2019 değerli kağıtlar fiyat listesi açıklandı (Pasaport, Ehliyet, Kimlik)

Noter kağıdı, pasaportlar, aile cüzdanları, ikamet izinleri, Motorlu araç tescil belgesi, iş makineleri tescil belgeleri gibi çok sayıda belge için 2019 yılı yeni ücretleri açıklandı. 2019 yılında geçerli olacak Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar tarifeleri yayımlandı.

2019 değerli kağıtlar fiyat listesi açıklandı (Pasaport, Ehliyet, Kimlik)
Editor: Hakan A.
31 Aralık 2018 - 22:10

Yılın son günü 31 Aralık gecesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan son bilgiler haberimizde. 2019 yılında uygulanacak olan muhasebat ve mali kontrol genel müdürlüğü tebliği yayımlandı. Buna göre Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedelleri yeniden belirlendi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2018 - İstanbul


Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın işlem yaptığı, noter kağıdı, pasaportlar, aile cüzdanları, ikamet izinleri, Motorlu araç tescil belgesi, iş makineleri tescil belgeleri gibi çok sayıda belge için 2019 yılı yeni ücretleri açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 60)

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğin ayrıntılarını görmek için tıklayın.

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                           

a) Noter kağıdı       13,50

b) Beyanname          13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet     27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                
3 - Pasaportlar      133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                               

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                               
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı      22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı      22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  45,00

7 - Aile cüzdanları   121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                                
9 - Sürücü belgeleri      166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)  166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                                      

12 - Motorlu araç tescil belgesi   148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi    124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)   8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)   12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                          89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)                       89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.