Taşınmaz Kültür Varlıklarına yardım yönetmeliği değişti

Bakanlık, Taşınmaz Kültür Varlıklarına yardım sağlanmasına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hazırladı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşınmaz Kültür Varlıklarına yardım yönetmeliği değişti
Editor: Hakan A.
16 Ekim 2018 - 07:26 - Güncelleme: 16 Ekim 2018 - 07:29

Türkiye genelinde bulunan Taşınmaz Kültür Varlıklarına yardım yapılmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yeni yönetmeliğe ilişkin Resmi Gazete ilanı bu sabah yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 16 Ekim 2018 - İstanbul


Kültür ve Turizm Bakanlığından: TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon; Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdüründen oluşur. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bu sabah Bakanlık tarafından yayımlanan diğer önemli kararlar ise şöyle;

-- Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2012 tarihli ve 28269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık Müsteşarıdır” ibaresi “Bakan Yardımcısıdır” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Koruma Yüksek Kurulu;

a) Bakan Yardımcısı,

b) Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye,

c) Bakanca Bakanlıktan görevlendirilecek üç üye,

ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili genel müdürü,

d) Orman Genel Müdürü veya yardımcısı,

e) Vakıflar Genel Müdürü veya yardımcısı,

f) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü veya yardımcısı,

g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya yardımcısı,

olmak üzere on kurum temsilcisi üye ile koruma bölge kurulu üyelerinden Bakanlıkça seçilecek altı üye ile birlikte toplam on altı üyeden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.
 
-- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘müsteşar yardımcısıdır’’ ibaresi ‘‘Bakan Yardımcısıdır’’ şeklinde, ‘‘müsteşar yardımcısı’’ ibaresi ise ‘‘Bakan Yardımcısı’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘‘müsteşar yardımcısı’’ ibaresi ‘‘Bakan Yardımcısı’’ olarak değiştirilmiştir.

-- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2016 tarihli ve 29811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili Bakan Yardımcısı, Değerlendirme Kurullarının tabii başkanıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşar” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

-- KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav kurulu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman Bakanlık personeli arasından belirlenen, bir başkan ve altı üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “Bakan Yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik sınavı ilgili Bakan Yardımcısı onayı ile yılda en fazla üç defa açılır.”

-- KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE TAŞINMAZ KULLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Bakan Yardımcısı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme Komisyonu, Bakan Yardımcısı başkanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü ile gerek görülmesi halinde bu genel müdürlüklerin ilgili genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşur. İhtiyaç duyulması halinde ilgili genel müdürler komisyona üye olarak katılabilir. Bakan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Komisyona başkanlık eder. Komisyon gerekli gördüğü hallerde uzman çağırabilir.”

-- KÜLTÜR YATIRIMLARININ VE GİRİŞİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Bakan Yardımcısı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Değerlendirme Komisyonu; Bakan Yardımcısı başkanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı ile ilgili daire başkanından oluşur. Gerek görülmesi halinde ilgili genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve sektör temsilcisi Komisyona üye olarak katılır. Sektör temsilcisi, konuyla ilgili temayüz etmiş tercihen sivil toplum kuruluşları üyeleri arasından Bakanlıkça seçilir. Bakan Yardımcısının katılmadığı durumlarda Komisyona, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü başkanlık eder. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.”