Erzurum Büyükşehir’den satılık arsalar

Erzurum Büyükşehir'den satılık arsalar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken ve Yakutiye'de çok sayıda arsa satışı için 28 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor.

Erzurum Büyükşehir'den satılık arsalar
Editor: Hakan A.
10 Ağustos 2018 - 07:23

Erzurum ilinde Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki çok sayıda gayrimenkullerin ihale yöntemiyle satışı yapılacak. İlgili Kararlar bu sabah Resmi Gazete'de ilan edildi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 10 Ağustos 2018 - İstanbul

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Yakutiye ve Palandöken'de mülkiyetinde bulunan çok sayıda arsaların satışı için 28 Ağustos 2018 tarihinde ihale yöntemiyle gayrimenkul satışı yapacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından ARSALAR İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 28/08/2018 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

Arsaların satış bedelinin % 50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır. Şartname bedelleri 300,00 TL’dir.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından ARSALAR İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından ARSALAR İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 28/08/2018 Salı günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı Yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.