Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri bu kanun ile BDDK denetimine girdi

Türkiye genelinde son yıllarda sayıları çok fazla artan Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerini denetleyecek yeni kanun maddeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri bu kanun ile BDDK denetimine girdi
Editör: Hakan A.
07 Nisan 2021 - 07:59 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 - 08:04
O evim, bu evim firmalarından ev ve araba yakından ilgilendiren kanun resmen yasalaştı. Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerini denetleyecek yeni kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen var. İşte madde madde yeni kanun ile tüm detaylar.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 7 Nisan 2021 - İstanbul


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de son mantar gibi çoğalan tasaaruf finansman şirketlerine yönelik yeni kanun maddelerini bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı. Buda kapsam o evim, bu evim gibi pek çok firma için kritik süreç resmen başlamış oldu. Ağır cezalar yolda ...

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜMÜ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39 / A, 39 / B ve 50 / A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde bankayı,

b) Birlik: Finansal Kurumlar Birliği,

c) Finansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde bazı finansal kuruluşu,

ç) Kanun: 6361 sayılı Kanunu,

d) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde görüş kontrolü,

e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

g) Müşteri: Tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Nitelikli pay: Bir şirketin sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla eden teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına belirleme imtiyazı veren payları,

h) Organizasyon ücreti: Kanunun 3 üncü maddesinde geçen organizasyon organizasyon ücretini

ı) Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geçmiş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından net zararı, geçmiş yıllar zararı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemlerin üzerine düşülmesi sağlanan bakiye ile nitelikleri ile üzerine kurulacak benzeri borçları,

i) Tahsisat : Kanunun 39 / A maddesinin birinci fıkrasında düşünceleri sözleşmesini,

j) Şirket: Tasarruf finansman şirketini,

k) Şube: Kanunun 3 üncü maddesinde bazı şubeyi,

l) Tahsisat: Kanunun 3 üncüesinde maddesinde tahsis tahsisatı,

m) Tahsisat fonu: türetme bir yazıt, kanun ve bu Yönetmelikte yer alan likidite ve diğer sınırlamalarla ilgili şirket ile tahsisat için ayrılması gereken asgari fon tutarını,

n) Tarife: başka bir müşterilere sunulan müşteri veya çekilişli tasarruf teklifleri tasarruf ve tahsisat vadeleri ile maliyet oranlarını gösteren tabloyu,

o) Tasarruf fon havuzu: Kanunun 3 üncü maddesinde görüş fon havuzunu,

ö) Tasfiye komisyonu: Kanunun 50 / A maddesinin ikinci fıkrası tesis edilen tasfiye komisyonunu,

p) Tasarruf finansman faaliyeti: Kanunun 3 üncü maddesinde teklif tasarruf finansman faaliyetini,

r) Ticari amaçlı sözleşme: Gerçek kişi tacirlerin ticari işletmeleriyle ilgili olarak kullanılan sözleşmeler ile tüzel kişi tacirlerin hizmet verdiği sözleşmeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzne Tabi İşlemler

Şirketi

MADDE 4 - (1) Türkiye'de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Kuruma verilecek başvuru dilekçesine;

a) Faaliyet konularına ait iş planlarını, mali yapısı ile ilgili projeksiyonlarını, ilk üç yıl için bütçe planını ve örgütlenmesini gösteren bir faaliyet göstermek,

b) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların yabancı paya sahip gerçek veya tüzel kişi ortak veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve tüzel EK-1 ve EK-2'deki örnekleri uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer beyannamenin,

c) Kurucularca imzalanmış şirket ana sözleşme taslağının,

ç) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların paya sahip gerçek veya tüzel kişi ortaklarının veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek veya tüzel müflis olmadıklarına ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına ticaret ticaret müdürlüklerinden alınacak belgelerin,

d) Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların paya sahip tüzel kişi ortak veya kontrolünü elinde bulunduran tüzel, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş ve haklarında iflasın ertelenmesi verilmemiş süt ticaret sicil müdürlüklerinden alınacak belgelerin,

e) Gerçek kurucular ile tüzel kurucuların yabancı gerçek kişi ortaklarının veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek tek bir arşiv kaydı da içeren son altı ay içinde adli sicil belgelerinin,

f) Tüzel kişi kurucuların kurulacak şirkete ortak olunmasına karar verme kararlarının,

g) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların tenha paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel, 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde bankalarda veya bu Kanunun dozundan önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığında süt noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-5) ile bu hususlara çocuklar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgelerin,

ğ) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel, tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf ve sigorta şirketleri ile para ve başkalarında faaliyet gösteren faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-6),

h) Tüzel kişi kurucuların paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler, ödeme ve tutarları, faaliyet konuları, Yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilgi bilgileri ile gelir tablolarının, banka veya finansal kuruluş niteliğindeki tüzel kişi kurucular için derecelendirme şirketlerinden biri tarafından hazırlanmış raporun,

ı) Tüzel kişi kurucuların gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapılarını gösteren tablolar ile birlikte imtiyaz hisselerini gösteren listelerin veya imtiyazlı paylaşılmaması durumunda buna karşılık noter huzurunda imza edecekleri bir taahhütnamenin (EK-4),

i) Kurucular ile tüzel kişi kurucuların özellikleri paya sahip ortaklarının ortak veya kontrolünü elinde bulunduran gerçek ve tüzel, muaccel vergi ve prim borcu diğerlerinde değiler huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin (EK-3, EK-4),

j) Sermayenin yüzde on ve daha fazla taahhüt eden kurucuların, kurucu beyannamelerinde belirtilen mevduat ve kredi hesaplarına, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde tevsiki, onun biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kuruma hitaben düzenlenecek belgelerin,

k) Sermayenin de on ve daha fazla taahhüt eden gerçek kişi kurucuların mali durumları hakkında 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek raporun,

l) Daha fazla bilgi taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynak nasıl temin edeceklerine gelecek bilginin ve ayrıca bu kendi ticari, sınai ve sair yeni gelecek her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına göre EK-7'de yer alan örnek uygun olarak düzenleyip noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütnamenin,

m) Kurumla yürütülecek işlemlerde, varsa kurucuları temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örnekleriinin,

n) Yönetim kurulu örnek EK-8'de yer alan örnek uygunluk olarak düzenlenmiş ayrıntılı özgeçmişlerinin,

o) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Hukuku öğrenmek için kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu gerçek, kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örneklerinin

eklenmesi gerekir.

(2) Kurucuların yurt kurulu kurulu bir banka veya kuruluş olması halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde belgelere ilaveten;

a) Türkiye'de şirket kurulmasına ilgili yetkili karar örnekleri,

b) Son beş yıla ait konsolide bağımsız denetim raporlarının,

c) Kurulmuş veya faaliyette faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette bulunmayacağı faaliyette faaliyette bulunmayacağı herhangi bir faaliyette bulunmadığında herhangi bir kısıtlama bulunmadığında çalışmayacağı çalışma

alanları, organizasyonu, kuruluşunda ülke dışında ve kendi etrafında ülkedeki teşkilat yapısı, uluslararası mali piyasalardaki faaliyetlerinde hakkında bilgi ve derecelendirme ile derecelendirme listesi ile derecelendirilen derecelendirme içeren raporun,

Kuruma gönderilmesi gerekir.

(3) Kuruluş izni başvurularında, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde üzerinde ve ile kontrolü elinde bulunduran ortaklarının kurumun gözetimi ve kontrolü faaliyet gösteren bankalar ve finansal holding şirketleri ile ilgili 5411 sayılı Kanuna göre değişen ödeme ve finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, yönetim şirketleri ile ilgili yüzde üzerinde ve üzeri paya sahip veya elinde bulunduran halinde, bunlara altında birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (g), (ğ ), (h), (ı), (i), (k) ve (o) bentlerinde belirtilen belgelerde istenilmez.

(4) Kuruluş başvurularına başlıklarına bilgi ve belgelerdeki eksikliklerin, eksikliklerde kurum yazısının tebliğindeki altı ay içinde giderilmemesi halinde başvuru geçersiz hale gelir.

(5) Şirketlerin birinci fıkranın (c) çerçevesinde düzenlenecek ana sözleşme taslağında, konut finansmanı faaliyetinin iştigal konusu olarak belirtilmesi zorunludur.

Faaliyet izni

MADDE 5 - (1) Kuruluş işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından, hizmet emri ile risk yönetimi, iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve bilmeden kurulundan, bu birkaç için yeterli personel kadrosunun Kurulmasından ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden sonra şirket, Kanunun 4 üncü maddesinin kuruluş izni verisine kuruluş kararı verildiğinde altı ay içinde;

a) Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası,

b) Yönetim Kurulu Üyeleri genel müdür ve genel müdür yardımcılarının Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen talimatları taşıdığını tevsik edici belgelerinde,

ile birlikte Kuruma başvurulur.

(2) Kurumca, faaliyet izni için başvuran şirketin anaesinin her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmediği ile planlanan çalışabilecek olup olmadığını, uygun hizmet devrede ile risk yönetimi, iç kontrol, muhasebe, bilgi işlem ve bilmiyorum kurulup kurulmadığı, bu kümeler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmaması ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenip belirlenmediği hususları incelenir. Bu kapsam, yürütülecek faaliyetlerin sürekliliğine ve iletişim güvenliği ile gizliliğine dair gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına ilişkin olarak, 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğindeki şirkete bağımsız denetim kuruluşlarınca yerinde inceleme neticesinde rapor da Kuruma iletilir. Söz konusu incelemeye ve bağımsız denetim raporuna incelemede değerlendirmeyi müteakip durumları gösterimlere faaliyet izni verilir. Verilen izinler Resmî Gazete'de yayımlanmış sürümlerde geçerlilik kazanır.

(3) Faaliyet izninin Resmî Gazete'de yayımlanmasından önce Kurumca yapılacak tebligata istinaden, kurucular tarafından Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen asgari sermayenin yüzde beşi tutarındaki sisteme giriş payının genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine yatırıldığına dair belgenin Kuruma ibraz uygulanması gerekiyor .

(4) Faaliyete geçilmesini müteakip, iletişim bilgileri ile birlikte faaliyete geçiş tarihinin Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Şube açma

MADDE 6 - (1) Şirketlerin şube açması izne sec. Şube açma izni almak üzere Kuruma başvuracak şirketin 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddelerde yer standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve bir şube için bir milyon Türk lirası sermayeye sahip olması gerekenler. Bu fıkranın dışında kalan bedel karşılığı alınacak, bedel karşılığı bedel ödenmiş bedel ödenmiş bedel ödenmiş bedel karşılığı ödenmeyen kısmı düşüldükten sonra kalan ifade eder.

(2) Kuruma yapılacak başvurulara, şube açılışında okul yönetim kurulu kararının bir örneği eklenmesi zorunludur.

(3) 5,9 satılır satılır satılırsa şirkete satılır satılır.

(4) Serbest dolaşımda üç ay içinde, şubenin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi ve tescilin ilan edilmesi Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshasının Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(5) Yasamda üç ay içinde şubenin tescil ve ilan ettirilmemesi halinde izin geçersiz olur. Şirket kapanan şubelerini kapanış tarihini izleyen bir ay içinde Kuruma bildirir.

(6) Şubelerin adres mektuplarının bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(7) Şirketin bir ilde bulunan şubesini başka bir ile taşıması, yeni şube açılması esaslarına.

(8) Şirket her ne ad altında olsun şube teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez.

Ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı

MADDE 7 - (1) Ana sözleşme yazı tasarılarının, konu ile ilgili yönetim kurulu kararının bir örneği ile birlikte Kuruma gönderilmesi zorunludur.

(2) Sermaye artırımlarında üst ana sözleşme yazılarında birinci fıkradaki belgelere ve bir başkentinin ödendiğinin altında ek olarak, sermaye artırımının iç kaynaklardan gerçekleştiriliyor olması halinde iç kaynakların sermayeye yatırılabilirliğinde raporunun, iç kaynaklara başvurulmadan gerçekleştirilecek artırımlarında ise arttırılacak tutarın her türlü muvazaadan âri olarak nakden ödeneceğine çocuk beyanın Kuruma gönderilmesi gerekir.

(3) İkinci fıkra Kuruma gönderilecek raporların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen talimatları haiz bağımsız denetçiler tarafından onaylanması zorunludur.

(4) 6102 sayılı kanun üzerinde kayıtlı şirketler için sermaye sermaye artırımlarında yapılacak olan sermaye artırımlarında, ikinci fıkra ... Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

(5) Ana sözleşmenin yayımlanmasını müteakip değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin bir nüshası yedi iş günü, Kuruma gönderilir.

(6) Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı özkaynak hesaplamasında alınmaz.

Pay edinim ve devirleri

MADDE 8 - (1) Kanunun 11 inci maddesi kurmanın iznine tabi ödeme edinim ve devirlerinde, ödeme edinecek gerçek ve tüzel kişilerce Kuruma yapılacak başvurulara, 4 üncülerin birinci fıkrasında sayılan belgelerin (a) ve (c) bentleri hariç olmak üzere, eklenmesi zorunludur.

(2) Kanunun 11 inci madde Kurulun iznine tabi ödeme edinim ve devirlerinde, payları devralacakların yurt kurulu bir banka veya finansal kuruluş olması halinde, Kuruma yapılacak başvurulara, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerin eklenmesi zorunludur.

(3) Pay defterine kaydedilen hisse devirlerinin izne tabi olmasalar bile bir ay içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

Birleşme, bölünme ve devir

MADDE 9 - (1) Bu madde dahilinde birleşme, bölünme ve devri Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki usul ve esaslar genel hükümlere bulunabilir.

(2) Birleşme, bölünme veya devire çocuk kurulca verilecek izin için Kuruma verilecek başvuru dilekçesine;

a) Birleşme, bölünme veya devire yönetim kurulu kararı,

b) Birleşme, bölünme veya devir işlemi sırasında mevcut olanların yerine getirilmesi süt planı,

c) Birleşme, bölünme veya devir sözleşmesi,

ç) Şirket özkaynağının tespitine, birleşme ve değiştirme oranlarının hesaplanmasına, gerçekleştirilecek sermaye artırımının belirlenmesine ve birleşme, bölünme veya devire esas finansal tablolara bağımsız denetim raporu,

d) Birleşme, bölünme veya devir sonucu oluşacak ana sözleşme taslağı,

e

) Birleşme, bölünme veya devirden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini finansal tablolar ve birleşme veya bölünme sonrası tahmino dönüş

.

(3) İznin tebliğde itibaren üç ay içinde şirket genel kurulunda karar almak, bölünme veya devir işlemlerine geçilmediği takdirde verilen izin verilir. Yeniden izin alınmadan bu işlemlere devam olunamaz.

İradi tasfiye

MADDE 10 - (1) Şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri Kurulun iznine teşkil. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya yönetim kurulu kararı ile birlikte Kuruma başvurması gerekir.

(2) İzin alınmadan üç ay içinde şirket üzerinden tasfiye kararı alınmadığı takdirde verilen izin verilir, yeniden izin alınmadan faaliyetin sona erdirilmesine ve tasfiye işlemlerine devam olunamaz. Tasfiye verildikten sonra en geç on gün içinde tasfiye işlemlerine başlanır.

(3) Bu maddeye göre tasfiye olacak, yemek yemeklerini yerine getirebileceğine dair bir tasfiye planını Kuruma sunması zorunludur. İradi tasfiye planında şirketin tahvili tahvili için temin edileceklerini yerine getirmesini engelleyecek işlemlere izin verilmez.

(4) Tasarruf finansman şirketleri iradi tasfiye izni almalarını müteakip, durumlarını Türkiye basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilân ve şirket müşterileri ile diğer alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederler.

(5) Şirketlerin tasfiyesi, kaplamalerinin yerine getirilmesi ve alacaklarının tahsili bizzat şirket tarafından yapılarak yazılı. Bu durumdaki şirketler, vadelerine göre ve öğrenmeleri sona erene kadar faaliyetine devam eder, ancak tasfiye izni verilmesinden sonra müşteri edinemez ve açıklamalarını yerine getirmesini engelleyecek hiçbir yeni taahhüt altına giremez.

(6) Bu madde hükümlerine göre üçüncü tasfiye işlemlerinin, tasfiye sunulan plana göre gerçekleştirilmedi veya tasfiye herhangi bir aşamada, sunulan planın müşterilere sunulanların yerine getirilmesi için yeterli olmadığının veya tasfiye herhangi bir sebepten başka bir sebepten başka hak ve menfaatlerinin zarara uğrat olmadığının nedeninin İade edilmesi halinde Kurulca iradi tasfiye izninin durdurulması müteakip tasfiye işlem Kanunun 50 / A maddesinin işlenmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Yönetim Yönetim

Kurulu Üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına çocuk bildirimler

MADDE 11 - (1) Şirket yönetim kurulu, genel müdürlerinin ve genel müdür yardımcılarının, atanmalarından veya seçilmelerinden sonra beş gün içinde, şirket tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde;

a) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimleri içeren Ek-8'de yer alan örnekleri uygun olarak düzenlenecek öz geçmişleri ile lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının noter onaylı halinin ve 5490 numaralı kanun yazan bildirimleri aracılığıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler kimlik için belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

b) Müflis olmadıklarına ve konkordato ilan olmadıklarına çocuk ticaret sicil müdürlüklerinden alınacak belgeler,

c) 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddeli bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun hazır girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda veya doğrudan veya dolaylı olarak yüzde üzerinde veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK- 5) ile bu hususlara boyama olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgelerinde,

ç) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak üzerinde veya daha fazla paya yerlerinde veya kontrolü elinde bulundurmadığına bakın noter huzurunda imza edecekleri taahhütname (EK-6),

d) Arşiv kaydı da içeren son altı ay içinde adli sicil belgeleri,

e) Atanlarını veya seçilmelerine genel kurul ya da yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği,

Kuruma gönderiliyor.

(2) Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantı genel müdür vekili olarak katılacak kişiler ve bu hangi hallerde toplantılara katılacakları yönetim kurulunca konaklama.

(3) Şirket yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan herhangi bir görevden ayrılması halinde görevden ayrılan kişi ve ilgili şirket tarafından görevden ayrılma nedenlerinin ayrılıştan itibaren beş gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

İç sistemler ve bilgi sistemleri

MADDE 12 - (1) Şirketler, maruz kaldıkları risklerin izlenmesi, kontrolünün açıklanması, tasarruf faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun ve yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapacak ve etkin bir risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle yükümlüdürler.

(2) Risk yönetimi, iç kontrol ve uygun olarak tesis edilecek, işler, uygun ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebeleştirme ve değiştirme işleyişini ve yapımın ve bütünlüğünün güvence altına girmek için işleyişini ve yapım hakkında çeşitli düzenlemeler yapma ve şirket içinde yetki ve sorumlulukların partileri münhasıran yönetim kurulunun içinde.

(3) Şirketler, tasarruf finansman faaliyetini etkin ve güvenli bir şekilde bir risk yönetimi sistemi tesis etmek ve buda risk politikalarını oluşturmak, uygulamak ve raporlamak gerekiyor. Risk yönetimi yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak risk yönetimi ve personeli sorumu.

(4) Risk yönetimi sistemi ve risk politikaları, tasarruf finansman faaliyetinden risklerin analizine yöntem ve modellerin geliştirilmesini ve bu risklerin sürekli olarak ölçüm ve yönetimini kapsar.

(5) Şirket yönetim kurulunca, yönetim kurulunun risk politikalarının tasarruf finansman faaliyetinden risklere uygun bir şekilde ve etkin bir risk yönetimi sistemi uygulamalarına yönelik görevlerine yardımcı olmak üzere, en az iki yönetim kurulu üyesi ve risk yönetim birimi yöneticisi olmak üzere en az üç üyeden risk yönetimi komitesi sıhhi tesisat. Risk yönetim komitesi ayda en az bir kez toplanır.

(6) Risk yönetim yöneticisinin bankacılık, finans, finansal matematik, istatistik, ekonometri, mühendislik veya eşdeğeri lisans veya lisans veya lisansüstü eğitim almış olması, bu yazı en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olması ve tasarruf finansman faaliyetinin risk yönetimlerini yürütebilecek teknik özelliği haiz olması şarttır. Risk yönetimi birimi yöneticisi icrai nitelikte bir görev alamaz.

(7) Şirketler, faaliyetlerinin mevzuata, iç düzenlemelerine ve tasarruf faaliyetinin faaliyetinin uygun olarak yürütmesini, muhasebe ve uygulama sisteminin bütünlüğü, güvenilir ve zamanında elde edilebilirliğini her seviyedeki personeli tarafından uyulacak ve uygulanacak kontrol birkaç ile sağlamak üzere iç kontrol sistemi tesis etmek için gerekli . İç kontrol sitesi yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak, şirketin faaliyet yapısı ve kapsamıyla uyumlu olmak üzere, bir kişiden ve münhasıran iç kontrol yazısı ile iştigal eden iç kontrol personeli ile birlikte. İç kontrol personeli tarafından,

(8) Şirketler, faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve tasarruf finansman faaliyetinin faaliyetinin uygunluğunun denetlemesi ', bütün birim ve şubelerini öğrenmek bir iç denetim sistemi kurmak. İç denetim sınırsız ve bağımsız bir şekilde ve gerekli meslekî özen gösterilmek üzere, münhasıran iç denetim yazı ile iştigal eden ve yönetim kuruluna bağlı olarak çalışacak yeteri sayısı iç denetçi tarafından. İç denetim sitesi, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve tasarruf finansman faaliyetinin mahiyetine uygunluğuna dair yılda en az bir kez yönetim kuruluna düşünülür.

(9) Şirket nezdinde oluşturulacak bilgi sistemleri, şirketin ölçeği, faaliyetlerinin ve sunulabilir niteliği ve karmaşıklığı ile uyumlu olarak yapılandırılır. Bilgi sistemleri, alınabilecek herhangi bir haber alınamaz. Bilgi için güvenilir olma ve yapım olarak güncellenerek gerekli değişikliklerin yapılması zorunludur.

Bağımsız denetim

MADDE 13 - (1) Şirketlerin bağımsız denetimi 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca.

(2) Şirketin finansal tablolarına bağımsız denetim raporlarının takip eden yıl 15 Nisan kadar, Haziran sonu bağımsız denetim raporlarının da 15 Ağustos 2015 kadar Kurum veritabanına raporlanması zorunludur.

Yıllık faaliyet raporu

MADDE 14 - (1) Şirketler, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetim ve geleceğe yönelik araştırmaları bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve en geç yazan yılın Nisan ayı sonu kadar Kuruma yazmak ve internet sitelerinde yazmak yazmaklar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tasarruf Finansman Faaliyeti

Genel faaliyet ilkeleri dokümanı

MADDE 15 - (1) Şirketler, tasarruf finansman faaliyetinin kapsam ve işleyişi ile sözleşmelerinin genel çerçevesini belirlemek üzere, genel faaliyet ilkelerini düzenleyen bir işlemek ve faaliyetlerini bu dokümana göre sürdürmek yapmak.

(2) Genel faaliyet ilkeleri dokümanı asgari olarak;

a) Tasarruf finansman sözleşmesi müşterinin biriktirmesi gereken toplam tasarruf tutarı ile tasarruf döneminden sonra hak kazanılan finansman miktarına, organizasyon ücreti ve masraflar ile ilgili sözleşme kapsamındaki diğer getiri ve maliyetlere hesaplama yöntemlerine,

b) Tahsisat fonu bileşimi, tahsisat tarihi ve tahsisat için ön koşullara ve tahsisat sırasının zorluklarına,

c)

Tasarruf fon havuzu Yatırımlarından elde edilen net getirilerin hesaplanmasına,

d) Finansmana konuşma olanların değerinin hesaplamasına,

e) Ticari kullanım gezisinde usul ve esaslara,

f) Tamamlanamadan sona erdirilen sözleş uygulamaları tasarrufların geri ödenme,

g) İhtiyat fonunun hesaplanmasına ve tutulmasına,

ğ) Sözleşmelerde yer alacak unsurlara,

çocuklara gerekli açıklamaları içerir.

(3) Genel faaliyet ilkeleri dokümanı uygulanmaya başlanmadan önce Kuruma gönderilir. Bir kitabın tanıtımlarını yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi, Kurum genel ilkeleri yazı yapılmasını veya uygun göre bir dokümanın uygulanmasını şart koşabilir.

(4) Genel faaliyet ilkeleri hazırlamanın ve faaliyetlerinin söz konusu dokümana göre icra edilmesinden şirket yönetim kurulu sorumludur.

Tasarruf finansman sözleşmesi

MADDE 16 - (1) Tasarruf finansman sözleşmelerinde konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi dolar tasarruf yapılması ve finansman konu olabilir.

(2) Tasarruf sözleşmeleri, çerçeve sözleşme olarak Kurulun sözlü sonuçları Birlik ile ilgili.

(3) Şirketler, belgelemeyen müşteriler ile sözleşme düzenleyemez ve işlem yapamazlar.

(4) Sözleşmede asgari olarak;

a) Konut, çatılı işyeri veya taşıt olarak ders finansman konusuna,

b) Sözleşmenin maliyetine, finansman maliyetine, veren finansmanine ve toplam geri ödeme tutarına,

c) Tasarruf dönemi ile finansman dönemi vadeleri, öngörülen tahsisat tarihi ve finansman geri ödeme tarihlerine,

ç) Finansman tarihi finansman dönemi için talep edilmesi öngörülen teminatlara,

d) Tasarruf dönemi ödemeleri ile finansman dönemi geri ödemelerinin durdurulması veya ertelenmesi ile sözleşme tutarının değiştirilmesine şartlara,

e) Sözleşmenin devrine ve veraset yoluyla intikalin,

f) Organizasyon ücreti ve kullandırılacak finansman fiyatlama ücreti ile diğer masraf kalemlerine ve bunlara boyama oranlarına,

g

) Tahsisat ödemesinin yapılması için gerekli şartlara ve ödeme sırasının belirlenme yöntemi ve kurallarına,

h) Sözleşmenin sona erme şartlarına ve hukuki sonuçlarına, i

) Sözleşmenin sona erme şartlarına ve hukuki sonuçlarına, ı) Sözleşmenin herhangi bir sona ermesi halinde müşteriye iade edilecek iade süresi ve şartlarına,

i) Kullandırılacak eğitim sigorta politikasına, sigortalanacak tutara, müşteri tarafından ödenecek sigorta primine ve müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin şartlarına,

j) yürüten tarafların temerrüde düşmesine,

k) Tasarruf dönemindeki ödemelerin yapılmamasının taraflar bakımından hukuki sonuçlarına,

l) Sözleşmeden cayma ve fesih haklarına,

m) Tarafların diğer hak ve uygulamaları,

n) Uyuşmazlık halinde yetkili olan tüketici hakem heyeti veya mahkemeye,

incelenen koşul ve hükümler yer alır.

(5) Şirket sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, dördüncü fıkradaki hususları içeren bir ön bilgilendirme formunu müşteriye iletmekle yükümlüdür. Bilgilendirme formlarında ve devam eden belge numarasının yer tarih alması zorunludur.

Müşteri hakları

MADDE 17 - (1) Sözleşmenin tahsisattan önce sona ermesi, sekizinci fıkra hakkında geri ödeme süreleri saklı kalmak kaydıyla, şirket şirket nezdindeki tasarruflarını geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz.

(2) Şirketlerin müşterileri tasarruf sağlama sisteminin işleyişi, tasarruf sözleşmelerinde yer alan hükümler, cayma ve fesih hakları konusunda etkin bir şekilde bilgilendirmesi esastır.

(3) Grup müşterilerinin tahsisat tarihleri, grup için öngörülen toplam ay sayısı üzerinden alınan çekilişe göre verilenler. Grubun ay sayısı ile müşteri sayısının eşit olması zorunlu değildir. Çekilişli gruplarda, grubun toplam tasarruf ay sayısının asgari yüzde kırkı kadar sözleşme yaptırılması zorunludur. Bu Karşılaşma Karşılamayan Grup Karşılaşma Karşılaşma Karşılaşma, Ödüller Ödev ve Organizasyon Ücreti Alınamaz. Bu oranın temin edilmesini müteakip müteakip gruptaki herhangi bir bedenden tasarrufesi temin edince, gruba yeni müşteri dahil edilemez. Cayma veya fesih hakkının kullanımı müşteri sayısı bu oranın altına düşen gruplarda şirket kendi özkaynaklarını kullanarak asgari para ödülü. Kurul,

(4) Şirket, verilen hizmetle ilgili müşterilerini bilgilendirmekle yükümlüdür.

(5) Şirket, taraflar arasında yapılan sözleşmenin bir örneği sunulmak istenir. Talepleri taleplinde müşteri ile yapılan işlemlere her türlü belgenin talep, talep etmeksizin müşterilere verilir.

(6) Şirketler, tasarruf sponsorluğu yeni müşteri kazanımı mevcut temin edilebilecek para için teşvik edici edici herhangi bir uygulamada bulunamazlar.

(7) Tasarruf dönemine çocuklarda, sözleşme müşteriden ipotek, rehin veya senet gibi teminatlar alınamaz, organizasyon ücreti müşteriyi ödemedeülüğü altına sokacak herhangi bir işlem yapılamaz.

(8) Müşterinin, Kanunun 39 / A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sözleşmeden cayma hakkını kullanması durumunda organizasyon ücreti de hiçbir kesinti yapılmaksızın tüm ödemeler cayma kararının şirkete bildirilmesinden itibaren dört gün içinde müşteriye iade edilir. Müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması tasarruf tasarrufunun ve varsa tahakkuk getirmiş iadesi, iade talepte itibaren azami altı ay ABD müşterinin göstereceği kendi adına açılmış banka hesabına defaten yapılır.

Mesleki ve etik ilkeler

MADDE 18 - (1) Şirketler ile ilgili mensupları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, diğer ilgili düzenlemelere, kuruluş amaç ve politikalarına uygun olarak faaliyetlerin icra sevgiyle ilgili birlik tarafından kabul edilen Mesleki ve Etikelere uymakla yükümlüdürler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Koruyucu Hükümler

Özkaynak hesaplarında izlenecek tutarlar

MADDE 19 - (1) Kanunun 15 inci maddesinin beşinci fıkrası tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşi oranında ayrılan tutarlar özkaynak hesaplarında izlenir.

Standart oran

MADDE 20 - (1) Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur.

(2) Kuruluş, şirketin aktif yapısını ve mali bünyesini alarak standart oranın artırılması veya şirket bazında farklılaştırılabilir kararlaştırabilir.

(3) Standart sağlayamayan şirket, bu oranı tutturuncaya kadar yeni sözleşme yapamaz.

SÖZLEŞME sınırlamaları

MADDE 21 - (1) Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı Bir milyon Türk Lirasını Aşan YÜKSEK tutarlı SÖZLEŞME tutarlarının toplamı, şirketin Ilgili tarihteki Tüm SÖZLEŞME tutarlarının toplamının Yüzde üzerinde beşini aşamaz ettik bu fıkrada belirtilen YÜKSEK tutarlı Sözleşmeler, çekilişli sözleşmelere konu edilemez.

(2) Şirketlerin ödeme yapabilmesi için;

a) Müşteri sözleşmelerde, sözleşme bedelinin yüzde kırkı kadar tasarruf yapılması ve öngörülen sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşılması,

b) Çekilişli sözleşmelerde, henüz çekilişte çıkmayan müşterilere yapılacak ödemelerinde, ödeme yapılacak tarih sozun sözleşme tutarları toplamının yüzde kırkı kadar bir tutarın tasarruf fon havuzu hesabında toplanması ve grubun toplam süresinin en az beşte ikisinin tamamlanmış olması, zorunludur

.

(3) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen beşte iki süresi, müşteri tarafından peşinat olarak yapılan tasarruf ödemesi tutarının toplam sözleşme tutarına nispetinde azaltılabilir.

(4) Çekilişli sözleşmelerde müşteriler, çekiliş tip girdiği kişilerden üç ay geçmeden ve ödemeden ödemesi ödemesi yapılamaz.

(5) Kurul, tasarruf sisteminde risk yönetimi yoluyla, bu maddede öngörülen ilave asgari veya azami oran, sınırlama veya hesaplama yöntemi belirlemeye, mevcut oranlarda ve yüksek uygulama sınırında mal, hizmet veya kuruluş bazında değişiklik yetkilendirmesi.

Finansman sınırlamaları

MADDE 22 - (1) Bir şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde yetmiş beşini aşamaz.

(2) Bir müşteriye sağlanabilecek finansman tutarı, müşterinin sözleşmede öngörülen toplam tasarrufunun yüzde yüz ellisini geçemez. Çekilişli sözleşmelerde bu hüküm uygulanmaz.

(3) Tasarruf sözleşmeler konut finansman döneminin azami vadesi ve çatılı işyeri sözleşmeleri için yüz yirmi, taşıt sözleşmeleri için altmış ayı aşamaz.

(4) Konut ve çatılı işyeri sözleşmelerinin finansmanında teminat gösterilecek gayrimenkullerin, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik sözleşmeleri yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları ve söz konusu yerine getirilmesi gereken usul ve esaslara uygun olarak değerlemesinin yapılması zorunludur. Söz konusu diğer bankalara bakma şirketler için karşılaştırmaen.

(5) Şirketlerin bankalardan veya finansal kuruluşlardan sağlayacağı faizsiz finansman yöntemleri ile kira sertifikası ihracı ve benzeri faizsiz borçlanma araçları ile edinebileceği mali yapılarının toplamı özkaynaklarının yüzde otuzunu geçemez. Özkaynaklarda maliülüğün edinilmesinden sonra meydana gelecek düşüş gelecekler nedeniyle oluşacak aşımlar bu fıkraındaki sınırlamada yapıştırmada alınmaz.

(6) Kurul, bu maddede yer sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda sınırlamalar getirmeye yetkilidir.

Tasarruf fon havuzunun değerlendirilmesine ilişkin sınırlamalar

MADDE 23 - (1) Tasarruf fon havuzunda toplanan tutarlar, şirket tarafından ikinci fıkrada belirtilen faizsiz Yatırım araçlarında değerlendirilir. Bu yatırımlardan elde edilen getiri, sözleşmede müşteriye getiri öngörülmüş olması halinde sözleşmede yer alan hükümler içinde tasarruf birikimlerine ilave edilecek. Karşılaşıp karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın ihtiyatına getirilen.

(2) Tasarruf fon havuzunda toplanan tutarlar,

a) Hazine ve Maliye Bakanlığının ihraç edilmiş olduğu Türk Lirası cinsi yurt içi kira sertifikalarının alımında,

b) Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarında açılacak Türk Lirası cinsi özel cari hesaplarda ya da katılma hesaplarında,

c) Türkiye'de faaliyet gösteren kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi yurt içi kira sertifikalarının alımında,

ç) Kurulca uygun diğer faizsiz Yatırım araçlarında,

değerlendirilebilir.

(3) İkinci fıkrada sayılan her bir Yatırım aracı için Kurul, azami veya asgari nitelikte oran belirleyebilir.

(4) Şirket, tasarruf fon havuzu fonlarının değerlendirilmesinde 29 uncu hükümlerine uygun hareket etmek yerine getirmek.

(5) Tasarruf fon havuzunda biriken tutulduğu hesaplar, şirketin kendi hesaplarından ayrılır. Bu hesaplar, sözleşmeleri finansman döneminden önce sona erdiren veya cayma hakkını kullanan müşterilere yapılacak ödemeler ile tahsisat ödemeleri ve bu madde kapsamındaki yazı çevrelerinde kullanılamaz.

Gayrimenkul edinilmesine ilişkin sınırlamalar

MADDE 24 - (1) Bir şirketin gayrimenkullerinin net defter bilgileri toplamı özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak ve gayrimenkul hesabına değer artışları yüzde elli ödüllendirilir.

(2) Sözleşmeler kapsamındaki finansmanından dolayı edinilmek zorunda kalındığı tevsik edilen gayrimenkuller birinci fıkradaki sınırın hesapasında alınmaz. Alacaklardan edinilmek zorunda kalınan gayrimenkullerin ve diğer defterlerin, Kurulca farklı bir süre belirlenmeyeceği, üç yıl 'ın elden çıkarılması zorunludur.

(3) Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşılması hâlinde, aşım tutarı özkaynak hesaplamasında oyun döngüsü olarak eğlenmek.

Bağış yapımı

MADDE 25 - (1) Şirketin bir malî yılda yapabileceği bağış miktarı, özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak içinde yapılacak bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur.

Aşımların giderilmesi

MADDE 26 - (1) Kanuna ve bu Yönetmeliğe ve bunlara istinaden çıkartılan düzenlemelerde yer alan sınırlama ve oranlarda aşımlar ve özkaynaklarda belirli bir aşk oranı ile ilişkilendirilen sınırlama ve oranlardaımların oluşması hâlinde, bu kurumca belirlenecek bir süre içinde giderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Risk Yönetimi

Tasarruf finansman faaliyeti risklerinin ölçüm ve yönetimi

MADDE 27 - (1) Şirketler, münhasıran tasarruf faaliyetlerinden uygulamada kaldıkları risklerin analizi ve yönetilmesi için uygun yöntemleri belirlemek ve sıraları oluşturmak için uygulamak ve Kurumun uygun gördüğü sırada ve formlamakla yükümlüdür.

(2) Kurum, şirketlerden maruz kaldıkları risklerin ölçülmesi ve hesaplanması ile 28, 29 ve 30 uncu maddeler kapsamındaki hesaplamalar için geleceğe yönelik bilimsel tahmin sonuçları üretilecek modelleri kullanılmasını isteyebilir.

(3) Simülasyon modelleri kurumun kullanımında ürün tarifesi oluşturma, ihtiyat fonu tutar hesaplama, tasarruf fon havuzu kullanımı kullanımı ve diğer likidite yönetimi faaliyetlerinde kullanılabilir.

Likidite yönetimi

MADDE 28 - (1) Şirket, uygulama olan eğitimlerini vadesinde veya yasal süreleri değiştirmek yerine getirebilecek nakde veya en fazla iki gün valörlü olarak nakde dönüştürülebilir Yatırım araçlarına kalıcı olarak olmak nasıl olmalıdır.

(2) Şirketler, ürün tarifesinin, tahsisat tarihi belirleme, ihtiyat fonu tutma, tasarruf fon havuzunun yatırım olarak değerlendirilecek kısmının, şube açma, kişisel istihdamı, reklam ve tutundurma birkaç de olmak üzere tüm faaliyetlerini birinci fıkra kapsamını bölümündeki likidite düzeyini gösterecek şekilde kullanma edin.

(3) Şirketler, likidite düzeylerini en az 10 yıllık bir vade dilimini kapsayacak şekilde hesaplamakla ve Kuruma raporlamakla yükümlüdür. 21 ve 22 nci maddelerde yer verilenler ile Kurul ile diğer sınırlarda aykırılık oluşması halinde şirket derhal Kuruma bildirmek yapılacak.

(4) Şirketler likidite düzeyini, bir müşteri, çekiliş grubu ve şirketin toplam likidite düzeyi bazında olmak üzere, ayrı ayrı hesaplamakla yükümlüdür.

(5) Likidite hesaplamasında vadeler itibariyle gelecekteki yeni müşteri girişleri, sözleşmelerden cayma yoluyla çıkışlar, tahsisat ödemeleri ve daha önce tahsisatlardan geri ödemeler, Yatırımların vadeleri veya nakit ikametlere dönüşme süreleri gezinmeli tahmin edilir.

(6) Şirketler likidite hesaplama ve yönetimini uygulama için yeterli sayıda personel istihdam etmek ve uygun bilgi sistemi altyapı kurmakla yükümlüdür.

(7) Likidite hesaplama, Yönetim ve yönetim şirket yönetim kurullarının bölümünde.

Ürün tarifelerinin davet ve fiyatlama

MADDE 29 - (1) Şirketler, sundukları her sözleşme için, organizasyon ücreti ve diğer masraflar da birleştirilerek toplam maliyet hesaplanması daha fazla maliyet oluşturmak ve müşterileri sözleşme kapsamındaki maliyetler hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Çekilişli gruplar için tarife, grup ay sayısı bazında çekilişte göre göre gösterecek sekilde.

(2) Şirketler, maliyet hesaplamasını, aynı dönemdeki veya aynı çekiliş grubundaki müşterilerden haksızlık oluşturmayacak şekilde yapmak yapmak.

(3) Şirketler hazırladıkları tarifeleri geçirmeden önce, tarife planlarını söz konusu tarife için yapılan likidite analizleri ile birlikte Kurumun uygun görüşüne sunarlar. Kurumca görülmeyen görünmeyen vakumlu konulamaz.

İhtiyat fonu

MADDE 30 - (1) Şirketler, müşteri giriş veya çıkışları ilan vermek kalabilecekleri öngörülmeyen uygulamaları hayata geçirmek üzere tasarruf fon havuzu toplamının asgari yüzde üçünü, tasarruf fon havuzunun içinde ihtiyat fonu olarak tutmakla yükümlüdür. Kurul, asgari ihtiyat fonu oranını yüzde bire kadar azaltmaya veya katına kadar arttırmaya yetkilidir.

(2) İhtiyat fonunun tutulabileceği yatırım araçları, yalnızca katılım hesaplarından veya en fazla iki gün valörlü olarak nakde dönüştürülebilir faizsiz yatırım araçlarından yatırım.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışından temin edilecek belgeler

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yabancı uyruklu kişilerden, ilgili ülke mevzuatına göre temin edilmesi mümkün olan belge istenir.

(2) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu diğer belgelerde olduğu kayıtların tutulacağı bir merci ya da sistem olması durumunda, bu gerekli ülke yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilmesi zorunludur.

(3) Yabancı uyruklu kişilerden istenilen belgelerin bu olacak şekilde olduğu durumda kayıtların tutulduğu bir merci ya da sistem verildiğinde temin edilemediği ve bu durum ilgili yetkili mercilerinden alınacak bir belge ile Kuruma tevsik edilemediği, söz konusu tevsikin yapılamayına dair ilgili kişi veya tüzel kişilerce yazılı olarak beyanda bulunulması zorunludur.

(4) Bu Yönetmelikte yer alan başvurularla ilgili olarak yurt dışından temin edilecek belgelerin ilgili diğer yetkili makamlarınca ve Türkiye'nin ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Özel Hukuku Konferansı Aşağıdaki Tablo 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile kabul edilen Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ve başvuruya belgelerin noter onaylı tercümelerinin de eklenmesi şarttır.

Dış hizmet alımına sınırlamalar

MADDE 32 - (1) Şirketler, tasarruf finansman faaliyeti, muhasebe ve iç sistemlerinde faaliyetlerini faaliyetlerini kendi bünyelerinde öğrenmek. Bu faaliyetler üçüncü taraflara devredilemez ve danışmanlık hariç hizmet alımı yapılamaz.

İntibak süreci

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Kanunun geçici 7 nci maddesi içeren Kuruma başvuracak şirketler, yapılacakları dilekçe ekinde noter onaylı olarak;

a) Tasarruf finansman faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı (Ek-9A),

b) Bilgi formu ve takip edilecek plan (Ek-9B),

c) Sürecin tamamlanacağına yönetim kurulunun taahhüdünü (Ek-9C),

ç) 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapmak yetkilendirilmiş bir bağımsız kuruluş ile bağımsız bağımsız denetim sözleşmesini,

d) İntibak için başvurulmasında ayrıca, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ ve bağımsız kuruluşlarınca yapılacak yerlerde incelemesi neticesinde hazırlanacaka raporlarda bağımsız denetim sözleşmesini,

sunmak için teklif verme. Kurum gerekli göre ilave bilgi ve belgeleri talep edebilir.

(2) İntibak veya iradi tasfiye karar verme alan cevher dönüşüm planında bağımsız denetim raporlarını Kuruma sunmaları zorunludur.

(3) Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında Kuruma başvuruda bulunmaksızın finansman faaliyetinde bulunmaya devam edenler hakkında Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri hakkında.

Edinilmiş gayrimenkuller ve ortaklık payları

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almayacağı gayrimenkuller nedeniyle, 24 üncü maddede öngörülen gayrimenkul sınırına aşımlar, 26 ncı madde olarak değerlendirilmez. Bu tür aşımı bulunan şirketler mevcut gayrimenkullerinin özkaynaklarına oranı 24 üncü maddede belirtilen sınıra ulaşıncaya kadar, tasarruf finansman faaliyeti nedeniyle alacaklarından edindikleri gayrimenkuller ile işyeri olarak kullanılmak üzere edinilen gayrimenkuller hariç olmak üzere, yeni gayrimenkul edinemezler.

(2) Kanun uygulama girmeden önce uygulamaya edinilmiş olan ortaklık payları kurumun göreceği reklamı elden çıkartılır. Bu süre dışında bedelsiz artışları hariç yeni ortaklık payı edinilemez.

Sözleşmeler

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Şirketler, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen çerçevede sözleşmelerde girene kadar, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sözleşme devam ederler.

(2) 17 nci üçüncü fıkrasında yer alan asgari yüzde kırk oranı, kalan yüzde yirmi oranının çekilişte yer alan beş aylık tasarruflarının geri ödemelerinin basit aritmetik hesaplanan hesaplanan şirket özkaynaklar karşılılıyla ilgili kaydıyla, 1/1/2022 yapmak kadar imzalanan tasarruf sözleşmeleri için yüzde yirmi olarak uygulanabilir.

(3) 21 inci maddenin fıkrasının (a) bendinde yer alan beşte iki oranı, 1/1/2022 kadar kadar imzalanan tasarruf sözleşmeleri için beşte bir olarak uygulanabilir. Bu hüküm, 21 inci üçüncü fıkrası ile birlikte uygulanamaz.

Mevcut şubeler

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Kanunun tatlı girdiği örnek önce açılan şubeler için 6 ncı kategorinin birinci fıkrasındaki sermaye tutarına arka planda aranmaz. 6 ncı mevcut şubelerinin sayısı, 6 ncı birinci fıkrasında belirtilen sermaye tutarına göre açık para alacak şirketler, aşım giderilinceye kadar yeni şube açamazlar.

MEVCUT şirketlerin Tasfiyesi

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Tasarruf finansman faaliyeti gösteren şirketlerin Tasfiyesi 10 uncu madde hükümlerine tabidir. 10 uncu madde uyum sağlamayan kanunun 50 / A maddesi tasfiye komisyonu incelemek.

Yürürlük

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2023 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde değişir.

Yürütme

MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DİĞER EKLER 

YORUMLAR

  • 0 Yorum