Yapı Denetim firmalarını yakından ilgilendiren tebliğ

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerini kapsayan önemli bir tebliğ bugün ilan edildi.

Yapı Denetim firmalarını yakından ilgilendiren tebliğ
Editör: Hakan A.
21 Ocak 2021 - 09:43
Türkiye'nin dört bir yanında depreme dayanıklı bina yapılırken, gözetim ve denetimde bulunacak firmalara dair önemli değişikliğe gidildi. Söz konusu yeni tebliğ bugün resmen yürürlüğe girdi.

Emlak Pencerem / Emlak Haberleri Merkezi - 21 Ocak 2021 - İstanbul 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde özellikle deprem yönetmeliği çerçevesinde binalara uygulanacak olan her türlü işlemin gözetim ve kontrol hizmetini verecek binlerce yapı denetim firmasını yakından ilgilendiren tebliğ bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğe geçici 1 inci maddeden önce gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diğer hususlar

MADDE 15/A – (1) Bakanlığın hazırladığı listede görevlendirme yapılacak uzmanlık sınıfında veya bu Tebliğe göre görevlendirilebilecek durumda veyahut yeterli sayıda tasarım gözetmeni bulunmaması hâlinde, yapı sahibince listelerin dışından da yalnızca bu işe mahsus hizmet alımı yapılabilir.

(2) Bu şekilde görevlendirilenlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulları sağlaması kaydıyla;

a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,

b) TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için Ek-2’de tarif edildiği şekilde ilgili alanda yüksek lisans/doktora yapmış/yönetmiş veya ders veriyor olması ve halen bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi/görevlisi olması,

yeterlidir.

c) (b) bendine göre TGUA-1 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında sadece Esaslar Tablo 3.3’e göre BYS≥3 olan binalar için geçici sicil ile hizmet alınabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında BYS≥5 olan binalar için Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılması gerekmez.

(3) Bu kapsamda kendilerinden hizmet alınanlar listeye kaydedilmezler, ancak adlarına geçici sicil açılır. Yapılan tasarım gözetimi hizmeti kazanılmış bir hak teşkil etmemekle birlikte, TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında deneyimde dikkate alınır.  TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanları için ise hizmet verenin talebi üzerine bu madde kapsamında Komisyon tarafından değerlendirilmiş ve 42 puanı sağlamış olmak kaydıyla yapılan tasarım gözetimi hizmeti deneyimde değerlendirilir.

(4) Tasarım gözetmenliği sicili ve listesinde kayıtlı olmayıp da bu madde uyarınca görevlendirilenler, 8 inci maddede belirtilen ilkelere aykırı olarak tasarım gözetmenliği faaliyetinde bulunduklarının tespit edilmesi hâlinde, Komisyon kararıyla tasarım gözetmenliği yapmaktan yasaklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum