Mütekabiliyet mi? O da ne?
Hatice KOLÇAK

Hatice KOLÇAK

Genel Yayın Yönetmeni

Mütekabiliyet mi? O da ne?

16 Nisan 2012 - 09:50

İnşaat sektörü iyi bilir bu terimi!! Yada herkes anlamak istediğini anlar diyelim.. Mütekabiliyet karşılıklı olma durumudur. Yabancı biri size ne imkan veriyorsa karşılılık ilkesi ile siz de ona aynı imkanı veriyorsunuz. Mütekabiliyet yani karşılılık ilkesi ile yabancılara gayrimenkul satışı yapabilmektir. Aslında bu yasa ile karşılılık ilkesi kaldırılmış oldu. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda yapılan değişiklikle yabancılara mülk satışı kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilicek.

2006 yılında yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişilerin, ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hakların toplam yüzölçümü 2,5 hektara düşürülmüş ve karşılıklı ilkesi uygulanmakta idi.   

TBMM Adalet Komisyonu, yabancılara mülk satışına ilişkin, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısını alt komisyon raporu üzerinden görüştü ve bazı değişikliklerle kabul etti.

Yasa 6 ay sonra uygulanmaya başlayacak. İnşaat firmalarının uzun zamandır özlemle beklediği yabancılara gayrimenkul satışının önü açıldı. Yasa ile özellikle arap ülkelerinden büyük sermayenin ülkeye girmesi bekleniyor. Gerçi yasa çıkmadan inşaat firmaları çalışmalarına uzun zamandır başlamışlardı. Yurt dışında ofis açan firmalar oldu. Basında da çoğu kez çıkan özellikle arap ülkelerinden gelen yabancılara satış yapılmaya başlanmıştı bile. Ülke ekonomisine bir esenlik getireceği muhakkak. İnşaat firmaları uzun zamandır birçok konut ve ticari gayrimenkul projesi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu şekilde ciddi bir gayrimenkul stoku olduğunu ve satılmayı beklediğini söyleyebiliriz. Haklı olarak bu yasa ile özellikle arap ülkelerinden gelecek müşterilerin önemi epeyce mühim.. Tabii bir de emlak firmaları var onlarda çok mutlu haklı olarak. Yabancıların sektöre getireceği hareket ile daha fazla işlem yapabilecekler.

En çok hareketlenecek yerler aslında ülkenin tamamı. Ancak gayrimenkul arzının fazla olduğu İstanbul daha bir gözde her anlamda..Akdeniz ve Ege kıyıları da muhteşem güzellikleri ile yabancıların ilgi odağı. Buradaki satılmayı bekleyen projelerde hız kazanacak.

||| Yabancılara Mülk Satışı ( Mütekabiliyet)İle İlgili Neler oldu;

** Daha önce yabancılara ülke genelinde toplam 2,5 hektar arazi satışı yapılıyorken, bu değişiklikle bu rakam 30 hektar olarak belirledi. Çevre ve Şehircilik ve Maliye Bakanlığı ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde bu miktarı iki katına çıkarmaya yetkili kılındı.  Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanlığının görüşü üzerine Çevre ve Şehircilik ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler, bu kişilerin ülke genelinde edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü 30 hektar olarak belirlendi.

** Yabancı kişilerin edinebilecekleri taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanı, ilçe yüzölçümünün yüzde 10'unu geçemeyecek.

** Yabancı ülkelerdeki ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak elde edebilecek. Yabancılar ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan ticaret şirketleri dışındakiler, Türkiye'de taşınmaz edinemeyecek ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemeyecek.

** Çevre ve Şehircilik ve Maliye Bakanlığı yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecekleri yerleri; il, ilçe, uygulama imar planı, mevzii imar planı, koordinatları belirlenmiş alanlar veya bunların belirli oranları olarak belirleyebilir.
 
** Yabancı kişiler ve ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına sunacak. Bakanlık, onaylanan projeyi taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderecek ve projenin süresi içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edecek.

** Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ait harita ve koordinat değerleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç altı ay içinde ve bu yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığınca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığınca aynı sürede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay sonra bu fıkra uyarınca gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür.

** Çevre ve Şehircilik ve Maliye Bakanlığı ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimini ülke, yer, zaman ve miktar bakımından kısmen veya tamamen durdurabilir, sınırlandırabilir veya yasaklayabilir.

** Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların % 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler. Bu şirketlerin Türkiye’de kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda, yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde; yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin yüzde elli veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi ve taşınmaz maliki mevcut uluslararası sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda yüzde elli veya daha fazlasına ulaşması durumunda da aynı esaslar geçerlidir.

** Yabancı kişiler, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler, yöneticilerinin çoğu yabancı olan Türkiye'de kurulu şirketler taşınmaz alabilecek.

** Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir.

** Bankaların, kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle veya alacaklarını tahsili amacıyla iktisap ettikleri mülkiyet edinimlerinde, özel kanunlarına göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bu düzenleme kapsamındaki hükümler uygulanmayacak. Valilikler, taşınmazların kullanımını tapu kayıtlarından belirli aralıklarla izleyecek.

** Kayıt sahibinin 20 yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş ya da tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız 20 yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunacak.

** Tapu müdürlüğü, kişinin ölümünden sonra 2 yıl içinde tapu siciline miras intikali gerçekleştirilmezse, mirasçılık belgesi düzenlenmesi için yargıya başvuracak. Müdürlük, belgeye göre tapu sicil kayıtlarını tescil ederek güncelleştirecek.

** Yabancı uyruklu kişilerin taşınmaz edinmesi, tasarının yasalaşıp yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.  


@haticekolcak

YORUMLAR

  • 0 Yorum