Kırsal kalkınma için yeni destekler açıklandı

Türkiye'nin dört bir yanında kırsal kalkınmanın desteklenmesi için ekonomik yatırımlara verilecek önemli destekler için iki yeni tebliğ yayımlandı.

Kırsal kalkınma için yeni destekler açıklandı
Editör: Hakan A.
17 Şubat 2021 - 08:51
Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde kırsal kalkınma destekleri kapsamında iki yeni düzenlemeyi bu sabah Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan son düzenlemelerle kırsal kalkınma desteği çerçevesinde ekomomik yatırımlara yeni destekler verilecek.

Emlak Pencerem - Ekonomi Haberleri  - 17 Şubat 2021 - İstanbul

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2021/5)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (dd) ve (jj) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“dd) Tarımsal ürün: Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerini,”

“jj) Yeni yatırım tesisi: Güncel uygulama rehberi yayımlanma tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış veya alınmamış, inşaat ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmamış, temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan, belirli bir tarımsal ürün grubunun işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretim amaçlı sabit yatırım tesisini,”

“mm) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

nn) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleleri,

oo) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi: Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet, makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin on dördüncü ve on beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin on üçüncü ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”

“(16) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak olan yatırım konularına ait başvuruların hiçbirinde kira süresi şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “uygulama sözleşmesi” ibaresi ve aynı maddenin on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru süresi Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile ilanen duyurulur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ş) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “son başvuru tarihinden sonraki beş iş günü içinde” ibaresi “hibe sözleşmesi ekinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-1’indeki Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinin 8 ve 9 numaralı satırlarında yer alan “ve satın alma evrakı” ibareleri ile 18 numaralı satırında yer alan “kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı listeye 32 numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“ 33 Başvuru sahibinin yüklemek istediği diğer belge ve dokümanlar ”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinde yer alan Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosunun 11 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek-3'ündeki Proje Ön Değerlendirme Kriterlerinde yer alan “Yatırım yerinin karakteristiği” ibaresi “Yatırım yerinin karakteristiği 7*******” olarak, “Köy sınırları içinde olması” ibaresi “Köy/Kırsal mahalle sınırları içinde olması” olarak değiştirilmiş, aynı kriterlerde yer alan “iki yıldan fazla” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı kriterlere aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“7******* Yeni tesis ve tamamlama konusundaki proje başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait ise proje konusuna (TÜİ, TÜY, YEÜ, SÜİ, HOG) bakılmaksızın ek 20 puan verilir.”

MADDE 13 – Bu Tebliğ 21/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/6)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (çç) ve (ıı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“çç) Tarımsal ürün: Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerini,”

“ıı) Yeni yatırım tesisi: Güncel uygulama rehberi yayımlanma tarihi itibarıyla yapı ruhsatı alınmış veya alınmamış, inşaat ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmamış, temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan, belirli bir tarımsal ürün grubunun işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretim amaçlı sabit yatırım tesisini,”

“kk) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

ll) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleleri,

mm) Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi: Yasal durumu ne olursa olsun, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim ve/veya hayvancılık faaliyeti ve/veya su ürünleri üretimi yapan tek yönetim altındaki tarımsal üretime konu ekonomik birimlerin adres, kimlik bilgileri, tarımsal faaliyet bilgileriyle tarım alet, makina ve ekipmanlarını belirlemeye yarayacak bilgilerin yer aldığı veri tabanını,”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “proje kontrol görevlileri” ibaresi “personel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 –  Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin onuncu, on ikinci ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(10) Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresinin yatırım için son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsaması gerekir. Nihai raporda ödeme talep dosyası ekinde üst hakkı veya kiralamanın tapuya şerh edilme şartı aranır. Kira sözleşmesi yerine tahsis/irtifak belgesi bulunması halinde bu belgeler ilgili kurum ve kuruluşun bağlı oldukları mevzuata göre alınır.”

“(12) Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan yatırım konularına ait başvurularda kira süresi şartı aranmaz.”

“(16) Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bitkisel ürün yetiştiriciliği ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemleri destek kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “çiftçi kayıt sistemine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tarımsal üretim kayıt sistemine” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına dair belgeyi,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusunda bulunamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin on birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan  “uygulama sözleşmesi” ibaresi ile aynı maddenin on ikinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvuru süresi Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberi ile ilanen duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (r) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırımcılar, online olarak sisteme girdikleri ve ekledikleri tüm belgeleri kapsayan başvuru dosyalarını ve yayımlanan mevzuata uygun olarak yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir sureti ile sipariş mektuplarının aslı ve bir suretini hibe sözleşmesi ekinde ilgili il müdürlüğüne elden teslim ederler.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin Ek-2'sindeki Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinin 8 ve 9 numaralı satırlarında yer alan “ve satın alma evrakı” ibareleri ile 18 numaralı satırında yer alan “kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin Ek-3'ünde yer alan Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosunun 11 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin Ek-4'ündeki Proje Değerlendirme Kriterlerinde yer alan “Yatırım uygulama alanı kırsal alan “köy” ise” ibaresi “Yeni tesis ve tamamlama konularındaki proje başvurularında yatırım yerinin mülkiyeti yatırımcıya ait ise” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ 21/11/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum