Katma Değer Vergisi kapsamında yeni düzenleme

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliği kapsamında bazı düzenlemeleri içeren yeni bir tebliğ Resmi Gazete'de ilan edildi.

Katma Değer Vergisi kapsamında yeni düzenleme
Editor: Hakan A.
08 Kasım 2019 - 09:49

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 8 Kasım 2019 - İstanbul


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 28)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel fatura onaylanmış sayılır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.