrol edilerek müracaat tarihinden itibaren beş gün içerisinde kuluçkahanede inceleme yapılır. Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahanelerinde Alınacak Biyogüvenlik Önlemleri ile belirlenen şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir. İşletmede eksiklik tespit edilmesi halinde, desteklemelerden faydalanmak isteyen üreticiler 30/12/2019 tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak zorundadır.

(2) Müracaatı uygun bulunan işletmelerden, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, il müdürlüğünce damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekleri alınarak, Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ve İnfeksiyöz Hematopoietic Nekroz (IHN) analizinin yapılması için Ulusal Referans Laboratuvarına gönderilir.

(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tespit Tutanağı il müdürlüğü tarafından tutularak, damızlık alabalıklar marka numaraları ile SUBİS’e kaydedilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen hastalıklara dair analiz sonucu negatif olan örneklere ait müracaatlar, il müdürlüğünce işletmenin izlemeye alınması için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilir ve ayrıca Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.

(5) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, izleme sonucunda ikinci fıkrada belirtilen hastalıkların bulunmadığı tespit edilerek il müdürlüklerine bildirilen kuluçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;

a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bildirim tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, il müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-1 oluşturulur.  İcmal-1 listesi, onaylanmasını takip eden beş mesai günü, il müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

b) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onaylanır ve takip eden beş iş günü içinde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekleri İcmal-3 düzenlenip onaylanarak Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 8 – (1) Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen su ürünleri kooperatif üyelerinden, hizmet bedeli olarak hak ettikleri desteklerin % 2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe birliklerine, bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında üst kooperatif veya merkez birliğine Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere % 1 oranında merkez birliğine kesinti yapılır.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere, merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla 8 inci maddede belirtilen oranlarda kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar doğrudan ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden faydalanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, bu Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki kontrollerinden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden faydalanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu ilgilisine aittir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden faydalanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükmüne göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere faydalandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından faydalandırılmazlar.

(4) Kuluçkahanede yapılan kontrollerde, bu Tebliğde belirtilen koşullara uyulmadığının ve/veya bu Tebliğde adı geçen hastalıklardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, bu Tebliğde yer alan koşullar yeniden sağlanıncaya kadar kuluçkahane destekleme programından faydalandırılmaz.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2020 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 4/7/2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/29) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum