Tütün ve Alkol imalatı, üretimi, ticareti ile alakalı 2020 zamları açıklandı

Tütün - Sigara ve alkol üretimi, imalatı, ticareti ile ruhsat ücretlerine 2020 yılı zammı geldi. Türün ve alkol imalatı için gerekli izin ve ruhsatlara yapılan zamlar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tütün ve Alkol imalatı, üretimi, ticareti ile alakalı 2020 zamları açıklandı
Editor: Hakan A.
22 Ocak 2020 - 08:14

Türkiye sınırları içinde tütün ve alkol üretimi, imalatı, ticareti ve diğer konularda gerekli teknik şartlar ve saslarda değişiklik yapıldı. Türün ve alkol üretim izinlerine ilişkin fiyat tarifeleri yeniden belirlendi. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 22 Ocak 2020 - İstanbul

Tarım ve Orman Bakanlığından: ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ


(TEBLİĞ NO: 2019/67)

MADDE 1 – (1) 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2020 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 13.521 TL (onüçbinbeşyüzyirmibir Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.605 TL (üçbinaltıyüzbeş Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.013 TL (dokuzbinonüç Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45.066 TL (kırkbeşbinaltmışaltı Türk Lirası)’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 13,52 TL (onüç Türk Lirası elliiki kuruş); şarap ve aromatize şarap için  22,53 TL (yirmiiki Türk Lirası elliüç kuruş); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 72,53 TL (yetmişiki Türk Lirası elliüç kuruş); distile alkollü içkiler için 153,22 TL (yüzelliüç Türk Lirası yirmiiki kuruş)  olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

b) Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 13.521 TL (onüçbinbeşyüzyirmibir Türk Lirası); şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 3.605 TL (üçbinaltıyüzbeş Türk Lirası) ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 9.013 TL (dokuzbinonüç Türk Lirası); aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45.066 TL (kırkbeşbinaltmışaltı Türk Lirası)’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 27.041 TL (yirmiyedibinkırkbir Türk Lirası), şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 45.066 TL (kırkbeşbinaltmışaltı Türk Lirası) maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 72,53 TL (yetmişiki Türk Lirası elliüç kuruş) proje tadilat izni bedeli alınır.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/68)

MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2020 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 13,40 TL (onüç Türk Lirası kırk kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 22,33 TL (yirmiiki Türk Lirası otuzüç kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 TL (seksen Türk Lirası otuzyedi kuruş); distile alkollü içkiler için 143,51 TL (yüzkırküç Türk Lirası ellibir kuruş)’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 27.040 TL (yirmiyedibinkırk Türk Lirası); aromalı bira için en az 54.079 TL (ellidörtbinyetmişdokuz Türk Lirası); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7.212 TL (yedibinikiyüzoniki Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 18.026 TL (onsekizbinyirmialtı Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45.067 TL (kırkbeşbinaltmışyedi Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 64.760 TL (altmışdörtbinyediyüzaltmış Türk Lirası)’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 27,04 TL (yirmiyedi Türk Lirası  dört kuruş); aromalı bira için 45,06 TL (kırkbeş Türk Lirası  altı kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 45,06 TL (kırkbeş Türk Lirası  altı kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 TL (yüzkırkbeş Türk Lirası  beş kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 TL (ikiyüzellidokuz Türk Lirası  beş kuruş)’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.406 TL (beşbindörtyüzaltı Türk Lirası)’dir.

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/69)

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınan belgelere ilişkin bedeller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 51,20 TL (ellibir Türk Lirası yirmi kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 42.650 TL (kırkikibinaltıyüzelli Türk Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 42.650 TL (kırkikibinaltıyüzelli Türk Lirası).

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 5.115 TL (beşbinyüzonbeş Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 104,90 TL (yüzdört Türk Lirası doksan kuruş).

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 42,67 TL (kırkiki Türk Lirası altmışyedi kuruş).

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 17,90 TL (onyedi Türk Lirası doksan kuruş).

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/70)

MADDE 1 – (1) 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi ve tütün ticareti yetki belgesi bedelleri ile vize bedelleri, 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).

b) Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 132.600 TL (yüzotuzikibinaltıyüz Türk Lirası).

c) Yetki belgesi ile vize işlemleri:

1) Tütün Ticareti Yetki Belgesi bedeli: 66.300 TL (altmışaltıbinüçyüz Türk Lirası).

2) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri bedeli: Yıllık 6.630 TL (altıbinaltıyüzotuz Türk Lirası).

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, YAPRAK SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/71)

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 22.280 TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22.280  TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 TL (ikiyüzaltmışbeş Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 TL (dört Türk Lirası onaltı Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008  tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 129.430 TL (yüzyirmidokuzbindörtyüzotuz Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 10.860 TL (onbinsekizyüzaltmış Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve Bandrol Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 22.280  TL (yirmiikibinikiyüzseksen Türk Lirası),  

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.170 TL (dörtbinyüzyetmiş Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 TL (yirmi Türk Lirası doksaniki Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve Satış Hizmet bedelleri 2020 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11.710 TL (onbirbinyediyüzon Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.180 TL (dörtbinyüzseksen Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,87 TL (seksenyedi Kuruş).


TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 15 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/72)

MADDE 1 – (1) 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca 2020 yılı için uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Toptan satış belgeleri: 8.700,00-TL (Sekizbinyediyüz Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 450,00-TL (Dörtyüzelli Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 300,00-TL (Üçyüz Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 110,00-TL (Yüzon Türk Lirası),

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870,00-TL (Binsekizyüzyetmiş Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 720,00-TL (Yediyüzyirmi Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 4.590,00-TL (Dörtbinbeşyüzdoksan Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 4.180,00-TL (Dörtbinyüzseksen Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.