TMSF, Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü ile Vera Denizcilik şirketlerini satışa çıkardı

TMSF'nin bünyesinde bulunan, Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü ile Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için satış kararı alırken, iki şirketin satış ihalesi tarihi açıklandı.

TMSF, Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü ile Vera Denizcilik şirketlerini satışa çıkardı
Editör: Hakan A.
25 Aralık 2020 - 07:44
Türlü sebeplerle el konulan veya TMSF tarafından yönetilen şirketlerin satışları sürüyor. TMSF, elinde bulunan Ticari ve İktisadi Bütünlüklerini bir bir satışa çıkartmaya devam ediyor. Bu çerçevede, İstanbul'da 2 adet farklı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü şirketini ihale yöntemiyle satışa çıkaran TMSF, tüm ayrıntıları paylaştı.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 25 Aralık 2020 - İstanbul 


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) el konularak bünyesine kattığı iki şirket için satış kararı aldığını duyurdu. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan iki ilanda yer alan şirketler satışa çıktı. Bu çerçevede İstanbul merkezli Ticari ve İktisadi Bütünlükleri arasında, Çukurova Holding'e ait olan Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü ile Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için satış kararı alındı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından: 


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret unvanı belirtilen amme borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkul ve sözleşmeden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU Çukurova Holding AŞ

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

"Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", Çukurova Holding AŞ’nin maliki olduğu; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 1404 ada, 649 parselde kayıtlı, 2.392 m2 alanlı işhanı nitelikli gayrimenkul ile Çukurova Holding AŞ ile Gamat Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ arasında akdedilen 01.07.2020 kira sözleşmesinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 230.000.000 (ikiyüzotuzmilyon) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına 23.000.000 (yirmiüçmilyon) TL nakit teminatın “Çukurova Beşiktaş Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ

“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 18.01.2021 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 19.01.2021 tarihinde saat 11:00’de “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

tmsf çukurova beşiktaş gayrimenkul satış ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliklerinin muhtelif Değişik İş sayılı kararlarıyla kayyım olarak atanmış; Fon Kurulu Kararı ile “Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve satışına karar verilmiş olup, bahse konu Bütünlük, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

MALİK Vera Denizcilik AŞ

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI


“Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait; “Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen uzunluğu 189.80 m, ağırlığı 47.929 deadweight ton olan Vera 9 (kiradaki ismi Era S) isimli kuru yük gemisi, gemi demirbaşları ile “Malik”in taraf olduğu Bareboat Kira Sözleşmesinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 3.500.000 (Üçmilyonbeşyüzbin) USD’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 94 0001 0007 5306 2864 3889 69 no.lu USD hesabına 350.000 (Üçyüzellibin) USD nakit teminatın, “Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış USD cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nındoğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.

 İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ

“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç 01.02.2021 tarihi saat 16:00’a kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 02.02.2021 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

vera denizcilik tmsf satış ihalesi

YORUMLAR

  • 0 Yorum