Yatırımlarda Devlet Yardımları tebliği

Bakanlık tarafından Yatırımlarda Devlet Yardımları uygulanması kapsamında bu sabah yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları tebliği
Editor: Hakan A.
09 Ekim 2018 - 08:29

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi. İşte yeni yönetmelikle yapılan değişiklikler...

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 8 Ekim 2018 - İstanbul


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2018/3)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 2 nci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,”

“k) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

l) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde ve 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin EK-2’sinin (1) numaralı sırasında yer alan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü” ibaresi “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü”, (5) numaralı sırasında yer alan “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından”, (8) numaralı sırasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan” ibaresi ve (9) numaralı sırasında yer alan “Şeker Kurumu’ndan” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığından”, (12) numaralı sırasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, (20) numaralı sırasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca”, (25) numaralı sırasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibareleri “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş, (13) ve (26) numaralı sıralarında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (15) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15. Demiryolu ulaştırması yatırımlarında;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yetki belgesi sureti (Komple yeni yatırımlarda bu belgeler tamamlama vizesi aşamasında aranır).”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.