Tütün, Alkollü içeceklerin ücretlerine dair 2019 yılı düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde tütün ve tütün mamulleri ile alakalı, alkol ve alkollü içkilerin satışına dair, iç ve dış ticaretlerine dair 2019 yılı düzenlemelerini ücret ve tarifelerine ilişkin detayları açıkladı.

Tütün, Alkollü içeceklerin ücretlerine dair 2019 yılı düzenlemesi
Editor: Gökay Demirezen
09 Ocak 2019 - 06:41

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/2)


9 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe dair ayrıntıları görmek için tıklayın.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 9 Ocak 2019 - İstanbul

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 18.183 TL (onsekizbinyüzseksenüç Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 220 TL (ikiyüzyirmi Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 18.183 TL (onsekizbinyüzseksenüç Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 220 TL (ikiyüzyirmi Türk Lirası),

c)                Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 3,40 TL (üç Türk Lirası kırk Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 105.591 TL (yüzbeşbinbeşyüzdoksanbir Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 8.864 TL (sekizbinsekizyüzaltmışdört Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 18.183 TL (onsekizbinyüzseksenüç Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 3.405 TL (üçbindörtyüzbeş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 3.417 TL (üçbindörtyüzonyedi Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 3.417 TL (üçbindörtyüzonyedi Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 17,07  TL (onyedi Türk Lirası yedi Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Hizmet bedelleri 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 9.558 TL (dokuzbinbeşyüzellisekiz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 9.558 TL (dokuzbinbeşyüzellisekiz Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 3.417 TL (üçbindörtyüzonyedi Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 3.417 TL (üçbindörtyüzonyedi Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,71 TL (yetmişbir Kuruş).

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/3)


MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2019 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 7.100,00-TL,

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 370,00-TL,

2) İlçe merkezlerinde 250,00-TL,

3) Diğer mahallerde 90,00-TL,

c) Açık içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.530,00-TL,

2) Diğer mahallerde 590,00-TL,

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.750,00-TL,

2) Diğer mahallerde 3.410,00-TL.

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/4)


MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 41,77 TL.

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 34.795 TL.

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 34.795 TL.

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 4.175 TL.

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 85,58 TL.

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 34,81 TL.

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 14,61 TL.

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/5)


MADDE 1 – (1) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2019 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 54.100 TL.

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 108.200 TL.

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 54.100 TL.

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 5.410 TL.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/6)


MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2019 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 11.030 TL; şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az  2.941 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az  7.353 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 36.765 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 11,03 TL; şarap ve aromatize şarap için  18,38 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 59,17 TL; distile alkollü içkiler için 125,00 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli; bira için en az 11.030 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.941 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 7.353 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 36.765 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 22.060 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 36.765 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 59,17 TL proje tadilat izni bedeli alınır.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/7)


MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2019 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 10,93 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 18,21 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 65,56 TL; distile alkollü içkiler için 117,07 TL’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 22.059 TL; aromalı bira için en az 44.117 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 5.883 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 14.705 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 36.765 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 52.830 TL’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 22,06 TL; aromalı bira için 36,76 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 36,76 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 118,33 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 211,33 TL’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 4.410 TL’dir.