2019 Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri hakkında değişiklik

Enerji Bakanlığı, Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile sertifika bedellerinin yetkilendirilmiş kurumlara ödenecek bölümü hakkında yeni bir düzenleme yaptı. İlgili tebliğ bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

2019 Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri hakkında değişiklik
Editor: Hakan A.
29 Ocak 2019 - 07:31

Türkiye genelinde verilen Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile alakalı olarak Bakanlık önemli bazı değişikliklere gittiğini duyurdu. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürülüğe girdi.

Emlak Pencerem / Ekonomi Haberleri  - 29 Ocak 2019 - İstanbul


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA BEDELLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA ÖDENECEK BÖLÜMÜ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NUMARASI: 2019/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2019 yılında yürütülecek yetkilendirme ve sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 18/3/2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.