TMMOB ana yönetmeliğinde flaş değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği çerçevesinde bazı önemli düzenlemeler yapıldı.

TMMOB ana yönetmeliğinde flaş değişiklik
Editör: Hakan A.
23 Kasım 2019 - 09:07

TMMOB'un ana yönetmeliğinde önemli bazı değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi  - 23 Kasım 2019 - İstanbul


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İÇMİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“j) Oda üyelerinin teknik, kültürel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşturacağı iktisadi teşekkülleri aracılığıyla merkezde, şubelerde ya da temsilciliklerde eğitim merkezleri, lokal, kütüphane, konukevi, yemekhane ve benzeri yerler açmak, geziler düzenlemek için sponsorluk ve destek anlaşmaları yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“3) Mesleğin ifası dışında ki bir nedenle, bir yıldan uzun süre, içmimarlık alanında sürdürülecek eğitim faaliyetleri ve altı aydan uzun süreli akademik çalışmalar sebebi ile yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. İçmimarlık alanında akademik çalışma yürüten üyeler, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri ve ilgili kurum tarafından düzenlenen belgeyi Oda’ya ibraz etmeleri halinde üyelik ödentisi ödemezler. Ancak, yurt içinde çalıştığı kurum ve kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun bir kazanç sağladıkları (ücret/aylık/ikramiye/kâr gibi) takdirde, kurs, eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurt dışında bulundukları süre için üyeliklerini donduramazlar.

4) Emekli ya da maluliyet aylığı alan üyeler çalışmadıklarını belgelemeleri kaydıyla, durumlarını yazılı olarak Oda’ya bildirdikleri tarihten itibaren üye aidatlarından, bağlı bulundukları Şube Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulurlar.

5) Her üye, asılları Oda merkezinde olmak üzere, sürekli çalıştığı ve etkinlik gösterdiği ile göre, yetkili şube ve temsilcilikte kaydını bulundurmak zorundadır. Üyeler, sürekli çalıştıkları ve etkinlik gösterdikleri ilin değişmesi halinde nakil işlemlerini en geç bir ay içinde nakil olunan yerin bağlı bulunduğu şube veya temsilciliklere bildirmek ve naklini istemek zorundadır.”

“6) Doğum iznine ayrılmış kadın üyelerin, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri koşulu ile Oda üyelikleri süreli olarak dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde üyelik ödentisi ödemezler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye sınırları içinde içmimar ya da içmimar ve çevre tasarımcısı unvanı ile verilen diplomaların veya mezuniyet belgesinin Odaca onaylı sureti, T.C. kimlik numarası beyanı, adres beyanı, yeteri kadar fotoğraf, üye kayıt formu ve ıslak imzalı dilekçe, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için bu belgelerin yanı sıra, Yükseköğretim Kurulundan aldıkları denklik belgeleri veya bunların onaylı sureti istenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mesleki etkinliğini sürdürmeyen, askerlik görevi hariç silahlı kuvvetler mensubu olan ya da kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, belgelemek, Oda kimlik belgesini geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla Odadan ayrılabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda Genel Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli

MADDE 13 – (1) Genel Kurul, iki yılda bir, Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve adreste toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmelerin cumartesi günü akşamına kadar tamamlanacak, pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

(2) Oda Genel Kurulu asıl ve doğal delegelerden oluşur.

(3) Asıl delegeler; genel merkez, şubeler, il ve ilçe temsilciliklerine kayıtlı üye sayısının % 5’i oranında, üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere, odaya en az bir yıl kayıtlı olan üyeler arasından delege esasına dayalı olarak yapılan delegasyon seçimlerinde seçilmiş delegelerdir. Kesirler bir üst sayı olarak dikkate alınır.

 (4) Doğal delegeler; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu asıl üyeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulunun Oda mensubu asıl üyeleridir. Doğal delegeler diğer delegeler gibi oy kullanırlar.

(5) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında olanlar ile bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini almış ve aidat borcu olan üyeler delege olamazlar.

(6) Oda Genel Kurulu delegelik hak ve yetkileri bir sonraki Genel Kurula kadar geçerlidir.

(7) Genel Kurul, delege tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri toplamı ile Oda temsilcisi Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu ve Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adayları sayısının toplamından az olamaz.

(8) Genel Kurulun, yasal nedenlerle toplanmasının mümkün olmaması hâlinde bu nedenin ortadan kalktığı tarihi izleyen iki ay içinde toplantıya çağırılması zorunludur.

(9) Genel Kurul toplantısının düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul toplantı tarihini ve yerini, görevli hâkimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on beş gün önce, delegelere ülke düzeyinde yayımlanan ve tirajı ilk beş içerisinde bulunan bir gazete aracılığıyla duyurur.

(10) Seçimler hariç, Genel Kurul toplantı sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık ve alınan kararlara ilişkin her türlü itiraz Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

(11) Oda ve şube genel kurullarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

(12) Genel Kurula, Genel Kurul tarihinden en az 1 yıl önce Odaya kaydolmuş delegeler katılabilir ve oy kullanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13/A – (1) Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde toplantıya çağrılır.

 a) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin listesini, toplantı gündemini, yerini, saatini, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları görevli seçim kurulu başkanlığına iletir.

b) Seçim kurulu tarafından onaylanan listeler ve toplantıya ilişkin diğer konular Odanın ve Birliğin ilan tablolarına asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

c) Askı süresince, Genel Kurula katılacak delegelerin, Genel Kurula katılamayacaklarına ilişkin başvuruları görevli seçim kuruluna yapılır. Genel Kurula katılacak asıl delege sayısı seçim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Yasal sürecin tamamlanması sonrasında Genel Kurulun toplanacağı, Genel Kurula katılacak delegelere bildirilir, günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir.

d) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması halinde, toplantı başlamadan önce ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini görevli hâkimin onayını alarak belirler, toplantı tarihinden en az on gün önce toplantıya katılacak üyelere bildirir, günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üye” ibaresi “delege” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “üye” ibaresi “delege” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “üyelere” ibaresi “delegelere” olarak değiştirilmiştir.

“a) Genel Kurul delegelerinin salt çoğunluğunun Noter kanalı ile Oda Yönetim Kuruluna başvurması.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra en geç yedi gün içinde ilk toplantısını yaparak, gizli oyla aralarından bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçerek görev bölümü yapar.

(3) Yönetim Kurulu, en az ayda bir ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Genel Başkan, bulunmadığı durumda Genel Başkan Yardımcısı, o da bulunmadığında Genel Sekreter yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alır. Oyların eşit olması hâlinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanın”, “Başkan Yardımcısı” ve “Başkan Yardımcısının” ibarelerinden önce gelmek üzere “Genel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bütçeye ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla, ödeme emirleri, Oda adına yapılacak sözleşmeler ve banka işlemleri; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreterden herhangi biri ile Genel Saymanın müşterek imzaları ile geçerlilik kazanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Odayı, Genel Başkan temsil eder. Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Başkan Yardımcısı; Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda Genel Sayman Odayı temsil eder. Gerektiğinde Odayı temsil yetkisinin bir bölümü Yönetim Kurulu kararıyla seçilen üye ya da kurullara devredilebilir.

(2) Genel Başkan, Odayı temsil etmek, Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu ve Oda Organlarını yönetmek ve Oda kurullarının Oda amaçları doğrultusunda düzenli olarak çalışmasını sağlamakla yetkili ve sorumludur. Odanın çıkardığı tüm yayınların sahibidir.

(3) Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan olmadığı zamanlarda Genel Başkanın görev ve yetkilerini sürdürmekle, Odayı temsil etmekle ve birimler arası koordinasyonu sağlamakla yetkili ve sorumludur.

(4) Genel Sekreter;

a) Odanın sözcüsüdür. Oda işlerini Oda amaçlarına ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve sorumludur.

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasında gerekli tüm önlemleri alır.

c) Odanın yazışma işlemlerini yürütür ve imza eder. Tüm Oda örgütündeki üyelerin özlük işlerini yürütür.

ç) Odanın geçici ve sürekli personelinin görev amirliğini yapar. Kadrodaki görevli ve hizmetlilere görev verir ve bunların işlerini düzenli olarak görmelerini sağlar. Oda görevlilerinin atama, görev değiştirme, yükseltme, sicil gibi özlük işlerini ilgili mevzuat uyarınca yürütür.

d) Odaya ait demirbaşların iyi bir şekilde saklanması için gerekli önlemleri alır.

e) Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu hazırlar. Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini sayman ile birlikte hazırlar.

f) Oda tarafından verilecek belgeleri düzenler ve Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde bunları imzalayıp onaylar.

(5) Genel Sayman;

a) Muhasebe ile ilgili bütün işlemleri kontrol eder, Odanın mali işlerinin yürütülmesini, Oda bütçesinin uygulanmasını, aylık olarak gönderilen şube bütçelerinin incelenmesini sağlar, gerekli önlemleri alır ve önerilerde bulunur.

b) Oda gelirlerinin düzenli akımını sağlayacak önlemleri alır ve giderlerin bütçeye uygun olmasını sağlar.

c) Oda sabit kıymetlerine ait kayıt ve defterlerin tutulmasını sağlar.

ç) TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğine göre gerekli evrakı kontrol eder ve imzalar.

d) Oda Denetleme Kuruluna yardımcı olur, gerek gördüğü takdirde gerekçelerini açıklamak sureti ile denetleme zamanlarının dışında şubelerin ve temsilciliklerin 15 gün içerisinde denetlenmesini ister.

e) Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro projelerini Genel Sekreter ile birlikte hazırlar.

(6) Genel Sekreter ve Genel Sayman, yürütme görevlerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Toplantılara mazeretsiz katılmayarak Onur Kurulu üyeliği düşen kişi üç dönem oda organlarında görev alamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş” ibareleri “yedi” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Toplantılara mazeretsiz katılmayarak Denetleme Kurulu üyeliği düşen kişi üç dönem oda organlarında görev alamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) O ilde en az 150 üyenin bulunması,

b) Yönetim Kuruluna gerekçeli olarak en az 50 üye tarafından genel kurul tarihinden en az 60 gün önce başvurulması,

c) Şube olma isteğinde bulunan temsilciliğin meslekî aktivitesini ortaya koymuş olması veya bölgede etkin olma niteliğinin belirginleşmesi, mali durumunun şube kurulduktan sonraki giderlerini karşılayabilecek yeterlikte olduğunu ve etkinlik bölgesi içindeki iki yıllık mesleki etkinliğinin olumlu durumunu gösteren gerekçeli idari ve mali raporun hazırlanması,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – (1) Oda Genel Kurulunda ilgili ilde şube kurulmasının onaylanmasından sonra, şube yönetim kurulu seçimine kadar hazırlık çalışmalarında bulunmak üzere yedi kişilik şube kurucu kurulu, Oda Yönetim Kurulunun ataması ile oluşturulur. Kurulan şubenin ilk genel kurulu, Oda Yönetim Kurulunca kararlaştırılan tarih ve yerde yapılır. İlk genel kurulun ilan ve gerekli hazırlıkları kurucu kurul ile birlikte, Oda Yönetim Kurulunca yerine getirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Şube Yönetim Kurulu ve Oda Delegelerinin seçimi için adayların belirlenmesi ve duyurulması,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “mali” ibaresinden önce gelmek üzere “idari ve” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Şube Yönetim Kurulunda yedek üye kalmaması durumunda.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine “Şube Yönetim Kurulu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve oda delegeleri” ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“f) Şubeye kayıtlı üyelerin %5’i oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere Oda Genel Kuruluna katılacak asıl ve aynı sayıda yedek delegeyi seçmek.”

 “(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında olanlar ile bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen disiplin cezalarından herhangi birini almış ve aidat borcu olan üyeler delege olamazlar. Oda Genel Kurulu delegelik hak ve yetkileri bir sonraki Genel Kurula kadar geçerlidir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şube Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantısında kendi aralarından gizli oyla bir Şube Başkanı, bir Şube Başkan Yardımcısı, bir Şube Sekreter Üyesi ve bir Şube Saymanı seçerek görev bölümü yapar.

(3) Şube Yönetim Kurulu, görev bölümünün yapılmasından sonra, en geç kırk beş gün içinde hazırlayacağı çalışma programını Yönetim Kuruluna onaylatır. Onaylatmaması halinde Onur Kuruluna sevk edilebilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Şube Yönetim Kurulunda yedek üye kalmaması durumunda, Şube Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu tarafından Şube Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçilen Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (f) ve (k) bentlerinde yer alan hususların yerine getirilmemesi halinde Şube Yönetim Kurulu, Onur Kuruluna sevk edilebilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Temsilcilerin görev süresi, bir çalışma dönemidir.”

“Yeni atanan temsilcilerin görev süresi, çalışma döneminin sonuna kadardır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda bütçesi ve uygulaması

MADDE 64 – (1) Oda bütçesi, tüm Oda örgütünün gelir ve giderlerini kapsayacak biçimde hazırlanır ve Genel Kurulun onayıyla kesinlik kazanır. Her yıl için ayrı bir bütçe hazırlanarak Genel Kurula sunulur. Gelir ve giderler, türleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, o çalışma dönemi için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro cetveli eklenir.

(2) Bütçe dönemi bir takvim yılı olup 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

(3) Genel Kurulu izleyen birinci yılın sonunda Yönetim Kurulunca gerekli görülürse birinci yılın mali aklanması yapılmamak koşuluyla Mali Genel Kurulun toplanmasına karar verilebilir.

(4) Bütçe, Oda Genel Kurulunda kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin bu dönemde yapılması gerekirse bu gibi harcamalar on ikide biri (1/12) oranı aranmaksızın Oda Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(5) Oda ve bağlı birimleri, mali bakımdan merkezi bütçe ilkelerine göre yönetilir. Tüm gelirler Oda adına alınır ve tüm giderler Oda bütçesinden karşılanır. Oda Yönetim Kurulu bütçe gider bölümleri ya da maddeleri arasında gereksinim durumunda ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(6) Odanın bağlı birimleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı olmadan bankalarda vadeli veya vadesiz hesap açamazlar.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 70/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70/C – (1) Oda, Şubeler, Temsilcilikler ve İl/İlçe Temsilcileri Ana Yönetmelik hükümleri uyarınca üye adreslerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez. Mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür ve benzeri matbuat; posta masrafları, çeşitli giderler ve adres başına Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınarak Oda tarafından üyelere gönderilir.”

MADDE 29 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 30 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum