Teknosa sermayesini 201 Milyon TL'ye yükseltti

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. bünyesinde yer alan Teknosa sermayesini 91 Milyon TL arttırarak 201 Milyon TL'ye yükseltti.

Teknosa sermayesini 201 Milyon TL'ye yükseltti
Editör: Hakan A.
22 Şubat 2021 - 19:05 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 - 19:07
Elektronik cihaz satışında önemli bir paya sahip, pandemi sürecinde karını katlayan Teknosa sermaye arttırımına gitti.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 22 Şubat 2021 - İstanbul


Hacı Ömer Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin dev elektronik mağazası Teknosa sermayesini arttırdı. Şirket KAP üzerinden yaptığı duyuruyla şirketin sermayesini 201 milyon TL'ye çıkarttığını duyurdu.

Topluluk Şirketlerimizden Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa)'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, diğer hususların yanında; Teknosa'nın 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL fiyatla kullandırılmasına Yönetim Kurulunca karar verildiği kamuya duyurulmuştur.

Teknosa'nın söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin konuyu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, bugünkü toplantısında;
-  Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın tamamen ve nakden kullanılmasına,
-       Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek Şirketimizce satın alınmasına,
karar vermiştir.

Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı bedelli sermaye artırımında, Şirketimize ait Teknosa sermayesinin %50,01'ini temsil eden paylara ait yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tamamen ve nakden ödenerek Şirketimizce kullanılacaktır. Ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması halinde, bu paylar da Şirketimizce satın alınacaktır.

Bedelli sermaye artırımının tamamlanmasıyla birlikte, Şirketimizce Teknosa'ya asgari 136,5 milyon Türk Lirası nakit fon girişi sağlanmış ve Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payının en az %50,01 düzeyinde korunmuş olacağı öngörülmektedir.

Şirketimizin 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamından çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla çıkarılmış sermayemizin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına, ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçların kesinleşmesinin ardından belirlenmesine ve konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına karar verilmişti.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;

1) Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılacak 91.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 91.000.000 TL nominal değerli 9.100.000.000 adet hamiline yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

3) Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 3 TL olarak belirlenmesine,

4) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

5) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 3 TL'den daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

6) Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin 07.01.2021 tarihli ve 2042 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen esas sözleşme tadil tasarısının 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanması ve akabinde ticaret siciline tescil edilmesi halinde, işbu Karar'ın tekemmül etmiş olduğunun kabulüne,

9) İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Anılan karar kapsamında, Şirketimizce gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımında ihraç ve halka arz edilecek 91.000.000 TL nominal değerli paylardan her 1 TL nominal değere isabet eden payların 3 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden satılması neticesinde, Şirketimizin bedelli sermaye artırımından en az 273 milyon TL brüt halka arz geliri elde edileceği öngörülmektedir. Halka arz gelirinin kullanım yerlerine ilişkin açıklama daha sonra ayrıca yapılacaktır.

Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum