Tekirdağ Hayrabolu'da Belediyeden kat karşılığı inşaat ihalesi

Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arsa için kat karşılığı inşaat yapımı ihalesi açtı.

Tekirdağ Hayrabolu'da Belediyeden kat karşılığı inşaat ihalesi
Editör: Hakan A.
28 Ekim 2020 - 08:41
Tekirdağ ilinde Hayrabolu ilçesinde belediye mülkiyetinde bulunan 558 metrekare arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılması için ihale açıldı. Tekirdağ Belediyesi ihalesinin ayrıntıları belli oldu.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 28 Ekim 2020 - İstanbul


Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığından kat karşılığı inşaat işi ihalesi

Mülkiyeti Hayrabolu Belediye Başkanlığına ait olan, Hayrabolu Hisar Mahallesi 1 Ada 73 Parseldeki taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri ve konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

 İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale, 12/11/2020 tarih Perşembe günü, saat 15:30 ’da “İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No:3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ” adresindeki, Hayrabolu Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER

İhale şartnamesi İlyas Mahallesi Alpullu Caddesi No:3 Hayrabolu/TEKİRDAĞ adresindeki Hayrabolu Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 500,00TL (BeşYüzTürkLirası) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI 

Hisar Mahallesi Alpullu Caddesi 1 Ada ve 73 no’lu parselde bulunan taşınmazlar üzerine kat karşılığı işyeri ve konut inşa edilecektir.

Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, toplam inşaat alanının yaklaşık %30’una denk gelen ve şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri (1.099,00 M2 işyerleri ve 185,00 M2 dubleks daire) idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır.

İsteklilerce Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak, belirlenen muhammen bedel olan 75.883,90 TL üzerinden teklif verilecek olup; ihale sonucunda ihalede teklif edilen bedel sözleşme aşamasında peşin olarak ödenecektir.

Tüm daireler ve işyerleri eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük halinde yürüyecektir. Belediyeye bırakılacak mahaller ve tüm dış cephe giydirmeleri de dâhil olmak üzere tüm inşaat 450 takvim gününde tamamlanacak ve idareye teslim edilecektir. 

TAHMİNİ BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT

İnşaat Yapım Maliyeti ; 6.191.790,00 TL (Altımilyonyüzdoksanbirbinyediyüzdoksan Türk Lirası) , Arsa Bedeli; Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen 1.396.600,00 TL (Birmilyonüçyüzdoksanaltıbinaltıyüz Türk Lirası) , Muhammen Bedel; Belediyeye bırakılacak olan bağımsız bölümlere ilave olarak, belirlenen 75.883,90 TL (Yetmişbeşbinsekizyüzseksenüç Türk Lirası Doksan Kuruş) olmak üzere, Toplam Yaklaşık Maliyet ; 7.664.273,90 TL (Yedimilyonaltıyüzaltmışdörtbin ikiyüzyetmişüç Türk Lirası,doksan Kuruş)’dır.

Geçici teminat; Toplam Yaklaşık Maliyetin %3’ü olan 229.928,22 TL (İkiyüzyirmidokuzbindokuzyüzyirmisekiz Türk Lirası,yirmiiki kuruş)’dır.

Kesin Teminat; Toplam Yaklaşık Maliyete ilave olarak, ihalede muhammen bedelde yapılacak olan arttırım sonucunda ulaşılacak toplam bedel üzerinden %6 oranında kesin teminat sözleşme aşamasında alınacaktır. 

Tekirdağ İli Hayrabolu Belediye Başkanlığından kat karşılığı inşaat işi ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum