Yiyecek ve İçecek sektöründeki firmalara verilecek Ciro Kaybı Desteği başvuruları başladı

Covid-19 salgını nedeniyle iş yerlerinde ciro kaybı yaşayan esnafa destek sağlayacak ve özellikle yiyecek içecek sektöründe faaliyette olan firmalara can suyu olacak ödemelere dair resmi karar yayımlandı. Ödemelere başlanıyor...

Yiyecek ve İçecek sektöründeki firmalara verilecek Ciro Kaybı Desteği başvuruları başladı
Editör: Hakan A.
06 Şubat 2021 - 08:03 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 - 08:04
Koronavirüs nedeniyle etkilenen esnafa destekler devam ediyor. Bu kez Türkiye genelinde özellikle yiyecek ve içecek sektöründe faal olan ve olumsuz yönde etkilenerek ciro kaybı yaşayan firmalara yönelik ödenecek paralara ilişkin sıcak gelişme yaşanıyor. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Başvurular başladı...

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 6 Şubat 2021 - İstanbul


Ekli “Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI


YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ HAKKINDA KARAR


Amaç ve kapsam

MADDE 1- (I) Bu Karar, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek ödemelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Ciro: İşletmeler tarafından bir takvim yılının ilgili dönemine ilişkin olarak vergi dairelerine verilen katma değer vergisi beyannamelerinin “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)” satırlarında yer alan tutarların toplanması suretiyle bulunan tutan,

c) Ciro kaybı: 2020 takvim yılına ilişkin cironun 2019 takvim yılındaki ciroya oranla azalmasını,
ç) Ciro kaybı desteği: Bu Karar kapsamında yapılacak karşılıksız desteği,
d) İşletme: Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Bakanlık tarafından tespit edilen yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan katma değer vergisi mükellefiyeti olan mükellefleri,
ifade eder.

Ciro kaybı desteği

MADDE 3- (1) Ciro kaybı desteği, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci, 446 ncı ve 453 üncü maddelerine göre Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programlan çerçevesinde verilir.

(2) Bu destekten, 2019 takvim yılından Önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan işletmeler faydalanır.

(3) Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere ikinci fıkra kapsamındaki işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilir.

(4) İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz.

(5) Bu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgım Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında bak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilir.

(6) Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilir.

(7) Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

ciro kaybı desteği

YORUMLAR

  • 0 Yorum