2/3 çoğunluk sağlanamaz ise SPK'nın değer tespiti...
Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

2/3 çoğunluk sağlanamaz ise SPK'nın değer tespiti önemli

04 Temmuz 2013 - 08:51 - Güncelleme: 26 Ağustos 2016 - 14:53

Hatice KOLÇAK Twitter da takip et! @haticekolcak

Kentsel Dönüşüm yasası çıkalı bir yılı geçti ama yönetmelikler çıkmaya devam ediyor.

Bakanlık uygulamada eksik gördüğü, ihtiyaç duyulan, uygulamayı kolaylaştıran yönetmelikleri belirlemeye devam ediyor. Bu yönetmeliklerden biri daha geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapılarda kat maliklerince kanun kapsamında uygulama yapılır. Yetkili kurumlar yapılacak tüm işlemlerde maliklere yardımcı olurlar.

Riskli yapılarda, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar verilir. Oybirliği ile karar alınamaz ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı lisanslı değerleme kuruluşlarınca belirlenir.

Daha sonra, maliklerden birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır.

Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile kamulaştırılır ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilir.

Üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi halinde, bu satışın öncelikle Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut da İdareye veya TOKİ'ye teklif edilmesi gerekir.

Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

Riskli alanlarda, kat malikleri tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye, sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde risksiz yapı bulunması halinde, bu yapı uygulama dışı tutulabilir. Bu durumda risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilir. İfraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması halinde risksiz binanın hâlihazır durumu korunabilir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından bu risksiz yapılardan Bakanlıkça gerekli görülenler yıkılabilir.

Hatice KOLÇAK Twitter da takip et! @haticekolcak

Hatice KOLÇAK Haber7 için yazdı

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum