Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan hizmet alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları işletmeleri bazı hizmetlerin alımı için ihale açtığını duyurdu.

Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan hizmet alımı
Editör: Hakan A.
19 Temmuz 2018 - 08:55

MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası, hizmet alımları için ihale açtı. Hizmet alımı için açılacak ihale şartları bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                      :  2018/356525

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 toleranslı 20.000 ton malzemenin yaklaşık 65 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                 :  2018/2019 Kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  01.08.2018 Çarşamba günü - Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli, ağzı bıçaklı yükleyici (200 HP gücünde)

b) 1 Adet damperli kamyon (20-25 ton’luk)

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6386/1-1

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/357483

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/ VAN

b) Telefon No                            :  0 432 388 20 09 (5 Hat)

c) Faks No                                 :  0 432 388 20 05

d) Elektronik Posta Adresi        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanyasında üretilecek ±%20 toleranslı 23.000 ton şekerin tahmini 65 gün boyunca 3 (üç) vardiyada Toplam 14 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Erciş Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya süresi (tahmini 65 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  03.08.2018 Cuma günü, Saat: 14.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6382/1-1

HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Yüzdürme İşleri Hizmeti hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/357464

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş/ VAN

b) Telefon No                            :  0 432 388 20 09 (5 Hat)

c) Faks No                                 :  0 432 388 20 05

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde meydan tesislerinde pancar yüzdürme işleri hizmetinde 3 vardiyada toplam 9 personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya süresi (tahmini 65 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  02.08.2018 Perşembe günü, Saat: 14.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum