2021 uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi açıklandı

2021 yılında Bakanlık tarafından açıklanan resmi uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de ilan edildi.

2021 uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi açıklandı
Editör: Hakan A.
31 Aralık 2020 - 22:26
2021 yılı asgari ücretlere dair tarifeler açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda avukatları yakından ilgilendiren uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belirlendi. 2021 yılında uygulanacak olan uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi Remsi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak 1 Ocak itibariyle geçerli olacak.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 31 Aralık 2020 - İstanbul


Adalet Bakanlığından: 2021 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AmaçMADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları


MADDE 4 – (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

MADDE 5 – (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri

MADDE 6 – (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 7 – (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Tarife

MADDE 8 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:
 • a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 160-240 TL,
 •  
 • b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
 •  
 • 1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 TL,
 •  
 • 2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 TL,
 •  
 • 3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 TL,
 •  
 • 4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 962-1123 TL,
 •  
 • c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
 •  
 • 1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 TL,
 •  
 • 2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL,
 •  
 • 3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL,
 •  
 • 4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL, arasında ücret ödenir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YORUMLAR

 • 0 Yorum